مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی ره حل مدار- روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خود تنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری، مراجعین مراکز کیمیا، بشارت، تماشا و توحید شهر اصفهان در سال 1396 بودند که به دلیل مشکلات ارتباطی و زناشویی به این مراکز مراجعه کردند. از میان آنها تعداد 24 زوج (48 نفر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. و سپس به گونه تصادفی تعداد 8 زوج در سه گروه گمارده شدند و زوجین گروه-های آزمایش به صورت زوجی هر هفته در مداخله های جداگانه زوج درمانی راه حل مدار- روایتی(8 جلسه) و زوج درمانی کوتاه مدت خود تنظیمی (8 جلسه) شرکت کردند. داده‌های آزمودنی‌ها به وسیله‌ی مقیاس های کنترل عواطف ویلیامز و چامبلس (1997) و سرزندگی دسی و رایان (1997)، جمع‌آوری شد. برآیند تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که تفاوت میان گروه‌ها معنادار است. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین گروه‌های زوج درمانی راه حل مدار- روایتی و کوتاه مدت خود تنظیمی در افزایش سرزندگی و کنترل عواطف زوجین و نیز زیر مقیاس‌های آن (خشم، عاطفه مثبت، خلق افسرده و اضطراب) تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که زوج درمانی راه حل مدار- روایتی و کوتاه مدت خودتنظیمی هر دو در افزایش سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته کارساز می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of Solution- Focused Narrative Couple Therapy with Brief Self- Regulation Couple Therapy on liveliness and affections control of distressed couples

نویسندگان [English]

