دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1392 
4. بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان

صفحه 68-94

10.22051/jwfs.2014.1500

مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم محمودزاده