پیش بینی روابط فرا زناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روان شناسی واحد رودهن

2 کروه روان شناسی واحد کاشان

10.22051/jwfs.2020.20783.1780

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی روابط فرازناشوئی براساس ویژگی‌های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک‌های دلبستگی بود. روش تحقیق برمبنای مفروضه های تحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان خیانت دیده شهر تهران در سالهای 1396 و 1395 بود. به روش نمونه‌گیری در دسترس 200 انتخاب شدند. گروه نمونه، پرسشنامه های خیانت زناشویی مرامی و خادمی (1392)، رضایت جنسی هادسون، هریسون و کروسکاپ(1981)، پرسشنامه شخصیت 5 عامل بزرگ و سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990) را تکمیل کردند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، بین ویژگی های شخصیتی، رضایت جنسی و سبک های دلبستگی و متغیر روابط فرازناشویی زوجین همبستگی معنادار وجود دارد که از بین متغیرهای مذکور متغیرهای روان رنجورخویی(P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of infidelity Upon Personality Charactristics, Marital Satisfaction and Attachment Styles

نویسندگان [English]

  • Malek Mirhashemi 1
  • Zahra Akbarimoghadam 2

1 psychology dept. roudehen

2 psychology dept. Kashan Branch

چکیده [English]

