بررسی عوامل برون فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

طلاق عاطفی یک پدیده پنهان در زندگی زوج‌هاست که می‌تواند منجر به پیامدهایی ناگوار برای خانواده شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان ایرانی انجام شده است. بدین منظور از میان زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره‌ی شهر همدان که به سبب اختلافات زناشویی مراجعه کرده بودند، 120 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته طلاق عاطفی و مؤلفه‏های اثرگذار بر آن پاسخ دادند. سپس داده‌های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون سلسله‏مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. میزان پایایی پرسش‌نامه بکار رفته در پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 95/0 محاسبه گردید. یافته‌ها نشان داد که همه‌گیری طلاق به عنوان یک متغیر اجتماعی بر طلاق عاطفی تأثیر مثبت دارد. همچنین، یکنواختی زندگی و کوشش برای داشتن حقوق مساوی به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر طلاق عاطفی بودند. یافته‌ها نشانگر تأثیر مثبت اختلاف سطح خانوادگی بر میزان طلاق عاطفی بود. بر اساس آن چه که در این پژوهش بدست آمد می‌توان استنتاج نمود که در سال‌های اخیر به سبب همه‌گیر شدن طلاق در میان جوانان، نوعی اپیدمی گسستگی خانوادگی و تزلزل پیوندی ایجاد شده که موجبات جدایی عاطفی و احساسی بین زوجین شده است. از سویی مصرف‌گرایی و گرایش به تشریفات و تجملات در میان خانواده‌ها موجب شده تا تفاوت میان خانواده‌های غنی و فقیر نمود بیشتری بیابد و اختلاف سطح خانوادگی به عنوان یکی از عوامل جدایی‌ساز میان زنان و مردان هویدا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective External Factors on Emotional Divorce among Women

نویسندگان [English]

  • Khosro Rashid 1
  • Fazlollah Hasanvand 2
  • Safdar Nabizadeh 3
  • Abedeh Rashti 2
1 Associate Professor of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 M.A of Educational Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 PH.D Student of Educational Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Emotional divorce is a hidden phenomenon in couples' lives, which can lead to disastrous consequences for the family. Therefore, the present study aimed to investigate some external factors affecting emotional divorce in Iranian women. For this purpose, 120 women were selected who were referred to Hamedan counseling centers due to marital conflicts through accessible sampling method and responded to a researcher-made questionnaire on emotional divorce and it’s effective factors. Data were analyzed by hierarchical regression analysis. The reliability of the questionnaire used in the research was calculated to 0.95 using Cronbach's alpha. Results showed that prevalence of divorce as a social factor has positive effect on Emotional divorce, Also, tediousness of life and effort for having equally rights, respectively, have positive and negative effect on Emotional divorce. The findings indicated positive effect of family level difference on emotional divorce. One the base of this study results, it can interference that, in recent years, Because of the pervasiveness of divorce among young people, an epidemic of family fragmentation and caused instability divide the emotional bonds between couples. On the one hand, consumption, formalities and luxury trends among families has led to differences between the rich and poor families and family level differences manifest as one of the factors of separation between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: emotional divorce
  • social factors
  • marital factors
  • family factors