مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس فرهنگی-دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 دانشیار دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

3 استادیار-دانشگاه خورازمی

چکیده

الزامات جامعة کنونی ایران، نیازمند زنانی آگاه، فعال و پُرتلاش می‌باشد که با حضور خود در عرصه‌های مختلف بتوانند مطالبه‌گرانی شایسته از حقوق خود باشند و شهروندی همراه با دانایی، تعهد عقلانی، رفتارهای مدنی، مشارکت و احساس تعلق و هویت ملی را کنشگرانه به نمایش گذارند. ضمن‌اینکه در این بین، عواملی مانند سرمایة اجتماعی و سبک زندگی می‌توانند بر ماهیت و نوع مطالبات اجتماعی زنان تأثیر بگذارند که شناسایی این رابطه اهمیت نظری و کاربردی بسزایی دارد. بنا به این ضرورت، تحقیق حاضر با پیمایش در بین 386 نفر از زنان 20 تا 55 سالة شهر قزوین، به بررسی مطالبات اجتماعی آنان براساس سه رویکرد اقتصادی، حقوقی و فرهنگی پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که سطح سرمایة اجتماعی در بین زنان مورد مطالعه، پایین بوده و سبک زندگی غالب در بین آنها مدرن است. در ضمن، مطالبات با رویکرد اقتصادی شایع‌ترین و مطالبات با رویکرد حقوقی کمترین شیوع را در بین زنان داشتند. درعین‌حال که سرمایة اجتماعی بیش از سبک زندگی، روی مطالبات اجتماعی زنان مؤثر است، این دو متغیر به اتفاق هم توانسته‌اند 14.5% از واریانس مطالبات اجتماعی زنان را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Social Demands and the Relation of Lifestyle and Social Capital with Them (Case of Study: Women of Qazvin City)

نویسندگان [English]

  • beida mirhosseini 1
  • Hossein Aqhajani Mersa 2
  • Karam Habibpour 3
1 cultural expert-Qazvin university of medical sciences
2 Associate professor- Islamic Azad University Central Tehran Branch
3 Assistant Professor-kharazmi University
چکیده [English]

Implications of the current Iranian society require informed, active and hardworking women who with their presence in various arenas can become eligible petitioners to claim their rights and actively display citizenship with knowledge, rational commitment, civil behaviors, participation, and sense of national belonging and identity. Meanwhile, factors such as social capital and lifestyle can influence the nature and type of women's social demands, which identification of this relationship has the great theoretical and practical importance. According to this necessity, the present study has reviewed their social demands by three economic, legal and cultural approaches by conducting survey among 386 women aged 20-55 in Qazvin city. The findings showed that the level of social capital among the studied women is low and the dominant lifestyle among them is modern. Meanwhile, demands with the economic approach were most prevalent and demands with the legal approach were the least prevalent among women. While social capital is more influential on women's social demands than lifestyle, these two variables have been able to explain 14.5% of the variance of women's social demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social demands
  • Demanding
  • Citizenship
  • Lifestyle
  • social capital