مزاحمت خیابانی در میان زنان؛ ازتجربه‌های تروماتیک تا حساسیت‌زدایی(مورد مطالعه: دختران دانشجوی دانشگاه یاسوج)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

10.22051/jwfs.2020.31997.2464

چکیده

مزاحمت‌های خیابانی در عصر کنونی یکی از معضلات موجود در جامعه است به نحوی که این مساله یکی از اشکال ممنوع تبعیض جنسی علیه زنان است که عرصه عمومی را به محیطی ناامن و نامطلوب برای فعالیت اجتماعی آنان تبدیل می‌کند. این پژوهش با روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد به دنبال شناسایی دلایل و زمینه‌های تجربه زنان از مزاحمت خیابانی است. میدان مطالعه، شهر یاسوج بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر ۱۸ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه یاسوج بوده‌اند که به صورت هدفمند، با شیوه گلوله برفی و با معیار اشباع نظری انتخاب شده و به صورت نیمه‌ساختاریافته با آنها مصاحبه شده‌است. داده‌های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی تحلیل شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که شرایط زمینه‌ای، ویژگی‌های جامعه مردسالار است که فرد با زندگی در جامعه با آن درگیر است. عدم رعایت ضوابط پوشش و آرایش و تابوشکنی، شرایط علی را به وجود می‌آورد که باعث بازخواست تابوشکنی زنان می‌شود. مقوله‌ی هسته‌ی پژوهش نیز «از تجربه احساسی تروماتیک تا حساسیت‌زدایی» است؛ بدین ترتیب تجربه دختران از مزاحمت خیابانی بر روی یک پیوستار قابل توضیح است، به عبارتی برای برخی تجربه‌ای تروماتیک با ترس‌های ویرانگر و برای برخی دیگر امری عادی، پیش پاافتاده و بی اهمیت است. نتیجه اینکه وجود مزاحمت های خیابانی به عنوان مصداقی از تبعیض جنسیتی و ناکارآمدی قوانین در جامعه علاوه بر پیامدهای منفی روانی برای فرد موجب به حاشیه رفتن زنان و بازتولید مردانگی هژمونیک می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

street harassment among women; From trumatic expriences to desensitization(Case Study: Yasuj University Student Girls)

نویسندگان [English]

  • Seyed Samad Beheshty 1
  • Yaser Rastegar 2
  • kheyri Hamidpoor 3
1 Department of sociology, Yasouj university
2 assistant professor in sociology, University of Hormozgan
3 M.A in sociology , Yasouj University
چکیده [English]

Street harassment, which is one of the most common current problems in society and also a banned forms of sexual discrimination against women, makes the public community insecure and undesirable environment for women social activity. This study with the help of qualitative method and grounded theory seeks to identify the reasons and bases of women's street harassment experience. The Yasouj city was considered to conduct this study, in this way, 18 girls of Yasouj university students were selected using Snowball sampling and theoretical saturation method and interviewed in a semi - structured scheme in this study. The data were analyzed using three coding schemes e.g. open axial, and selective. The validity of analysis was determined using two methods i.e. researchers and review of non-participating experts in the research. The findings indicate that the social background condition is patriarchy-dominant that one involve in. Lack of dressing regulations, cosmetic administrations and breaking taboo cause condition to Interrogate taboo-breaking women. The core category of this research is “from traumatic experience to desensitization”. Thus, the experience of girls from street harassment can be explained on a continuum manner i.e., some of them had traumatic experience with destructive fears and for others it has been commonplace and trivial. The general conclusion is that the existence of street harassment which could be seen as a sign of gender discrimination and laws inefficiency in society, apart from having negative psychological consequences for the individual, could led to marginalize women and the reproducing of hegemonic patriarchy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • street harassment
  • Women
  • Grounded Theory
  • Yasouj