بررسی زمینه‌ها و علل تمایل مادران ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در سنین پیش از دبستان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا

10.22051/jwfs.2020.33835.2569

چکیده

در سال‌های اخیر، آموزش زبان انگلیسی به کودکان پیش از سن دبستان مورد اقبال وسیع خانواده‌های ایرانی قرار گرفته است. به این منظور، علاوه بر تاسیس مراکز خاص آموزش زبان انگلیسی به کودکان، قسمتی از برنامه ثابت اغلب مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی به این امر اختصاص یافته و برنامه‌های خاصی جهت آموزش زبان انگلیسی از دوره جنینی و شیرخوارگی به‌شکل وسیع، در دسترس قرار گرفته است. از آنجا که مخاطب اغلب این برنامه‌های آموزشی، مادران هستند بررسی علل، انگیزه‌ها و زمینه‌های تمایل وسیع مادران ایرانی به آموزش زودهنگام زبان انگلیسی ضروری می‌نماید. بدین منظور، پژوهش کیفی حاضر با روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه‌های شبه‌ساختارمند با 37 نفر از مادران کودکان پیش از سن دبستان، که فراگیران زبان انگلیسی هستند، به ریشه‌یابی این موضوع پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل کیفی محتوای داده‌ها و مقوله‌بندی اطلاعات حاصله، نشان داد که طیف وسیعی از عوامل عوامل فردی، ملی و بین‌المللی در ایجاد این رویکرد در مادران تاثیرگزار هستند و این امر در خانواده‌ها عمدتا توسط مادران در دو سطح تدبیر اقتصادی و ایجاد بینش ذهنی مدیریت می‌شود. این پژوهش، ضمن معرفی عوامل شناسایی شده و پیامدهای این پدیده، قابل بهره‌برداری برای خانواده‌ها، متخصصین امور زنان و سیاستگزاران آموزش زبان انگلیسی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Reasons and Aspirations of Iranian Mothers for Early English Education to their Children

نویسنده [English]

  • Khadijeh Karimi Alavijeh

English department, , Alzahra University

چکیده [English]

