گونه‌شناسی دختران ازدواج نکردۀ ایلامی برحسب دلایل تجرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان

2 گروه علوم اجتماعی، دانکشده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان

10.22051/jwfs.2021.30359.2366

چکیده

در سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان دختران ازدواج نکرده در جامعه‌ای با بستر سنتی، مثل جامعه ایلام بوده‌ایم. پژوهش حاضر گونه-شناسی دختران ازدواج نکرده را در شهر ایلام مورد بررسی قرار داده است. سؤال اصلی پژوهش این است که دلایل ازدواج نکردن دختران در جامعه‌ای با بافت سنتی مثل ایلام چیست. در این تحقیق از روش کیفی و تکنیک سنخ‌شناسی استفاده شده است. در واقع قدرت تبیین سنخ‌شناسی بسته به این است که تا چه حد می‌تواند همسانی و مشابهت‌ اعضای هر مقوله را به حداکثر برساند و نیز حداکثر اختلاف را میان مقوله‌ها و سنخ‌ها برقرار سازد. در مطالعه کنونی از نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند استفاده شده است. حجم نمونه این پژوهش بر مبنای اصل اشباع داده‌ها در روش کیفی 16 نفر تعیین شده است. تمام مراحل اجرایی انجام فرآیند تحلیل داده با استفاده از تکنیک کدگذاری صورت گرفته است. در این پژوهش با اتکا به اصل حساسیت نظری، از مفاهیم اندیشمندانی همچون گیدنز، اینگلهارت، بوردیو و گافمن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد 8 سنخ را در تفسیر وضعیت دختران ازدواج نکرده ایلام می‌توان استخراج نمود که عبارتند از : «دختران مجرد سردرگم»، «دختران مجرد سرخورده»، «تعویق ازدواج تا تحقق اهداف»، «دختران مجرد مبادله‌نگر»، «دختران مجرد استقلال‌طلب»، «انگ‌خورده‌گان»، «دخترانِ گرفتار در پنجرۀ نگرشی بسته» و «دختران مجرد کمال‌گرا». به طور کلی می‌توان از نقش قاطع تغییرات فرهنگی و بستر اقتصادی جامعه مورد مطالعه در محقق شدن شرایط لازم برای پدیده افزایش سن ازدواج دختران جامعه ایلامی صحبت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of unmarried Ilamian girls According to reasons of Singleness

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ganji 1
  • Hassan Piri 2
  • Morteza Vahedian 3
1 Department of Social Sciences, Faculty of Law and Humanities, Kashan University.Kashan city
2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University
3 Department of Social Sciences, Faculty of Law and Humanities, Kashan University
چکیده [English]

In recent years, there has been an increase in the number of unmarried girls in a community with traditional backgrounds, such as the Ilam community. The main question of the research is that the reasons for not marrying girls in a society with a traditional context such as Ilam. In this research, qualitative method and typology technique have been used. In fact, the power of typological explanation depends on how much it can maximize the consistency and similarity of the members of each category as well as the maximum difference between categories and types. In the current study, snowball sampling was used. The sample size of this research is based on the theoretical principle of saturation in the qualitative method of 16 people. All stages of the process of data analysis are performed using the coding technique. In this research, the concepts of thinkers such as Giddens, Inglehart, Bourdieu and Goffman have been used.. The results show that among the unmarried girls of the Ilam community, eight types can be drawn: “Confused single girls”, “Deadlocked girls”, “Exchangeable single girls”, “Postponement of marriage until the goals are achieved”, “Single Girls of Independence”, “Stigmata”, “Girls caught in a closed window of attitude” And “Perfect Unmarried Girls”. In general, the decisive role of cultural change and the economic context of the society studied can be seen in meeting the requirements for the phenomenon of increasing the age of marriage of girls in the Elamite community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unmarried girls
  • typology
  • Ilam
  • cultural change
  • economic conditions