تبارشناسی اجتماعی دستکاری بدن در زنان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تبارشناسی اجتماعی دستکاری بدن در زنان ایرانی می‌پردازد. در این راستا تلاش شده است با تأکید بر روش تبارشناسانه فوکویی و مراحل مهم کاربست این روش به بررسی و شناخت موضوع پرداخته شود. این تحلیل نشان می‌دهد که بدن زنان در طول تاریخ تحت تأثیر گفتمان‌ها و قدرت‌های موجود در بستر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی مورد خوانش و دستکاری قرار گرفته است وبدن زنان منعکس کننده روابط قدرت وگفتمان در هر مقطع تاریخی بوده است.. در این پژوهش سعی برآن شده است تا دستکاری بدن را در سه دوره مختلف تاریخی(امپراطوری، مشروطیت و مدرنیته)مورد بررسی قرار داده و بیشترین تمرکز بر مراحل کشف گفتمانهای بدن، تحلیل قدرت، تحلیل مقاومت و تحلیل تصادف در روش‌شناسی فوکویی می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بدن زنان در گفتمان امپراطوری حول دال مرکزی اعتدال، در مشروطیت حول دال مرکزی پیشرفت و غربی گری و در دوران مدرنیته حول دال مرکزی انضباط و تغییر مورد خوانش قرار گرفته است.نهایتاً،دو گفتمان اصول گرایی واصلاح طلبی را به عنوان دو گفتمان رقیب در مرحله تحلیل قدرت ومقاومت وچگونگی تأثیر آنها بر دستکاری و بازنمایی بدن در زنان را مورد کاوش قرارداده ایم. این در حالی است که در گفتمان دینی بدن تحت تاثیر مذهب به سمت همذات پنداری، جمع گرایی و عدم نمایش و در دوران اصلاح طلبی بیشتر به سمت مصرف گرایی، نمایش فردیت‌ها و جراحی‌های پلاستیک حرکت ‌کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIAL GENEALOGY OF MANIPULATING THE BODY IN IRANIAN WOMEN

نویسندگان [English]

  • mehdi ganji 1
  • Amir Masoud Amir Mazaheri 2
  • mehdi labibi 3
1 Islamic Azad University of Central Tehran Branch
2 Islamic Azad University of Central Tehran Branch
3 Islamic Azad University of Central Tehran Branch
چکیده [English]

The presented study considers the social genealogy of body in Iranian women. In this regard, efforts have been made with an emphasis on genealogical methods of Fukui and important stages of implementation of this method pay to investigate the matter. New developments in the field of manipulating the body and the appearance of the layout from past to present, highlights the need for such a thing. In the field of culture, by searching historical sources, as well as new research, we see footprints of signs and symbols in which, human has created for himself from ancient times until now to convey meaning and exchange messages, with different practices and mechanisms, on his body. This analysis shows that women's bodies, historically have been influenced by discourses and powers in the context of social, cultural, political and religious context and have been read and manipulated and in this regard, we see changes in the realm of meanings and symbols of the body. In this study, we have tried to investigate the manipulation of the body in three different historical periods (Empire, Constitution, modernity), and in this regard, the focus is on the discovery of the body discourses, power analysis, strength analysis and accident analysis in Foucault's methodology. The results show that women's bodies in the discourse of the empire and in the modern era, is interpreted around the central slab of discipline and change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption moral
  • identity
  • beauty
  • feminity