ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه دیدگی زنان شهر تبریز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.22051/jwfs.2020.24624.2023

چکیده

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رشد و توسعه‌ بزه و بزه‌دیدگی از هم گسستگی خانواده و طلاق است. وقتی بنیان خانواده دچار تزلزل شود، بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به‌سوی مشکلات گوناگون سوق داده می‌شود. این پژوهش نیز باهدف ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه‌دیدگی زنان در سطح شهر تبریز انجام شد. پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره در شهر تبریز تشکیل می‌دهد که حجم نمونه توسط فرمول کوکران حدود 170 نفر به‌طور کاملاً تصادفی انتخاب شد و با پرسشنامه محقق ساخته، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام گردید. برای به دست آوردن نتایج تحقیق از نرم‌افزار SPSS و از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای با توجه به توزیع نرمال داده‌ها و تک متغیره بودن آزمون جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمون T حاکی از معنی‌دار بودن تمامی آزمون‌هاست و نتایج آزمون نشان داد اثرهای فردی، اقتصادی و اجتماعی طلاق بر بزه‌دیدگی زنان در سطح شهر تبریز با توجه به مثبت بودن T و سطح معنی‌داری کم‌تر از 0.05 نیز دارای تأثیر مثبتی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پدیده طلاق و پیامدهای جرم شناختی فردی، اجتماعی و اقتصادی آن بر بزه‌دیدگی زنان تاثیرکاملا مستقیمی دارد. یعنی با افزایش طلاق، نرخ بزه دیدگی زنان افزایش می‌یابد و با کاهش طلاق، این میزان کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Effect of Divorce on the Victimization of Women Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Roghayeh Khodadadi 2

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Graduate M.A, Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

One of the most important areas for the growth & development of crime & victimization is the separation of family & divorce. When the foundation of the family is shaken, the moral & social foundations of the whole social system are shaken and the society is led to various problems. This study was conducted to evaluate the effect of divorce on women's victimization in Tabriz. Applied research is of descriptive-survey type. The statistical population of the study consists of all divorced women in Tabriz. The sample size was used by Cochran's formula for unlimited communities. Due to the discretion of the professor, the number of divorced women for sample size was approximately 170 randomly selected by the researcher, information was collected. To obtain the research results, SPSS software and one-sample parametric T-test were used to analyze the data according to the normal distribution of data and the univariate of the test. Results of the T test indicate that all tests were significant and the test results showed that the individual, economic & social effects of divorce on women's victimization in Tabriz have an effect due to the positive T & the significance level of less than 0.05. It is positive. Results of this study show that the occurrence of divorce & its individual, social & economic criminological consequences has a very direct effect on women’s victimization,with the increase of divorce, the rate of crime increases & with the decrease of divorce, this rate decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Divorce Effects
  • divorced women
  • Women Victimization
  • Tabriz

Extended abstract

Background and purpose

This study aimed to evaluate the effect of divorce on women's victimization in Tabriz. This was an applied descriptive survey study.

 

Method

The sample size consisted of 170 people who were randomly selected by Cochran's formula, and data were collected using a 19 items researcher-made questionnaire, which assesses the three individual, economic and social effects of divorce on the victimization of divorced women in the city of Tabriz. Its face and content validity was approved by 12 experts in the field of divorce based on the Lawshe model. Some additional data was collected by taking notes and using the library method. Therefore, the data collection is based on the library and field method. Given the normal distribution of data and univariate nature of the study, a one-sample parametric t-test was used to analyze the data using SPSS software.

 

Results

According to the T-test and a significance level of less than .05, all results are significant and showed that the individual, economic and social effects of divorce on women's victimization in Tabriz are positive and significant. The results showed that divorce and its individual, social and economic criminological consequences directly affected women's victimization. In other words, there is a positive relationship between women's levels of victimization divorce rates. In explaining the findings of this study, it can be said that the economic and social status of divorced women and the importance that society places on them, and the existing attitudes towards these women are among the influential factors in their victimization rate.

 

Conclusion

In a religious and traditional city like Tabriz, divorced women are highly degraded in terms of social status. People's negative preconceptions toward them, poor economic situation, and being excluded by family and friends are among the negative consequences of divorce that lead to women's victimization. The majority of divorced women face irreversible and traumatic anxiety and stress. They see themselves as rejected, and people are always suspicious of them. The indecent culture of the society reinforces this negative attitude in dealing with divorce, especially divorced women. This is where potential criminals see them as a good target for their crimes as they know that these women do not have social support, and even society and the criminal justice system may blame them after being victimized. That is why they refuse to report their victimization, and the divorced women's reaction to the crime-to conceal their victimization- is in favor of the criminals and motivates them towards divorced women as the target of the desired crime. This situation is exacerbated when divorced women are rejected by their families and do not have criminal and social protection and increase their victimization rate. Therefore, to prevent victimization, more attention should be paid to the divorced women who primarily have been harmed by society and its people so that the raising of their children does not face any problems. Of course, in addition to judicial and financial protections, it is essential that these protections, especially for sexual victimization, include psychological support by establishing specialized centers to recover victimized divorced women.