The purpose of present study was to predict extra-marital relationships based on personality characteristics, sexual satisfaction and attachment styles. The statistical population was consisted of betrayed men and women in 2016-2017 in Tehran. We used accidental sampling method to collect 200 samples. The participants fell out marital infidelity questionnaire (Marami and Khademi,2013), sexual satisfaction questionnaires (Hudson, Harrison, and Crosscup,1981), NEO five-factor inventory and adult attachment scale (Collins and Reid,1990). The results of multiple regression test indicated that there was a significant relationship between personality characteristics, sexual satisfaction and attachment styles with extra-marital relationships variable. Among the other variables neuroticism and conscientiousness had a positive significant correlation with extra-marital relationships while there was a negative significant correlation between anxiety style and extra-marital relationships. Extra-marital relationships were predictable based on personality characteristics, sexual satisfaction and attachment styles in women and conscientiousness variable had a positive significant correlation with extra-marital relationships variable while anxiety style variable had a negative significant correlation with extra-marital relationships variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Characteristics
  • Sexual satisfaction
  • attachment styles
  • Extra-marital relationships
منابع فارسی
ابراهیمی‌مقدم، حسین؛ پوری‌محمد، منیر. (1394). مقایسه تاب‌آوری و سبک‌های دلبستگی همسران خیانت‌دیده و همسران عادی شهر تهران. همایش‌ها و کنفرانس‌های حوزه روان‌شناسی و علوم اجتماعی.
آتش‌روز، بهروز. (1386). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگی و صفات پنج‌گانه شخصیتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی. 14-11.
اصغری نژاد، مهناز. دانش، عصمت. (1384). رابطۀ سبک‌های دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسائل زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 13(3)، 69-90.
بخشایش، علیرضا و مرتضوی، مهناز. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. اصول بهداشت روانی،11(3)،233-238.
پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
جرأت‌پور، منا. (1394). مقایسۀ بین ویژگی‌های شخصیت در زنان دارای خیانت زناشویی با زنان فاقد خیانت زناشویی. نخستین کنگره بین‌المللی جامع روان‌شناسی ایران.
حق‌شناس، حسن. (1378). هنجاریابی آزمون شخصیتی نئو، فرم تجدیدنظر شده. روان‌پزشکی و روا‌ن‌شناسی بالینی ایران،۴ (۴)، ۳۸-۴۸.
سامی، عباس؛ نظری، علی‌محمد؛ محسن‌زاده، فرشاد و طاهری، مهدی. (1394). بررسی مدل معادلات ساختاری پیمان‌شکنی زناشویی بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی، رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی. تحقیقات علوم رفتاری، 13(3)، 387-376.
شاه‌سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه؛ اعتمادی، عذرا و محبی، سیامک. (1389). تأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. تحقیقات نظام سلامت، 6(4)، 697-690.
شریف‌خطیبی، سهیلا. (1395). تعیین سهم الگوهای ارتباطی و رضایت‌مندی زناشویی در پیش‌بینی احتمال خیانت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
شیردل، ملیحه. (1385). عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی. فصلنامه رفاه اجتماعی،6(22)،۱۳۳-۱۴۸.
صدقی‌طارمی، علیرضا. (1383). رابطه بین سبک‌های دلبستگی و انواع عشق در دانشجویان متأهل شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
عامری، فریده؛ ترابیان، لیلا و خدابخش، روشنک. (1391). بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت‌دیده و عادی. مطالعات روان‌شناختی، 8(3)، 9-26.
عبدی جلالده، محمدرضا؛ خوش‌کنش، ابوالقاسم؛ پور‌ابراهیم، تقی و محمدی، روح‌اله. (1391). بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی. مطالعات روان‌شناختی، 8(3)، 135-158.
مرامی، ساناز و خادمی، علی. (1392). پیش‌بینی خیانت زناشویی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان.
وزیری‌تبار، هدیه. (1393) مقایسۀ سبک‌های دلبستگی و الگوهای ارتباطی در زوجین متقاضی طلاق و عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
References
Abdi Jaladeh, A., Khoshkonesh, T., & Pourebrahim, R. (2011). Examination of attachment styles and marital satisfaction in internet infidelity married persons. Quarterly Journal of Psychological Studies, 8, 135-158. [In Persian].
Allen, E. S. Atkins, D. C. (2005), The multidimensional and developmental nature of infidelity: Practical applications. Journal of Clinical Psychology, 61, 1371-1382.
Amato, P. R. & Rogers, S. J. (1997), A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. Journal of Marriage and The Family, 59, 612-624.
Ameri, F., Torabian, L., & Khodabakhsh, R. (2012). A comparative study of attachment dimensions and personality traits among unfaithful men and women who experienced infidelity and normal couple. Quarterly Journal of Psychological Studies, 8(3), 9-26. [In Persian].
Asgharinejad, M., & Danesh, E. (2006). The relationship of attachment styles with happiness and agreeable in marital problems in married university students. The Journal of News and Research of Counselling, 13(3), 69-90.[In Persian].
Atashroz, B. (2007). The prediction of academic achievement upon attachment and personality big five. MSc dissertation, Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University. [In Persian].
Atkins, D. C., Baucom, D.  H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. American Psychological Association, 15 (4),735-749.
