مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت خانواده‌ی اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل سلامت خانواده ی اصلی ورضایت زناشویی با میانجی‌گری سبک‌های عشق ورزی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری کلیه زنان متأهل دارای نارضایتی زناشوئی بود که در زمستان سال 1395 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. 300 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه‌های سلامت خانواده ی اصلی، الگوهای عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی انریچ بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS/16 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که اثر مستقیم سلامت خانواده ی اصلی و ابعاد (میل، صمیمیت، تعهد) بررضایت زناشوئی معنادار بود. همچنین، در رابطه بین سلامت خانواده ی اصلی و رضایت زناشوئی، ابعاد عشق‌ (میل، تعهد، صمیمیت) نقش میانجی داشتند. بنابراین، با توجه به نقش معنادار سلامت خانواده ی اصلی و ابعاد عشق دررضایت زناشوئی، درمانگران می‌توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات زناشویی به بررسی سلامت خانواده‌ی اصلی و ابعاد عشق‌ بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the predicting marital satisfaction on the health of the main family and the mediatory variable of the dimensions of Love

نویسندگان [English]

  • nayere arianfar 1
  • roya rasouli 2
1 Department of Counseling, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Counseling, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to test the model of the health of the main family and the marital satisfaction with the mediation of lovemaking styles. The method of research was correlational.
Population was the all women are married with the marital unsatisfaction that were referred to counseling centers in Isfahan at the winter of 1395. 300 persons were selected by the method of multistage random sampling. The instruments were the health of main family questionnaire (FOS), triangular inventory of love Sterenberg, marital satisfaction questionnaire ENRICH. Data analysis was conducted by Structural equation modeling using the software AMOS / 16. The results showed that the direct effect of health of main family and dimensions of love on marital satisfaction was significant. Also, lovemaking styles (desire, commitment, intimacy) had the role of mediator in the relationship between health of main family and the marital satisfaction. So, Given the significant role of health of main family and dimensions of love in marital satisfaction, therapists can explore the health of main family and the dimensions of love in the study and treatment of marital problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • health of main family
  • dimensions of love