تحلیل سرمایه اجتماعی زنانِ خانه دار ساکن در سکونت گاه غیر رسمی(مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

2 عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کم و کیف سرمایه‏اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در یکی از سکونت‏گاه‌های غیررسمی(محله شهید قربانی واقع در منطقه چهار شهر مشهد) است.جامعه آماری،زنانِ خانه‏دار ساکن در این محله بوده اندکه از این گروه300 نفر به عنوان نمونه با روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند.در این پژوهش دو بعد شناختی و ساختاری سرمایه‏اجتماعی سنجیده شد.بعد شناختی شامل اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا، اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته که اعتماد به بیگانگان هم تعبیر می‏شود و بالاخره اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمانها و نهادها است و بعد ساختاری شامل مشارکت رسمی ‏و غیررسمی‏ و شبکه ارتباطات اجتماعی زنان(فراوانی،شیوه و شدت رابطه) است.
نتایج نشان داد وضعیت اعتماد زنان در سه گونه اعتماد بین فردی،تعمیم یافته و نهادی چندان مساعد نیست.مقایسه دو عرصه خصوصی و عمومی ‏مشارکت بیانگر آن است که بیش از دو سوم زنان به میزان زیادی در جامعه مشارکت رسمی‏دارند.این درحالی است که اکثریت زنان به میزان کمی‏وارد مشارکت غیر‏رسمی‏می‏شوند.زنان دچار ضعف در شبکه روابط اجتماعی اند و به ترتیب دو متغیر اعتماد بین فردی و مشارکت غیر رسمی مهم ترین تبیین کننده‏های شبکه روابط اجتماعی زنان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Capital of Housewives Living in Informal Settlements (Case Study: Shahid Ghorbani Neighborhood, Mashhad)

نویسندگان [English]

  • simin foroughzadeh 1
  • farzaneh razzaghian 2
  • javad barati 1
  • sahar soltani 1
1 Iranian Academic Center For Education Culture and Research (A C E C R ) Mashhad
2 Iranian Academic Center For Education Culture and Research (A C E C R ) Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the social capital of housewives living in an informal residence (Shahid Ghorbani neighborhood located in the 4th district of Mashhad).The survey population consisted of housewives living in this neighborhood of which 300 pwesons were selected as the research sample using cluster sampling method.Cognitive and structural dimensions of social capital were measured. The cognitive dimension includes interpersonal trust or trust in familiar individuals, social or generalized trust that is trust to aliens, and finally civil trust or trusting in public organizations and agencies. The structural dimension involves women's formal and informal participation and their social relationship network (frequency, mode, and intensity).
The results suggest that the status of women's trust in the three types of interpersonal, generalized and institutional trust is not much considerable. Comparison participation in public and private spheres suggests that more than two thirds of women significantly participate in the public realm while the majority of respondents have experienced private participation to small extent. Women suffer a weak social relationship network and, respectively, interpersonal trust and informal participation are the most important variables explaining the women's social relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • social capital
  • informal settlements
  • Shahid Ghorbani Neighbourhood
  • Mashhad