Atkins, D. C., Yi, J., Baucom, D. H., & Christensen, A. (2005). Infidelity in couples seeking marital therapy. Journal of Family Psychology, 19, 470–473.
Bakhshayesh, A. R., & Mortazavi, M. (2009). The relationship sexual satisfaction, mental health, and martial satisfaction in couples. The Principles of Mental Health, 11(3), 238-288. [In Persian].
Bowlby, J. (1969). A secure base: clinical applications of attachment theory. New York: Basic Books.
Brown, S. L., Sanchez, L. A., Nock, S. L., & Wright, J. D. (2006). Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce: A comparison of covenant versus standard marriages. Social Science Research, 35(2), 454-470.
Campbell, Amanda Marie M.A. (2009), How Selected Personality Factors Affect The Relationships Between Marital Satisfaction, Sexual Satisfaction, And Infidelity, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Tech University.
Cohen, A. B. (2005). The relation of attachment to infidelity in romantic relationship: an exploration of attachment style, perception of partner’s attachment style, relationship satisfaction, relationship quality and gender differences in sexual behaviors. Institute of advanced psychological studies, Adelphy University
Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2004). Working Models of Attachment Shape Perceptions of Social Support: Evidence from Experimental and Observational Studies. Journal of Personality and Social Psychology, 87(3), 363-383.
Collins, V.L. & Read, S. J. (1990). Adult attachment؛ Working models a relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644- 663.
Costa, P, T, Jr., & McCrae, R. R. (1989). The NEO PI/ NEO FFI Manual supplement. Odesa, FL: Psychological Assessment Resources.
Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment, 45(13), 20-22.
Davila, J., Bradbury, T. N., & Fincham, F. (1998). Negative affectivity as a mediator of the association between adult attachment and marital satisfaction. Personal Relationships, 5, 467.479.
Druckerman, P. (2007). Lust in translation. United States: The Penguin Press.
Ebrahimimoghadam, H., & Pourimohammad, M. (2016). The comparison of resiliency and attachment styles of infidelity spouse and normal spouses. The conference on psychology and social sciences.[In Persian].
Feeney, J. (1999). Adult romantic attachment and couple relationships. In J. Cassidy P. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment and couple relationships (pp.355-377). New York: Guilford Press.
Fung SC, Wong CW, Tam SM. (2009). Familial and extramarital relations among truck drivers crossing the Hong Kong-China border. Journal of Sex & Marital Therapy; 35(3),239-44.
Glasser،W. (2000). Counseling with choice theory: A New Reality Therapy. New York،Harper Collins Publisher.
Haghshenas, H. (1999). Normalization of NEO Personality Test-Revised. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 4(4), 38-48. [In Persian].
Hazan, C; Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.
Jeanfreau, M, M. (2009). A qualitative study investigating the decision – making process of women, participation in marital infidelity. Kansas state university.  
Joratpour, M. (2014). The comparison of personality characteristics in infidelity women and normal women. The first international comprehensive congress of psychology in Iran. [In Persian].
Liu, C. (2000), A theory of marital sexual life. Journal of Marriage and the Family, 62 (2), 363-374.
Nichols, M. P. (2005). Concurrent discriminant validity of the Kansas marital satisfaction scale. Journal of Marriage and the Family, 48(2), 381-387.
Pakdaman, Sh., (2001). Examination of attachment and sociability in adolescence (PhD dissertation). Tehran University, Tehran, Iran. [In Persian].
Sami, A., Nazari, A. M., Mohsenzade, F., & Taheri, M. (2017). Examination structural equation marital infidelity upon personality characteristics, marital satisfaction, and attachment styles. Behavioral Sciences Research, (13)3, 376-387. [In Persian].
Sedghi Taremi,A. R.(2004). The relationship of attachment styles and love kinds in married students in Shahid Beheshti University. MSc dissertation in general psychology, Shahid Beheshti University. [In Persian].
Shahsiah, M., Bahrami, f., Etemadi, A., & Mohebi, S.(2010). The effect of sexual training on recovery marital satisfaction in Isfahan couples. Health System Research, 6(4), 690-697. [In Persian].
Sharif Khatibi, S. (2017). Determinants of relational patterns and marital satisfaction in prediction of infidelity. MSc dissertation, Islamic Azad University, Roudehen Branch. [In Persian]
.Shirdel, M.(2006). The factors of married woman and man tendency to infidelity. The Quarterly of Social Wellbeing, (6)22,133-148. [In Persian].
Snyder DK, Baucom DH, Gordon KC. (2008). An integrative approach to treating infidelity. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Family; 16(4):300-307.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. New-York: Harper and Row.
Touesnard, L. (2009). A study of the effects of infidelity on contemporary couples (Master thesis). Waterloo, Ontario, Canada.
Treas, J. Giesen, D. (2000), Sexual infidelity among married and cohabiting Americans, Journal of Marriage and The Family, 62, 48-60.
Vaziritabar, H. (2014). Comparison of attachment and relational patterns in divorced and normal couples (Master Thesis). Islamic Azad University, Roudehen Branch. [In Persian].