English education to young learners has largely attracted the Iranian families during recent years. To meet this demand a large number of private centers have been established, and English has become an indispensable program of most kindergartens and pre-primary school centers. Moreover, there are particular English programs offered to pregnant and breast-feeding mothers to promote English education of their children. Since mothers are the target of these programs, it deems essential to investigate the mothers’ aspirations for early start of English education for their children. For this purpose, the present qualitative research used purposeful sampling and semi-structured interviews among 37 mothers whose young children were learning English. The results obtained from the qualitative content analysis of the data revealed that a series of personal, national and international factors are involved in creating these aspirations. Moreover, this trend is actively managed by mothers at two economic and mental levels. This study has implications for families, experts in women studies, and English education policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early English education
  • Mothers’ aspirations
  • Mothers’ management
  • Grounded Theory
  • Qualitative Content Analysis
منابع فارسی
احدی، حسن و بنی‌جمال، شکوه‌السادات. (1387). روان‌شناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان‌شناسی. تهران: انتشارات جیحون.
اسکندری‌نژاد، خدیجه (1389). نقش شخصیت مادر در تربیت دینی فرزند. طهورا ، 3(7)، 107-144.
برجی‌نژاد، زینب. (1389). نقـش مادر در تربیت فرزند. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، (6)، 183-210.
توسلی، افسانه؛ سعیدی، وحیده. (1390). تأثیر اشتغال زنـان بـر سـاختار قـدرت در شـهر ایوانکی. زن در توسعه و سیاست، 9(3)، 133 ـ 149.
خواجه‌نوری، بیژن و ریاحی، زهرا. (۱۳۹۲). جهانی‌شدن، دنیاگرایی و زنان، موردمطالعه: تهران شیراز و استهبان. مجله جهانی رسانه، ۸ (1)، ۲۱-۴۷.
حسینائی، علی و کاویانی، محمد. (1398). پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‌های تصمیم‌گیری و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل. مطالعات زن و خانواده، 7(3)، 151-129.
دیانت، محسن و دسترنج، منصوره. (۱۳۹۸). تأثیر جهانی‌شدن بر هویت اجتماعی زنان (موردمطالعه دونقطه زنان شهر بندرعباس). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، ۸(3)، 557-580.
رضائیان، حمید و توتونچی، بهاره. (1398). پیش‌بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده، دین‌داری والدین و تفکر انتقادی نوجوان. مطالعات زن و خانواده، 7(3)، 128-109.
زینی‌وند، یوسف. (1393). نقش زن در مدیریت خانواده. همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی. دانشگاه تهران، ایران.
ساروخانی، باقر. (1384). زن، قدرت و خانواده: پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت خانواده. پژوهش زنان، ۳(2)، 29-50.
صالحی، صغرا و قاسمی، حاکم (۱۳۹۷). سازمان‌های غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزش‌های فرهنگی ایران. پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 8(1)، ۸۹ – ۱۲۳.
صفاریان، محسن و مرادی، علی (1398). شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با عاملیت زنان در جامعه (موردمطالعه: شهر کرمانشاه). مطالعات زن و خانواده، 7(3)،153-192.
عرفانی، سامان (1386). بررسی انسان‌شناختی استراتژی‌های قدرت زنـان کـرد (بررسـی موردی زنان طبقه متوسـط شهرسـتان سـنندج)، پایان‌نامه کارشناسـی ارشـد، دانشگاه تهران.
علی‌زاده، مرجان. (1389). نقش اشتغال زنان در توسعه. زن و فرهنگ، 2(5)، 59-49.
علیقلی، منصوره. (1395). بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی. مطالعات اجتماعی-روان‌شناختی زنان، 14(2)، 86-63.
فراشی، لیلا؛ فتح‌الهی کوچه، احمد و اسماعیلی، زهره. (1396). نقش زنان در تربیت دینی و اخلاق اسلامی فرزندان. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران، دانشگاه تهران، ایران.
قادرزاده، امید و حسینی، پریوش (1397). زمینه‌ها و حوزه‌های تصمیم‌گیری زنان: بازسازی معنایی تجربه و درک زنان شهر سنندج. زن در توسعه و سیاست، 16 (1)، 25-1.
لاجوردی، هاله. (1377). قدرت در خانواده، به همراه پژوهشی تجربی در باب ساختار قدرت در خانواده‌های کارکنان دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ماهروزاده، طاهره. (1387). نقش مدیریتی زنان در خانواده. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 1(2)، 29-1.
محمدی، محمد. (1393). سواد رسانه. قم: اسراء.
نایبی، هوشنگ؛ گلشـنی، میمنـت. (1392). تـأثیر منـابع در دسـترس زنـان بـر قـدرت تصمیم‌گیری در خانواده. زن در توسعه و سیاست، 11(1) 150-135.
References
Agee, J. (2009). Developing qualitative research questions: a reflective process. International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(4), 431-447.
Aghagolzadeh, F., & Davari, H. (2017). English Education in Iran: From ambivalent Policies to Paradoxical Practices.  In R. Kirkpatrick (Ed.), English Language Education Policy in the Middle East and North Africa (pp. 47-62). Switzerland: Springer.
Ahadi, H. & Bani Jamal, Sh. (2008). Developmental psychology: Fundemental concepts in psychology. Tehran: Jeihoon Publication (In Persian).

Aligholi, M. (2016). The relationship between women's participation in the workforce and economic development in Islamic countries. Quarterly Journal of Women studies Sociological and Psychological. 14(2), 63-86 (In Persian).