 • nayere arianfar
 • simin hoseinian

University of alzahra

چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the efficacy of solution- focused narrative couple therpay and brief self- regulation couple therapy on liveliness and affectons control of couples. The research method was uasi-experimental with Pretest , Posttest and cotrol group. The statistical society consisted of the clients of the centers: kimia, besharat, tamasha and tohid of Isfahan city in 1396 who referred to these centers due to communication and marital problems. Among them, 24 couples (48 persons) were selected through available sampling from among couples. Then, 8 couples (16 persons) were randomly assigned to three groups and the couples of the experimental groups were paired separatly every week solution focused- narrative couple therpay (8 weeks) and brief self- regulation couple therapy (8weeks).). The subjects' data were collected by the scales of affections control of Williams & Chambles (1997) and liveliness of Deci & Ryan (1997). Results of covariance analysis indicated that the differences among the groups were significant. Results of BENFERONY follow-up test indicated that there is not a significant difference betwen the solution-focused narrative couple therapy and the brief self- regulation couple therapy to increase the liveliness and affections control of couples and its sub-scales (anger, positive affection, depressed mood and anxiety). The results indicated that the solution- focused narrative couple therapy and the brief self- regulation couple therapy were effective in increasing of liveliness and affections control of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • solution- focused narrative couple therapy
 • brief self- regulation couple therapy
 • liveliness
 • affections control
 1. ارفع، مریم؛  قمرانی، امیر؛ یارمحمدیان، احمد. (1394). مقایسه سرزندگی، سازگاری زناشوئی و دشواری های تنظیم شناختی هیجانی والدین با کودکان ناشنوا و عادی، مجله تحقیقات علوم رفتاری،13 (2)، 342-331.
 2. افخمی عقدا، محمد؛ عابدینی، مریم؛  لقا ثروت، فرخ؛ فیروزی اردکان، علی و نیکوکاران، جلال. (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشوئی در متاهلین شهر یزد، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 13(4)، 65-57.
 3. افژولند، احمد. (1392). اثربخشی رویکرد راه حل- محور بر شادکامی و رضایت زناشوئی زنان متاهل شهرستان داراب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 4. پروچاسکا، جیمز؛ نورکراس، جان. (1390). نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2007).
 5. چنگیزی، فرشته؛ امیر پناه، علی. (1395). اثر بخشی روایت درمانی گروهی بر میزان امید به زندگی و شادکامی سالمندان شهر تبریز، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزیابی،9 (34)، 76-63.
 6. حسینی یزدی، عاطفه؛ مشهدی، علی؛ کیمیایی، علی؛ و عاصمی، زهرا. (1394). اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق. روانشناسی خانواده، 2، 14-3.
 7. حسینی، بیتا. (1390). مقایسۀ اثربخشی درمان هیجان محور و راه حل محور بر بهبود مولفه‏های صمیمیت و سازگاری زناشوئی زوجین و یافتن مدل پیشنهادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 8. خدا بخش، محمدرضا ؛ کیانی، فریبا؛ نوری تیرتاشی، ابراهیم. و خستو هشچین، احمد. (1393). اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4 (4)، 632-607.
 9. دهش، زهرا. (1388). تأثیر مشاوره تلفیقی رفتاری و هیجان محور بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر کشکوئیه رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 10. روشن، رسول؛ علینقی، علیرضا و طاولی، آزاده. (1390). تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت خود تنظیمی بر کاهش تعارضات زناشوئی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1 (1)، 14-1.
 11. شعاری نژاد، علی اکبر. (1392). روان شناسی رشد. چاپ پنجم. تهران: اطلاعات.
 12. عامری، فریده؛ نوربالا، احمد علی؛ اژه ای، جواد و رسول زاده طباطبائی، کاظم. (1382). بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشوئی. مجله‌ی روانشناسی، 7 (3)، 232-218.
 13. علوی زاده، محمدرضا و میرهاشمی، مالک. (1393). تأثیر زوج درمانی کوتاه مدت خود تنظیمی بر رضایت زناشوئی، سازگاری زناشوئی، وضعیت زناشوئی، افسردگی و اضطراب. فصلنامه پژوهش‌های روانشناختی، 16 (2)، 109-92
 14. فریش، مایکل. (1389). روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی: کاربرد رویکرد رضایتمندی از زندگی در روان شناسی مثبت نگر و شناخت درمانی، ترجمه اکرم خمسه. تهران: ارجمند (انتشار اثر به زبان اصلی 2006).
 15. قادری، زهرا؛ خدادادی، زهرا و عباسی، زهرا. (1389). اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه تصمیم‏گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز، فصلنامه زن و جامعه، 1 (3)، 148-137.
 16. قادری، کبری؛ آرین، خدیجه و حبیبی، مجتبی. (1394). اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر کاهش افسردگی زنان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13 (3)، 440-431.
 17. گلمن، دانیل. (1391). کاربرد هوش هیجانی در محیط کار، ترجمه نسرین پارسا، تهران: رشد (انتشار اثر به زبان اصلی 2010).
 18. لطف آبادی، حسین. (1393). روان شناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 19. موسویان، اکبر. (1393). اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر افکار غیر منطقی، شادابی و سازگاری زناشوئی زوجین ناسازگار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
 20. نامنی، ابراهیم و شیرآشیانی، آزاده. (1395). اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 27 (7)، 167-149.
 21. هالفورد، دبلیو. کیم. (2001). زوج درمانی کوتاه مدت : یاری به زوجین برای کمک به خودشان. ترجمه مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری). تهران: فراروان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).
 22. همتی، معصومه؛ مداحی، محمدابراهیم ؛ حسینیان، سیمین و خلعتبری، جواد. (1397). مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب آوری خانواده. فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 6(2)، 37-17.
 23. ویسی، اسدالله. (1391). طراحی و مقایسۀ اثربخشی دو برنامه ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه‏های قرآنی در کاهش تعارضات زناشوئی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 2 (3)، 357-341.

