بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه الزهرا

3 آموزش و پرورش

چکیده

ه
هدف این پژوهش بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی بوده است. روش این پژوهش نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه این پژوهش، 20 زوج از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان در سال 1388 بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شدند. فرضیه اصلی پژوهش این بود که: زوج درمانی اسلامی رضایت زناشویی همسران را افزایش می دهد. متغیروابسته این پژوهش، رضایت زناشویی بوده است که با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ارزیابی شده است. متغیر مستقل نیز زوج درمانی اسلامی بوده است که در نه جلسه تنظیم و آموزش داده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS تحلیل شده است. نتایج نشان داد که آموزه های اسلامی رضایت زناشویی (01/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Islamic couple therapy on marital satisfaction on Isfahan city couples

نویسندگان [English]

  • maryam fatehizadeh 1
  • AHMAD AHMADI 1
  • simin hoseinian 2
  • AZAM MAHMUDZADEH 3

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research was to examine the effect of Islamic couple therapy on marital satisfaction of the couples. The methodology of this research was quasi experimental design with per- test, post- test and control group The samples were 20 couples who were referred to counseling centers in Isfahan, they were randomly placed in experimental (10 couples) and control (10 couples) groups, it was hypothesized that: Islamic couple therapy will increase the marital satisfaction and its subscales. The dependent variables was marital satisfaction that measured by Enrich inventory. The independent variable was Islamic couple therapy in nine sessions. Data were analyzed by SPSS software. The result showed that Islamic trainings increased marital satisfaction (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islamic couple therapy
  • Islamic trainings
  • marital satisfaction
  • marital satisfaction subscales