Alizadeh, M. (2010). The Role of Women Employment in Social Development. Woman and Culture, 2(5), 49-59 (In Persian).
ArfaKaboodvand, M. (2013). Perceptions of effective language teaching in Iran. (Unpublished  doctoral dissertation). University of Exeter, United Kingdom.
Au, T. K. F., Knightly, L. M., Jun, S. A., & Oh, J. S. (2002). Overhearing a language during childhood. Psychological Science13(3), 238-243. doi: https://doi.org/10.1111/1467- 9280.00444
Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. (2003). Qualitative data: an introduction to coding and analysis. New York University press.
Berk, L. E. (2013). Child development. New York: Pearson.
Blood, R. & Wolfe, D. M. (1960) Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living. Free     Press, Glencoe, IL.
Brumen, M., Berro, F. F., & Cagran, B. (2017). Pre-school foreign language teaching and learning–a network innovation project in Slovenia. European Early Childhood Education Research Journal25(6), 904-917. doi:https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1380886
Cameron, L. (2003). Challenges for ELT from the expansion in teaching children. ELT
        Journal57(2), 105-112. doi: https://doi.org/10.1093/elt/57.2.105
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). London: Routledge Falmer.
Denzin, N. & Lincoln, Y. (2000). The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research, 1-32. London: Sage.
Dey, I. (1999). Grounding grounded theory guidelines for qualitative inquiry. San Diego:  Academic Press.

Dianat, M. & Dastranj, M. (2019). The effects of globalization on social identity of women (Case study: Bandarabbas City). Quarterly of Social Science and Research in Iran, 8(3), 557-580 (In Persian).

Erfani, S. (2007). Anthropoligical study of power strategies among Kurd women (case study of middle class women in Sanandaj). Unpublished master of art thesis, the University of Tehran, Iran (In Persian).
Faircalough, N. (2006). Language and globalization. London: Routledge.
Farhady, H., Hezaveh, F. S., Hedayati, H. (2010). Reflections on foreign language education in      Iran. Teaching English as a Second or Foreign Language Journal, 13(4), 1-18.
Farzaneh, M., & Movahed, M. (2015). Disadvantage to pre-school children learning a foreign         language. Theory and Practice in Language Studies5(4), 858-864.
Glaser, B., and Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
Gupta, A. F. (1997). Colonialism, migration and functions of English. In E. W. Schneider (ed.), Englishes around the World 1: General Studies, British Isles, North America Studies in Honour of Manfred Görlach, 47-58. Amsterdam: John Benjamins.
Hayati, A. M. & Mashhadi, A. (2010). Language planning and language-in-education policy in      Iran. Language Problems & Language Planning, 34(1), 24–42. Doi:10.1075/lplp.34.1.02.

Hosseinaei, A. & Kaviani, M. (2020). Predicting emotional divorce based on decision- making styles and power structure of the family among employed women. Journal of Woman and Family Studies, 7(3), 129-151 (In Persian).

Jenkins, J. (2003). World Englishes: A resource book for students. London: Routledge.
Johnstone, R. (2002). Addressing “the age factor: Some implications for languages policy.             Strasbourg: Council of Europe.
Johnstone, R (2018). Language policy and English for young learners in early education. In S. Garton & F. Copland (Eds.), The Rutledge handbook of teaching English to young learners (pp. 13-29). New York: Rutledge.

Khajenoori, B. & Reyhani, Z. (2013). Globalization and levels of women’s religiosity in Tehran, Shiraz and Estahban. Global Media Journal, 8(1), 21-47 (In Persian).

