نقش حمایت عاطفی و خودتعیین گری در پیش بینی تعارضات زناشوییِ زنان متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش حمایت عاطفی و خودتعیین‌گری در رابطۀ زناشویی در پیش‌بینی تعارضات زناشویی زنان متأهل انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. به این منظور تعداد 150 نفر از زنان متأهل شهرقدس به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه-های فرم تجدیدنظرشدۀ تعارضات زناشویی، پرسشنامۀ حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده و مقیاس ارضای نیازهای اساسی در روابط پاسخ دادند. داده‌ها با روش همبستگی و رگرسیون همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS.V20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین حمایت عاطفی خانواده و ابعاد خودتعیین‌گری در رابطۀ زناشویی با تعارضات زناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که حمایت عاطفی خانواده، خودمختاری، شایستگی و ارتباط از نیازهای خودتعیین‌گری قادر بودند 34 درصد از واریانس تعارضات زناشویی را در زنان متأهل پیش‌بینی کنند. تقویت حمایت همسران از زنان و ارضای نیازهای خودتعیین‌گری در رابطۀ زوجین می‌تواند زمینۀ تعاملات مثبت و کاهش تعارض زناشویی در رابطۀ زناشویی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of emotional support and self-determination in prediction of marital conflicts in married women

نویسندگان [English]

  • seyyedeh fatemeh mousavi 1
  • roghayeh Gholinasab Ghoje Beigloo 2
1 Associate Professor of psychology, Department of Psychology, Research Institute of Women, Alzahra University
2 General psychology, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, MA.‎‏ ‏
چکیده [English]

The current study was done with the aim of investigating the role of self- emotional support and self-determination to predict marital relationship in marital conflicts of married women. The research method was descriptive and correlation. For this purpose, 150 married women from Qods city were selected through convenient sampling and voluntary to participate. They completed revised form of Marital Conflict Questionnaire, family scale of Social Support Questionnaire, and the scale of Satisfaction of Essential Needs in Relationships. Data were analyzed using correlation and regression test by SPSS.V.20 software. The results showed significant correlation between family emotional support and self-determination in marital relationship with marital conflicts. Also, the results showed family emotional support, autonomy, competence and communication (the dimensions of self-determination) can predict 34% of variance of marital conflicts in married women. Strengthening spouses' support for women and satisfying the needs of self-determination in couples can provide a condition for positive interactions and reduce marital conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-determination
  • emotional support
  • marital conflicts.‎