 

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines 

This study is carried out following human or non-human research ethics.

Funding: The present study received no financial support from any organization or institution.

Authors’ contribution: The corresponding author, Jamal Beigi, was responsible for guiding the writing and editing of the article, and the second author, Roghayeh Khodada, was responsible for writing the article.

Conflict of interest: This study is not directly or indirectly in conflict with the personal interests of a particular organization.

Acknowledgments: The authors thank the Tabriz Counseling Center management and staff.

منابع فارسی
احمدیه، مریم و حکمت نیا، محمود (1398)، بررسی لزوم شرط معروف و احسان در حکم طلاق، دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره7، ش2، پیاپی14، صص88-69.
اعزازی، شهلا (1389)، جامعه شناسی خانواده (با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر)، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
افروز، غلامعلی (1391)، روان شناسی رابطه ها، چاپ8، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
برنتانو، کرنلیا و کلارک استوارت، آلیسون (1395)، طلاق، علل و پیامدها، ترجمه نفیسه کریمیان؛ مجتبی ناجی؛ سعید صادقی و محمود محمدزاده، چاپ6، اصفهان: انتشارات پیغام دانش.
بسیونی، محمد شریف (1396)، بزه دیده شناسی (تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی)، ج1، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
بنی طالبی، کتایون و بنی مهدی، بهناز (1392)، بررسی علل و عوامل پیدایش پدیده بزه دیدگی زنان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، رهیافت­های نوین پیشگیری از جرم، ج2، معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تهران: انتشارات روان شناسی و هنر، صص153-123.
بهبودی، مرجان و خلعتبری، ساحره (1379)، زنان: بیکاری و بزهکاری، فصلنامه حقوق زنان، دوره1، ش15، ص6.
بیگی، جمال و آشنا، حمید (1398)، جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری، فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره16، ش2، پیاپی62، صص142-115.
حاجی­حسینی­شاهرودی، حسن (1380)، بررسی جامعه شناختی پدیده­ طلاق، فصلنامه معرفت، ش45، صص93-78.
حسنی، علیرضا (1383)، طلاق و اثرات روحی و روانی آن بر کودکان و نوجوانان و نقش آن در گسترش بزه دیدگی، ماهنامه دادرسی، ش48، صص29-24.
حسینی، مژده (1390)، قربانیان خاموش تجاوز جنسی، ماهنامه گزارش، پیاپی229، ص46.
خدادوست مقدم، ملیکا (۱۳۹7)، آسیب شناسی طلاق و تاثیر آن بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلقه (راهکارهای پیشگیری)، اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین.
داوودی، هما (1388)، بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرائم،  فصلنامه فقه و حقوق خانواده، سال 14، ش 50، صص117-96.
رشید، خسرو؛ حسنوند، فضل الله؛ نبی زاده، صفدر و رشتی، عابده (1398)، بررسی عوامل برون فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان، دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره7، ش1، پیاپی13، صص137-117.
زینالی، حمزه (۱۳۸۳)، اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ها، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش۱۳، صص222-۱۹۷.
سالاری فر، محمدرضا (۱۳۸۸)، تبیین علل و زمینه های خشونت خانگی، دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام و روان شناختی، سال3، ش۴، صص۴۱-۷ .
ستوده، هدایت الله (1373)، مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی، چاپ2، تهران: انتشارات موسسه آوای نور.
سلیمی، علی و داوری، محمد (1385)، جامعه شناسی کجروی؛ مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، چ2، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شرفی، محمدرضا (1396)، خانواده متعادل (آناتومی خانواده)، چاپ19، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
شیرزاد، جلال و کاظمی فر، امیر محمد (1384)، آسیب شناسی طلاق، ماهنامه دادرسی، سال9، ش53، صص45-32.
صابری ­زفرقندی، احمد (1387)، علل و عوامل طلاق در جامعه­ ایران و اثر آن در کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات رایحه یاس.
صادقی فسائی، سهیلا و میرحسینی، مریم (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان شهر تهران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 9 ، ش1، صص62-35.
