افزایش کیفیت زناشویی در در بستر باورهای سنتی جامعه: یک مطالعه نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22051/jwfs.2021.33873.2572

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر افزایش کیفیت زناشویی در بستر باورهای سنتی جامعه بود. روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای بود که به دلیل اهمیت موضوع" کیفیت زناشویی" تلاش شد از طریق مصاحبه با زوجین چهارمحال و بختیاری ضمن شناخت باورهای فرهنگی مطرح شده از سوی زوجین در خصوص مسائل و موضوعات خانواده و زناشویی(ساختار)، به فهم استراتژی‌هایی بپردازد (فرآیند)، که این زوجین جهت افزایش کیفیت زناشویی خود در ساختار موجود، اتخاذ می‌کنند. در این پژوهش 20زوج (40 مرد و زن) با روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. داده‌ها از طریق روش نظریه زمینه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش ضمن اذعان به برخی زمینه‌های معیوب فرهنگی همچون حاکمیت فرهنگ شرم، حاکمیت کلیشه‌های نقشی، نگاه منفی به خانواده‌های اصلی، نبود فرهنگ تفکر جمعی و اهمیتِ قضاوت " دیگران" در زندگی زناشویی؛ به اتخاذ استراتژی‌های موثر برای افزایش کیفیت زناشویی می‌پردازند. استراتژی‌هایی همچون استراتژی پذیرش و تغییر، تعهد و تعادل، اعتدال رفتاری با خانواده‌های اصلی، واقع‌گرایی و مهم انگاری همسر. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت کیفیت زناشویی مسئله‌ای است که اولاً باید با توجه به بستر هر جامعه مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد و در ثانی ضروری است کیفیت زناشویی به عنوان یک متغیر خرد، در سطح کنشگران اصلی خانواده یعنی"زن و شوهر" مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

increase the marital quality in traditional beliefs: A Qualitative Research Based on Grounded Theory: A Qualitative Research Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zabihollah KavehFarsani 1
  • Arefeh Mahdie 2
1 Assistant Professor, Department of Counseling, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 -Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan. Iran
چکیده [English]

The current study aimed to determine increase the marital quality in traditional beliefs. The study used qualitative design with purposive sampling and semi-structured interviews. Twenty couples (20 men and 20 women) were interviewed in Chaharmahal and Bakhtiari province to identify their cultural beliefs regarding marriage and family structure and address their strategies for enhancement of their marital quality. The data were analyzed using grounded theory. The participants acknowledged that some aspects of their cultural backgrounds such as dominance of shame, gender-role stereotypes, negative views towards the mainstream families, lack of collective thinking, and valuing “others’ judgments” in marital life, go against high quality marriages. The participants adopted effective strategies such as compliance and change, commitment and equilibrium, behavioral equilibrium with mainstream families, realism, and valuing the spouse to increase their marital quality. According to the findings, firstly marital quality should be investigated and addressed according to its context. Secondly, marital quality should be scrutinized as a micro variable with considering the main actors of family, namely “wife and husband”

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital quality
  • couple
  • Grounded Theory