پژوهشی اصیل

پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان

صفحه 7-34

10.22051/jwfs.2016.11103.1200

الهام کرمی زاده؛ داریوش بوستانی


خشونت خانوادگی ،دلزدگی زناشویی واحساس ارزشمندی درزنان عادی ومراجعه کننده دادگاه خانواده شهر تهران

صفحه 35-52

10.22051/jwfs.2017.5331.

مهرانگیز شعاع کاظمی


مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی

صفحه 53-77

10.22051/jwfs.2017.10134.1151

ماریا رحیمی؛ محمد رضایی


پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین

صفحه 79-101

10.22051/jwfs.2017.10686.1179

سمیرا معصومی؛ حمید رضاییان؛ سیمین حسینیان


پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره‌گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان متأهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناه

صفحه 103-129

10.22051/jwfs.2017.10650.1176

سمانه خزاعی؛ شکوه نوابی نژاد؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار


سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت

صفحه 131-149

10.22051/jwfs.2017.10912.1189

فاطمه پورمسجدیان؛ فرانک عباسی آبکناری


خانواده وآسیب‌شناسی فهم روایات مربوط به آن

صفحه 151-170

10.22051/jwfs.2017.9859.1144

فاطمه وجدی سیس؛ سید رضا مودب