 

منابع انگلیسی

 

 1. Afgoland, A. (2013). The Effectiveness of Solution-Focused Approach on Happiness and Marital Satisfaction of Married Women in Darab City. Master's Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht (Text in Persian).
 2. Afkhami Aghda, M., Abedini, M., Lagha Servat, F., Firuzi Ardakan, A., & Nikukaran, J. (2013). The Relationship between Emotional Intelligence and Marital Satisfaction in Married Women in Yazd.Journal of Faculty of Health in Yazd, 13 (4), 57-65 (Text in Persian).
 3. Alavi Zadeh, M. R., & Mir Hashemi, M. (2014). The Effectiveness of Brief self-regulation couple therapy on marital satisfaction, marital adjustment, marital status, depression and anxiety. Journal of Psychological Researches, 16 (2), 92-109 (Text in Persian).
 4. Ameri, F., Nourbala, A. Ejeii, J., & Rasoulzadeh Tabataba'i, S. A. (2003). The Effectiveness of Strategic Family Therapy Interventions in Marital disagreements. Journal of Psychology, 7 (3), 218-232 (Text in Persian).
 5. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association.
 6. Arfa, M., Ghamarani, A ., & Yarmohammadi, A. (2015). Comparison of vitality, marital adjustment and cognitive-emotional adjustment difficulties of parents with deaf and normal children. Journal of Behavioral Sciences Research, 13 (2), 331-342 (Text in Persian).
 7. Banker, J. E., Kaestle, C. E., & Allen, K.R. (2010). Dating is Hard Work: A Narrative Approach to Understanding Sexual and Romantic Relationships in Young Adulthood. Journal of Contemporary Family Therapy, 32, 173–191.
 8. Bernardi, F., & Martinez-pastor, A. (2011). Divorce risk factors and their variations over time in spain. Demographic research, 24 (31), 771- 800.
 9. Bohlemijer, E., Westerhof, G.J., & Emmeric, M. (2008). The Effects of Narrative Therapy on meaning in life. Aging and Mental Health Journal, 13(5), 639-646. doi: 10.1080 /13607860802343209.
 10. Brzezowskl, K.M. (2012). A solution-focused grouped treatment approach for individuals maladaptiveely expressing anger. Ohio: Wright state university.
 11. Burman, B., & Margolin, G. (1992). Analysis of the association between marital relationships and health problems: An interactional perspective. Psychological Bulletin, 112, 39- 52.
 12. Chang, J., Combs, G., Dolan, Y., Freedman, J., Mitchell, T., & Trepper, T. (2013). From Ericksonian roots to postmodern futures. Part I: Finding postmodernism. Journal of Systemic Therapies, 31(4), 63–76. doi: 1051521/jsyt.201253154563.
 13. Chang. J., & Nylund, D. K. (2013). Narrative and solution-focused therapies: A twenty-year retrospective. Journal of Systemic Therapies, 32(2), 72–88.
 14. Changizi, F., Panah Ali, A. (2016). The Effectiveness of Narrative Group Therapy on the Life Expectancy and Happiness of the Elderly in Tabriz. Journal of Educationa and Evaluation, 9 (34), 63-76 (Text in Persian).
 15. Dahsh, Z. (2006). The Effectiveness of Behavioral Conjunctive therapy and Emotional-Focused therapy on Affective Control in Adolescent Girls in Kashkooyeh Rafsanjan. Master's thesis, Islamic Azad University, Marvdasht (Text in Persian).
 16. De Jong, P., & Berg, I. K. (2012). Interviewing for solutions.4nd ed. Pacific Grove, CA: Brooks Cole. P.152.
 17. Donoho, C. J., Crimmins, E, M., & Seeman, T. E. (2013). Marital quality, gender, and makers of inflammation in the MIDUS cohort. Journal of Marriage and Family, 75, 127-141.
 18. Fetterman, D. (2001). Foundation of empowerment evaluation. California: Sage Publications.
 19. Forthofer, M. S., Markman, H. J., Cox, M, Stanley, S., & Kessler, R. C. (1996). Associations between marital distress and work loss in a national sample. Journal of Marriage and the Family, 24, 597-605.
 20. Frish, M. (2010). The Effectiveness of Narrative therapy Based on Improving Quality of Life: Applying the Approach of Life Satisfaction in Positive Psychology and Cognitive Therapy. Translatinon of Akram Khamseh. Tehran: Arjmand (publication of the original work 2006) (Text in Persian).