Kiany, G. R., Mahdavy, B., & Ghafar Samar, R. (2011). Towards a harmonized foreign    language education program in Iran: National policies and English   achievement. Literacy        Information and Computer Education Journal (LICEJ)2(3), 462-469. doi: 10.20533/licej.2040.2589.2011.0064.
Kramsh, C. (1998). Language and culture. Oxford University Press.
Krashen, S. D. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. London: Longman.
Lacey, A., & Luff, D. (2001). Qualitative data analysis. The NIHR RDS for the East Midlands/ Yorkshire & the Humber.
Lajevardi, H. (1998). Power in family: An empirical study on the power structure among the families of Tehra University Personnel. Unpublished Master of Art Thesis, The University of Tehran, Iran (In Persian).
Mahboob, A. (2011). English: An industry. Journal of Postcolonial Cultures and Societies, 2(4), 46-61.
Makin, L., & Whitehead, M. R. (2003). How to develop children's early literacy: A guide for          professional careers and educators. London: SAGE.
Marinova‐Todd, S. H., Marshall, D. B., & Snow, C. E. (2000). Three misconceptions about age and L2 learning. TESOL quarterly34(1), 9-34.
Marshall, P. (2003). Human subjects protection. Institutional Review Board and Cultural                 Anthropological Research, 76(2), 269-285.
Maxwell, J. (2004). Qualitative research design: An interactive approach (2nd ed.). London:           SAGE.
Mohammadi, M. (2014). Media literacy. Qom: Isra (In Persian).
Mokhlesi, E. (2020).English education to young learners in Iran: Aspirations and the quality           of education. Unpublished Master of Art Thesis, Alzaha University, Tehran, Iran.
Montessori, M. (1912). The Montessori Method. New York: Frederick Stokes.
Muñoz, C. (2008). Age-related differences in foreign language learning. Revisiting the     empirical evidence. IRAL, International Review of Applied Linguistics in              Language                              Teaching46(3), 197-220. doi: https://doi.org/10.1515/IRAL.2008.009
Murphy, V. (2014). Second language learning in the early school years: Trends and contexts. Oxford University Press.

Naebi, H. & Golshani, M. (2013). The Effect of Resources Available to Women on Decision-making Power in the Family (Case study: Babol). Women in Development and Politics, 11(1), 135-150 (In Persian).

Nunan, D. (2018). Teaching speaking to young learners. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, 13, 1-8. doi: 10.1002/9781118784235.eelt0715
Nikolov, M. (ed.) (2009). Early learning of modern foreign languages: Processes and outcomes. Bristol: Multilingual Matters.
Pennycook, A. (1994). The cultural politics of English as an international language. New York: Routledge.
Pinter, A. (2017). Teaching young language learners. Oxford University Press.
Powell, R. R. (1999). Recent trends in research: A methodological essay. Library and Information Science Research, 21, 91-119. 

Qaderzadeh, O. & Hoseiini, P. (2018). Fields and domains of decision-making by housewives; A semantic reconstruction of the experiences and understanding of women in Sanandaj. Women in Development and Politics, 16(1), 1-25 (In Persian).

Rezaeian, H. & Tutunchi, B. (2020). Predicting the religious identity of children based on interactiv family patterns, parental religiosity and critical thinking of adolescents. Journal of Woman and Family Studies, 7(3), 109-128 (In Persian).

Safarian, M. & Moradi, A. (2020). Understanding of socio economic factors related to women's agency: A case study of Kermanshah. Journal of Woman and Family Studies, 7(3), 153-192 (In Persian).

Salehi, S. & Ghasemi, H. (2018). Malaysian women’s NGOs and promoting Iranian cultural values. Quarterly Journal of apaolitical Research n Islamic World, 8(1), 89-123 (In Persiain).
Saroukhani, B. (2005). Introduction to family sociology. Tehran: Soroush Publication (In Persian).
Sharifian, F. (2009). English as an International Language: An overview. In F. Sharifian (Ed.), English as an International Language: Perspectives and Pedagogical Issues (pp. 1-20). Bristol: Multilingual Matters.
Spolsky, B. (2004). Language policy. Cambridge University Press.
Stakanova, E., & Tolstikhina, E. (2014). Different Approaches to teaching English as a foreign language to young learners. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 146 (3), 456-460.
Strauss, A. & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for          developing grounded theory (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publication.
Tavasoli, A. & Saeidi, V. (2012). The Impact of Women's Employment on Power Structure in Eyvankey Families. Women in Development and Politics, 9(3), 133-149 (In Persian).
Trady, C. (2004). The role of English in scientific communication: Lingua franca or Tyrranosaurus               rex? Journal of English for Academic Purposes, 3(3), 247-269.
Vaezi, Z. (2008). Language learning motivation among Iranian undergraduate    students. World Applied Sciences Journal5(1), 54-61.
Wardhaugh, R. & Fuller, J., M. F. (2015). An introduction to sociolinguistics. Oxford: Wiley Blackwell.
Wyner, G. (2014). Fluent forever: How to learn any language fast and never forget it. New York: Harmony Books.