مدل‌یابی علّی طلاق عاطفی در زنان بر اساس صفات تاریک شخصیت: با نقش میانجی عزت نفس جنسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22051/jwfs.2021.31290.2414

چکیده

هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی علّی طلاق عاطفی بر اساس صفات تاریک شخصیت با نقش میانجی عزت نفس جنسی در بین زنان شهر اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی زنان شهر اردبیل تشکیل داد که در پاییز 1398 در این شهر سکونت داشتند. تعداد 150 نفر از این افراد به روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس طلاق عاطفی گاتمن، پرسشنامه سنجش صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر و پرسشنامه عزت نفس جنسی زینا و اسچوارز استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که صفات تاریک شخصیت ﻣﺎﮐﯿﺎولﮔﺮاﯾﯽ، سایکوپاتی و خودشیفتگی اثر مثبت و معنی‌داری و عزت نفس جنسی اثر منفی و معنی‌دار بر طلاق عاطفی دارند. همچنین صفات تاریک شخصیت علاوه بر اثر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی‌گری عزت نفس جنسی نیز بر طلاق عاطفی اثر گذار می‌باشد؛ که با توجه به مقدار آماره VAF مشاهده گردید که 5/36 درصد از تأثیر ماکیاول‌گرایی بر طلاق عاطفی، 7/31 درصد از تأثیر خودشیفتگی بر طلاق عاطفی و 5/34 درصد از تأثیر سایکوپاتی بر طلاق عاطفی از طریق عزت‌نفس جنسی می‌تواند تبیین گردد. نتایج مطالعه حاضر اهمیت مداخلات هدفمند معطوف به تغییر یا تعدیل صفات تاریک شخصیت و تقویت عزت نفس جنسی برای پیشگیری یا کاهش طلاق عاطفی را خاطر نشان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal modeling of affective divorce in women based on dark personality traits: with mediating role of sexual self esteem

نویسندگان [English]

  • sajjad basharpoor 1
  • mehran farivar 2
  • matineh ebadi 3
1 university of mohaghegh ardabili
2 Professor, Department of Psychology, University of mohaghegh ardabili, ardabil, Iran.
3 Department of Psychology, University of mohaghegh ardabili, ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the causal modeling of affective divorce based on the dark personality traits with the mediating role of sexual self-esteem among women in Ardabil. The statistical population of this study was all women in Ardabil who lived in this city in the autumn of 2019. One hundred and fifty women were selected randomly via clustering sampling method and participated in the study. The research method of present study was a descriptive- correlation. Gottman's Emotional Divorce Scale, Johnson & Webster's Dark Personality Assessment Questionnaire and Zeanah and Schwarz's Sexual Self-Esteem Questionnaire were used to collect data. The collected data were analyzed using structural equation modeling (SEM). The results showed that the dark personality traits of machiavellianism, psychopathy and narcissism have a positive and significant effect and sexual self-esteem has a negative and significant effect on emotional divorce. In addition to the direct effect, dark personality traits also indirectly affect emotional divorce through the mediation of sexual self-esteem. According to the VAF statistics, it was observed that 36.5% of the effect of Machiavellianism on emotional divorce, 31.7% of the effect of narcissism on emotional divorce and 34.5% of the effect of psychopathy on emotional divorce can be explained through sexual self-esteem. The results of the present study highlight the importance of purposeful interventions aimed at changing or modifying dark personality traits and strengthening sexual self-esteem to prevent or reduce emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affective divorce
  • Dark Personality Traits
  • Sexual Self-Esteem
  • Women