 21. Frost, D.M. (2012). The narrative construction of intimacy and affect in relationship stories: Implications for relationship quality, stability, and mental health. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 247–269.
 22. Goleman, D. (2012). Application of Emotional Intelligence in the Workplace. Translation of Nasrin Parsa. Tehran: Growth (Original Edition 2010) (Text in Persian).
 23. Gong, M. (2007). Does status in consistency matter for marital quality? Journal of Family Issues, 28, 152-61.
 24. Graves, K. (2003). Social cognitive theory and cancer patients’ quality of life: A met analysis of psychosocial intervention components. Health Psychology, 22(2), 210- 219.
 25. Halford, W. K. (2001). Brief couple therapy for couples. NewYork: Guilford publications.
 26. Halford, W. K. (2001). Briefed Couple Therapy: Helping to couples to help themselves. (Translated by Mostafa Tabrizi, Mojdeh Kardani and Forough Jafari). Tehran: Ferraran. (Publication of the original work 2001) (Text in Persian).
 27. Halford, W.K., Sanders, M.R & Behrens, B.C. (1994). Self-regulationin behavioral couple’s therapy. Behavior Therapy, 25, 431-452.
 28. Hemati, M., Madahi, M. E., Hosseinian, S., & Khalatbari, J. (2018). Comparison of the effectiveness of schema based couple therapy and acceptance and commitment couple therapy on family resilience. Journal of Women and Family Studies, 6 (2), 17-37.
 29. Hosseini Yazdi, A., Mashhadi, A., Kimiyaii, A., & Assemi, F. (2015). Effectiveness of the Special Intervention Program for Divorce Children on the Internalization and Externalization of the Divorce Children. Journal of family Psychology, 2, 3-14 (Text in Persian).
 30. Hosseini, B. (2011). Comparison of the Effectiveness of Emotional focused Therapy and Solution focused therapy on Improvement of Intimacy and Marital Adaptation Components of Couples and Finding the Proposed Model. Master's Thesis, University of Allameh Tabatabaei, Tehran (Text in Persian).
 31. Kaslow, F. W. (2000). Continued Evolution of Family Therapy: The Last Twenty Years. Contemporary Family Therapy, 22 (4), 357-387.
 32. Kenny, M& Wiliams, G.M. (2007). Treatment – resistant depressed patient show a good response to Mind fulness based cognitive therapy. Behavior Research and Therapy, 45(3), 617 –625.
 33. Khoda Bakhsh, M. R., Kiani, F., Nuri Tiratashi, A., & Khastu Hashchin, H. (2014). The Effectiveness of Narrative Therapy on Increasing Couple Intimacy and Its Dimensions: Appointments for Treatment. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 4 (4), 607-632 (Text in Persian).
 34. Kondrat, D. (2012). Solution-focused therapy in an Emergency Room setting: Increasing hope in persons presenting with suicidal ideation, Qualitative Health Research February, 22, 147-156.
 35. Linley, P. A., & joseph, S. (2009). Positive psychology in practice. Hoboken, New Jersey: John wiley & sons, Inc.
 36. Linley, P. A., & joseph, S. (2009). Positive psychology in practice. Hoboken, New Jersey: John wiley & sons, Inc.
 37. Lotfabadi, H. (2014). Applied Growth Psychology in Adolescence and Youth. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities (SAMT) (Text in Persian).
 38. Luke, B. (2017). Self-regulation: A brief review. Journal of Sport Psychology, 25, 118-132.
 39. Mirgain, S., A., & Cordova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health: the association between observed and self-reported emotion skills, intimacy and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology,9 (36), 983-1009.
 40. Mirgain, S., A., & Cordova, J. V. (2017). Emotion skills and marital health: the association between observed and selfreported emotion skills, intimacy and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology,9 (36), 983-1009.
 41. Morgan, J. H. (2013).  What to do when there is nothing to do: The Psychotherapeutic value of Narrative therapy in the treatment of late life depression. Journal of Health, Cutler & Society, 5 (1). DOI: http://dx.doi .org /1055195/hcs.20135126.
 42. Musavian, A. (2014). The Effectiveness of Solution focused couple therapy on Irrational Thoughts, Happinessand Marital Adaptation of Maladaptive Couples. Master's Thesis, Mohaghegh Ardebili University (Text in Persian).
