دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1392 
نقش جهت‌گیری مذهبی و مناسبات سالم زوجین در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین

صفحه 7-22

10.22051/jwfs.2014.1506


اثربخشی آموزش ابراز هیجانات کارآمد در کاهش نارضایتی زناشویی زنان شهر تهران

صفحه 23-38

10.22051/jwfs.2014.1501

حسین پورشهریار


تجربه تعارض‌های‌ هویّتی در سبک زندگی زنان متأهل شاغل

صفحه 39-67

10.22051/jwfs.2014.1502

منصوره تبریزی


بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان

صفحه 68-94

10.22051/jwfs.2014.1500

مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم محمودزاده


بررسی و مقایسه خصوصیات شخصیتی در دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان با مادران شاغل و غیر شاغل

صفحه 95-110

10.22051/jwfs.2014.1503

حسن رضایی جمالویی؛ عبدالرضا عبدالمحمدی؛ حسین مرادی


بررسی جایگاه و نگرش به فرزند‌آوری در خانواده‌های

صفحه 111-134

10.22051/jwfs.2014.1504

سیده فاطمه موسوی


پدیدارشناسی تجربیات مادران جایگزین در زمینه اجاره رحم

صفحه 135-153

10.22051/jwfs.2014.1505

حمیدرضا صادقی؛ حکیمه ملک احمدی