دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
4. بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان

صفحه 68-94

مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم محمودزاده