اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور آموزش و پرورش

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء - مدیر گروه مشاوره

چکیده

عملکرد مناسب خانواده، عامل بسیار تأثیرگذاری در شکوفایی و پیشرفت اعضای خانواده است که درنهایت رشد جامعه را در پی خواهد داشت.مداخلات آموزشی خانواده در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه عملکرد، باعث ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و اخلاقی اعضای آن می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده بود که با استفاده از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه انجام شد. از بین فرهنگیان متأهل داوطلب استان قم تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمایش به مدت نه هفته متوالی ، در نه جلسه نود دقیقه ای ، تحت آموزش مدل بومی خانواده شادی محور قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد ، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سلامت روان استفاده شد . نتایج تحلیل مانوا از طریق روش امیخته با اندازه گیریهای مکررنشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و گروه انتظار ( گروه کنترل) تفاوت معناداری وجود دارد همچنین نمرات در مرحله پیگیری از ثبات نسبی برخوردار بودند که نشانگر اثر بخش بودن برنامه مداخله مذکور می باشد. بر این اساس اینچنین نتیجه گیری می شود که از بسته آموزشی مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور می‌توان برای افزایش عملکرد مثبت خانواده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of training based on the native happiness-oriented family model on the function of the family

نویسندگان [English]

  • mansoreh sadat chavoshi 1
  • Seyedeh Monavar Yazdi 2
  • simin hosseinian 3
1 department of education,S counselor
2 Professor
3 professor
چکیده [English]

The proper functioning of the family is very an influential factor in the flourishing and progress of family members which ultimately results in the growth of society. family educational interventions in all fields, especially in the field of performance, promote the mental, social and moral health of its members. The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching the native model of happiness-based family on the function of the family that using the semi-experimental pretest _ post test design with control group (waiting list group) and 3month follow-up. Among married volunteer teachers of Qom province, 30 teachers were selected and randomly assigned to the experimental and control group (waiting list group). The experimental group was then trained for ninth sessions of ninety minutes in nine-week consecutive under training of the native model OF happiness-oriented family. In order to gather the research data, the Oxford Happiness Inventory(HOI), Family Assessment Device (FAD) and Symptom Checklist-90 (SCL90) were used. The results of Mixed method MANOVA analysis with repeated measurements showed a significant difference between the mean scores of the pre-test and post-test of the experimental group and the waiting group (control group). .Also scores in the follow-up phase had a relative stability that indicated the effectiveness of the mentioned intervention program. Based on this, it is concluded that the Training program based on the native model of happiness-based family can be used to progress the family's positive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "marriage "
  • "happiness-oriented family"
  • "family function
  • "