اثربخشی آموزش ابراز هیجانات کارآمد در کاهش نارضایتی زناشویی زنان شهر تهران

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ابراز هیجانات کارآمد به زنان در کاهش نارضایتی زناشویی آن‌ها انجام شد. نمونه‌ای متشکل از 34 آزمودنی زن بر اساس شکایت آن‌ها، مصاحبه تشخیصی و نمرات مربوط به پرسشنامهرضایتزناشوییانریچ (ENRICH) انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش در هشت جلسه آموزشی-مداخله‌ای « ابراز هیجانات کارآمد » شرکت کردند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که پس از اجرای برنامه آموزشی، هریک از دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل رضایت زناشویی و نیز در چهار مؤلّفه موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض و روابط جنسی متمایز بودند. بر این اساس می‌توان گفت ابراز هیجانات کارآمد می‌تواند سطح رضایت زناشویی را تا حد جالب توجهی افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها