ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه دیدگی زنان شهر تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.22051/jwfs.2020.24624.2023

چکیده

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رشد و توسعه‌ بزه و بزه‌دیدگی از هم گسستگی خانواده و طلاق است. وقتی بنیان خانواده دچار تزلزل شود، بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به‌سوی مشکلات گوناگون سوق داده می‌شود. این پژوهش نیز باهدف ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه‌دیدگی زنان در سطح شهر تبریز انجام شد. پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره در شهر تبریز تشکیل می‌دهد که حجم نمونه توسط فرمول کوکران حدود 170 نفر به‌طور کاملاً تصادفی انتخاب شد و با پرسشنامه محقق ساخته، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام گردید. برای به دست آوردن نتایج تحقیق از نرم‌افزار SPSS و از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای با توجه به توزیع نرمال داده‌ها و تک متغیره بودن آزمون جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمون T حاکی از معنی‌دار بودن تمامی آزمون‌هاست و نتایج آزمون نشان داد اثرهای فردی، اقتصادی و اجتماعی طلاق بر بزه‌دیدگی زنان در سطح شهر تبریز با توجه به مثبت بودن T و سطح معنی‌داری کم‌تر از 0.05 نیز دارای تأثیر مثبتی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پدیده طلاق و پیامدهای جرم شناختی فردی، اجتماعی و اقتصادی آن بر بزه‌دیدگی زنان تاثیرکاملا مستقیمی دارد. یعنی با افزایش طلاق، نرخ بزه دیدگی زنان افزایش می‌یابد و با کاهش طلاق، این میزان کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effect of Divorce on the Victimization of Women Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Roghayeh Khodadadi 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Graduate M.A, Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

One of the most important areas for the growth & development of crime & victimization is the separation of family & divorce. When the foundation of the family is shaken, the moral & social foundations of the whole social system are shaken and the society is led to various problems. This study was conducted to evaluate the effect of divorce on women's victimization in Tabriz. Applied research is of descriptive-survey type. The statistical population of the study consists of all divorced women in Tabriz. The sample size was used by Cochran's formula for unlimited communities. Due to the discretion of the professor, the number of divorced women for sample size was approximately 170 randomly selected by the researcher, information was collected. To obtain the research results, SPSS software and one-sample parametric T-test were used to analyze the data according to the normal distribution of data and the univariate of the test. Results of the T test indicate that all tests were significant and the test results showed that the individual, economic & social effects of divorce on women's victimization in Tabriz have an effect due to the positive T & the significance level of less than 0.05. It is positive. Results of this study show that the occurrence of divorce & its individual, social & economic criminological consequences has a very direct effect on women’s victimization,with the increase of divorce, the rate of crime increases & with the decrease of divorce, this rate decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Divorce Effects
  • divorced women
  • Women Victimization
  • Tabriz