نقش واسطه ای خود-متمایزسازی در ارتباط بین هم‌وابستگی و آزار عاطفی در دانشجویان زن متاهل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

10.22051/jwfs.2021.31455.2427

چکیده

یکی از مشکلاتی که خانواده‌ها با آن درگیر هستند تجربه خشونت در ابعاد مختلف آن بخصوص آزار عاطفی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خود-متمایزسازی در ارتباط بین مولفه‌های هم‌وابستگی و مولفه‌های آزار عاطفی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 98-97 می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 250 نفر از آنها انتخاب شده و به ابزارهای مقیاس آزار عاطفی، مقیاس هم‌وابستگی هالیوک و پرسشنامه تمایزیافتگی خودپاسخ دادند. پس از اجرای پرسشنامه‌ها، اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله شاخص‌های آمار توصیفی و همچنین روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین تمام مولفه‌های هم‌وابستگی، خود-متمایزسازی و مولفه-های آزار عاطفی ارتباط معناداری وجود دارد (05/0p <) و همچنین خود-متمایزسازی در ارتباط بین تمام مولفه‌های هم‌وابستگی با تمام مولفه‌های آزار عاطفی به استثنای مولفه واکنش‌گری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. خود-متمایزسازی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای می‌تواند ارتباط بین هم‌وابستگی و آزار عاطفی را تعدیل کند. بنابراین، تاکید بر آموزش خود-متمایزسازی به جهت کاهش اثرات هم‌وابستگی و آزار عاطفی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Differentiation in the Relationship between Emotional Abuse and Co-Dependency in married female students

نویسندگان [English]

  • Vafa Mostafa 1
  • Hadi Mirzapour 2
  • hajar falahzade 3
  • Omid Hamidi 4
1 Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 shahid beheshti university
4 counseling Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

One of the problems that families are involved with is the experience of violence, especially Emotional Abuse. The purpose of this study was to investigate the mediating role of Self-Differentiation between the components of Co-Dependency and Emotional Abuse components. This is a Descriptive Correlational study. The Statistical Population of the present study was all married female students of the Shahid Beheshti University of Tehran in 2018. That 250 of them were selected by available sampling method and they completed the Emotional Abuse Scale, Holyoake Co-Dependency Scale and Self-Differentiation Questionnaire. the data were analyzed by Pearson Correlation and Path Analysis. The results showed that there is a significant relationship between all components of Co-Dependency, Self-Differentiation and all components of Emotional Abuse (p < 0.05), as well as Self-Differentiation in the relationship between all components of Co-Dependency with all components of Emotional Abuse, except the Emotional Reactivity component, play a mediating role. Self-Differentiation as a mediator can modify the relationship between Co-Dependency with Emotional Abuse. Therefore, the emphasis on Self-Differentiation training can be considered in order to reduces the effects of Co-Dependency and Emotional Abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-Dependency
  • Self-differentiation
  • Emotional Abuse
  • Married female students