فرجاد، محمدحسین (1382)، بررسی مسائل اجتماعی ایران: فساد اداری، اعتیاد و طلاق، چاپ2، تهران: انتشارات اساطیر.
فیروزجائیان گلوگاه، علی اصغر؛ صادقی، سهیل؛ جان محمدی لرگانی، وحید و لطفی، طاهره (1397)، فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طلاق در ایران، دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره6، ش2، پیاپی12، صص143-111.
کریمی، زهرا و عباسپور، حمیدرضا (1395)، بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان مطلقه (مطالعه موردی شهر اصفهان)، تهران: نشر مجد.
کریمی، زهرا و غلامی، نبی اله (1395)، مطالعه موردی رابطه طلاق و بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلقه در شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال11، ش40، صص89-61.
کلانتری، عبدالحسین؛روشن فکر، پیام و جواهری، جلوه (1390)، آثار و پیامدهای طلاق، مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در ایران با تاکید بر ملاحظات جنسیتی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره9، ش3، صص131-111.
لاجوردی، هاله (1384)، نظریه های زندگی روزمره، فصلنامه نامه علوم اجتماعی، دوره26، ش26، پیاپی1117، صص140-123.
مرتضوی، نسرین (1376)، بزه دیده شناسی زنان، مجله امنیت، سال1، ش3، صص38-25.
میر­خلیلی، سید محمود (1383)، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، سال3، ش1، صص88-70.
میرمحمد صادقی، حسین ( 1398)، حقوق کیفری اختصاصی؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)، چاپ27، تهران: نشر میزان.
References
Afrooz, G. A. (2012), Relationship Psychology, 8th Edition, Tehran: Tehran University Press. [Text in Persian]
Ahmadieh, M. & Hekmatnia, M. (2019), The Need for the Famous & Ehsan Condition in the Divorce Clause, Journal of Women & Family Studies, Vol. 7, No. 2, PP.69-88. [Text in Persian]
Bani Talebi, K. & Bani Mehdi, B. (2013), Investigating the Causes & Factors of emergence of the Phenomenon of Women Victimization & Providing Preventive Measures, New Approaches to Crime Prevention, Vol. 2, Social Assistance in Crime Prevention of the Judiciary, Tehran: Psychology & Art Publications, pp. 153-123. [Text in Persian]
Bassiouni, M. S. (2017), Victimology (Developments of Victimology & Criminal sciences), Vol. 1, Translated by Mehrdad Rayjyan Asli, Tehran: Publication of the Institute for Legal Studies & Research of Shahre Danesh. [Text in Persian]
Behboodi, M. & Khalatbari, S. (2000), Women: Unemployment & Delinquency, Journal of Women's Rights, Vol. 1, No. 15, P. 6. [Text in Persian]
Beigi, J. & Ashena, H. (2019), Criminalisation Gender-Based Violence in Marital Relations by Relying on the International Human Rights Documents, International Studies Journal, Vol. 16, No. 2, pp. 115-142. [Text in Persian]
Brentano, C. & Clarke-Stewart, A. (2016), Divorce: Causes & Consequences, Translated by Nafiseh Karimian; Mojtaba Naji; Saeed Sadeghi & Mahmoud Mohammadzadeh, 6th Edition, Isfahan: Paygham Danesh Publications. [Text in Persian]
Davoodi, H. (2009), Women Victomology & Effective Ways in Reducing Crimes, Family Law & Jurisprudence Journal, Vol.14, No.50, PP.96-117. [Text in Persian]
Ezazi, S. (2010), Sociology of Family (Emphasizing the Role, Structure & Function of the Family in the Contemporary Era), 7th Edition, Tehran: Roshangaran & Women's Studies Publications. [Text in Persian]
Farjad, M. H. (2003), A Study of Social Issues in Iran: Administrative Corruption, Addiction & Divorce, 2nd Edition, Tehran: Asatir Publications. [Text in Persian]
Fileborn, B. (2013), Conceptual Understandings & Prevalence of Sexual Harassment & Street Harassment, Melbourne, Vic.: Australian Institute of Family Studies.
Firozjaeian, A. A.; Sadeghi, S.; Janmohammadi, V. & Lotfi, T. (2018), Meta-Analysis of Studies About Divorce in Iran, Journal of Women & Family Studies, Vol. 6, No. 2, PP.111-143. [Text in Persian]
Haji Hosseini Shahroudi, H. (2001), Sociological study of the Phenomenon of Divorce, Journal of Marefat, Vol. 45, pp. 78-93. [Text in Persian]
