تحلیل داده بنیاد احساس ناامنی زنان در پاندمی کرونا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

10.22051/jwfs.2021.34034.2579

چکیده

ابعاد و پیامدهای پزشکی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کووید 19 بسیار گسترده بوده است و نه تنها گریبانگیر افراد مبتلا به آن نیست . بلکه آثاری بسی عمیق و وسیع بر بدنه اجتماع و کل جامعه گذاشته و احساس ناامنی آحاد جامعه بویژه زنان را موجب گشته است.پژوهش حاضر درصدد است که تجربه احساس ناامنی زنان در پاندمی کرونا را بررسی نماید و به تفاسیر و دلالت‌های معنایی آن‌ها دست یابد. روش مطالعه این پژوهش کیفی بوده و با رویکرد تئوری زمینه ای به بررسی موضوع می پردازد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده است. پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، تحلیل داده‌ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوریی و گزینشی و به روش تحلیل خرد و سطر به سطر صورت گرفت. به کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 26 نفر از زنان شهر نی ریز استان فارس ، مصاحبه شد. در این پژوهش راهبرد نمونه‌گیری با حداکثر تنوع به کار گرفته شد و از زنان با طیف های مختلف سنی و جنسی و پایگاه های متفاوت اقتصادی و اجتماعی نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت. مقولات محوری یافت شده در پژوهش عبارتند از : جامعه پذیری جنسیتی ، هراس اجتماعی، فقدان سیاستگزاری نهادی ، کنترل شدن ، درماندگی ، ازهم‌گسیختگی روانی، انزوای اجتماعی ، ترس نهادینه شده و بی اعتمادی. نتایج این پژوهش نشان می دهد زنان در پاندومی کرونا احساس ناامنی را در حوزه های مختلف ( جانی ، مالی ، روانی و اجتماعی) تجربه نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Grounded Theory of Insecurity Feeling in Women during the Corona Pandemic

نویسنده [English]

  • gholamreza tajbakhsh
faculty member
چکیده [English]

The medical, social, cultural, and economic implications of Covid 19 have been far-reaching, and not limited to those affected. Rather, it has had profound and far-reaching effects on the body of society and society as a whole and has caused a sense of insecurity in society, especially women. Achieve. The study method of this research is qualitative and examines the subject with a grounded theory approach. Data were collected through interviews. After conducting the interviews, data analysis was performed based on the three stages of open, axial and selective coding and micro-line analysis. Using the theoretical and purposeful sampling method, 26 women in Neyriz city of Fars province were interviewed. In this study, sampling strategy with maximum diversity was used and sampling of women with different age and sex spectrum and different economic and social bases continued until the theoretical saturation reached. The key categories found in the study are: gender socialization, social phobia, lack of institutional support, double control, helplessness, mental breakdown, social isolation, institutionalized fear and distrust. The results of this study show that women in Corona pandemic have experienced feelings of insecurity in various areas (life, financial, psychological and social).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of insecurity
  • Corona pandemic
  • Grounded Theory
  • Women