 43. Namni, A., & Shirashi, A. (216). The Effectiveness of Integrating two methods of Solution focused and Narrative therapies on liveliness and control of affections in Women Who Claim for Divorce. Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy, 27 (7), 149-167 (Text in Persian).
 44. Norcross, J. C., & Newman, C. F. (1992). Psychotherapy integration: Setting the context. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds), Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books; 1992. P: 3-45.
 45. Pomp, S., Fleig, L., Schwarzer, R & Lippke, S. (2013). Effects of a self-regulation intervention on exercise are moderated by depressive symptoms: A quasiexperimental study. Int J Clin Health Psychol, 13, 1-8.
 46. Priscilla, W. B. (2016). Marital Therapy and Marital Power: Constructing Narratives of Sharing Relational and Positional Power. Contemporary Family Therapy, 23(3), 259-308.
 47. Prochaska, J., & Norkras, J. (2011). Psychotherapy Theories. Translation of Yahya Seyed Mohammadi. Tehran: Growth (Date of publication of the original work 2007) (Text in Persian).
 48. Qaderi, Z.,   Khodadadi, Z., & Abasi, Z. (2010). The Effectiveness of Integrative Group Therapy Based on Decision-Making and Narrative Therapy on Control of affections in Adolescent Girls in Shiraz. Journal of Women and Society, 1 (3), 137-148 (Text in Persian).
 49. Ridder, D & Wit, J. (2006). Self-regulation in health behavior. England: John Willy and Sons, PP 1-3.
 50. Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression Violent Behav, 17(1), 72-82.
 51. Roshan, R., Alinaghi, A., & Tavala, A. (2011). The Effectiveness of Brief self-regulation couple therapy on reducing marital conflicts. Journal of Clinical Psychology Studies, 1 (1), 1-14 (Text in Persian).
 52. Ryan, R. M & Frederick, C. M. (1997). On energy, personality and health: Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529-565.
 53. Shoari Nejad, A. A. (2013). Developmental Psychology. Fifth Edition. Tehran: Information (Text in Persian).
 54. Skerrett, K. (2010). Good Enough Stories: Helping Couples Invest in One Anothers Growth. Journal of Family Process, 491503–516.
 55. Skerrett, K. (2010). Good Enough Stories: Helping Couples Invest in one another Growth. Journal of Family Process, 491503–516.
 56. Solberg, P. A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 407-417.
 57. Solberg, P. A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 131407-417.
 58. Swindle, R., Heller, K., Pescosolido, B., & Kikuzawa, S. (2000). Responses to nervous breakdowns in America over a 40-year period: Mental health policy implications. American Psychologist, 55, 740–749.
 59. Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality Indivi Diff, 52(3), 433-7.
 60. Trudel, G., & Goldfarb, M. R. (2010). Marital a sexual functioning and dysfunctioning,
 61. Wand, T. (2010). Mental health nursing from a solution focused perspective. Int International Journal of Mental Health Nursing, 19, 210-219.
 62. Whisman, M. A., & Uebelacker, L. A. (2006). Impairment and distress associated with relationship discord in a national sample of married or cohabiting adults. Journal of Family Psychology, 20, 369–377.
 63. Whisman, M. A., Beach, S. R. H., & Snyder, D. K. (2008). Is marital discord taxonic and can taxonic status be assessed reliably? Results from a national, representative sample of married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 745–755.
 64. Wile, D. B. (1988). After the honeymoon. New York: Wiley.
 65. Wilson, K., Charker, J., Lizzio, A., Halfird, K & Kimlin, S. (2005). Assessing how much couples work at their relationship: The behavioral self–regulation for effective relationship scale. J Fam Psychol.,19 (3), 385-93.
 66. Woisie, A. (2012). Designing and comparing the effectiveness of two therapeutic programs based on the principles of narrative therapy and treatment based on Quranic teachings in reducing marital conflicts. Journal of Family Counselling and Psychotherapy, 2 (3), 341-357 (Text in Persian).

 

 

 1.