Hassani, A. R. (2004), Divorce & its Psychological Effects on Children & Teenagers & its Role in the Development of Victimization, Dadrasi Monthly, Vol. 48, pp. 24-29. [Text in Persian]
Hosseini, M. (2011), Silent Victims of Rape, Report Monthly, No.229, p.46. [Text in Persian]
Kalantari, A.; Roshan Fekr, P. & Javaheri, J. (2011), Consequences of Divorce A Systematic Review of Current Literature with an Emphasis on Gender-Related Issues (1997-2011), Women in Development & Politics Quarterly, Vol. 9, No. 3, pp. 111-131. [Text in Persian]
Karimi, Z. & Gholami, N. (2016), A Case Study of the Relationship between Divorce & Delinquency & Victimization of Divorced Women in Isfahan City, Journal of Crime Prevention Studies, Vol. 11, No. 40, pp. 61-89. [Text in Persian]
Karimi, Z. & Abbaspour, H. (2016), Delinquency & Victimization of Divorced Women (Case Study of Isfahan City), Tehran: Majd Publications. [Text in Persian]
Khodadoost Moghadam, M. (2018), Pathology of Divorce & Its Impact on Delinquency & Victimization of Divorced Women (Prevention Strategies), First National Congress for the Prevention of Social Injuries, Esfarayen Technical & Engineering Higher Education Complex. [Text in Persian]
Lajevardi, H. (2005), Theories of Everyday Life, Journal of Social Sciences Letter, Vol. 26, No. 26, pp. 123-140. [Text in Persian]
Maguire, M. (2012), Criminal Statistics & the Construction of Crime، PP. 206-244, in The Oxford Handbook of Criminology, Edited by Mike Maguire; Rod Morgan & Robert Reiner, Fifth Edition, Oxford University Press.
Mir Khalili, S. M. (2004), Situational Prevention from the Perspective of Islamic Doctorins, Journal of Jurisprudence & Law, Vol. 3, No. 1, pp. 70-88. [Text in Persian]
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2019), Private Criminal Law; Crimes against Persons (Felonies), 27th Edition, Tehran: Mizan Publications. [Text in Persian]
Mortazavi, N. (1997), Victimology of Women, Journal of Security, Vol. 1, No. 3, pp. 25-38. [Text in Persian]
Rashid, K.; Hasanvand, F.; Nabizadeh, S. & Rashti, A. (2019), Investigating the Effective External Factors on Emotional Divorce among Women, Vol. 7, No. 1, PP.117-137. [Text in Persian]
Renzetti, C. & Shana L.  M. (2003), Private, Crime in Public Housing:  Violent Victimization, Fear of Crime & Social Isolation among Women Public Housing Residents, Pristine Publications.
Saberi Zafar Ghandi, A. (2008), Causes & Factors of Divorce in Iran Society & its Effect on Children & Teenagers, Tehran: Rayehe Yas Publications. [Text in Persian]
Sadeghi Fasaei, S. & Mirhosseini, Z. (2011), A Study on Factors Affecting Victimization of Woman Living in Tehran, Women in Development & Politics Quarterly (Women's Research), Vol. 9, No. 1, pp. 35-62. [Text in Persian]
Salari Far, M. R. (2009), Explaining the Causes & Contexts of Domestic Violence, Journal of Islamic & Psychological Studies, Vol. 3, No. 4, pp. 7-41. [Text in Persian]
Salimi, A. & Davari, M. (2006), Sociology of Deviation; Collection of Deviation Studies & Social Control, 2th Edition, Qom: Research Institute of Hozeh & University Press. [Text in Persian]
Sever, A. (1999), Sexual Harassment: Where We Were, Where We Are & Prospects for the New Millennium Introduction to the Special Issue, Canadian Review of Sociology, Vol.36, No. 4, PP.469-497.
Sharafi, M. R. (2017), Balanced Family (Family Anatomy), 19th Edition, Tehran: Publications of the Association of Parents & Educators. [Text in Persian]
Shirzad, J. & Kazemifar, A. M. (2005), Pathology of Divorce, Dadrasi Monthly, Vol. 9, No. 53, pp. 32-45. [Text in Persian]
Skogan, W. G. (1987), The Impact of Victimization on Fear, Sage Publications, Crime & Delinquency, Vol. 33, No. 1, PP. 135-154.
Sotoudeh, H. (1994), Introduction to Social Pathology, 2nd Edition, Tehran: Avae Noor Institute Publications. [Text in Persian]
Zeinali, H. (2004), The Influence of Less Penlty Support on Women Offence, Social Welfare Quarterly, Vol. 4, No. 13, PP.197-222. [Text in Persian]