مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان: عوامل عینی و ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران

2 مربی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

3 دبیر جامعه شناسی، آموزش و پرورش

چکیده

پوشش به عنوان پدیده‌ای فطری و جهانشمول، اگرچه در دوران پیشامدرن مسئله‌ای اجتماعی نبود، اما در عصر پسامدرن دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و تبدیل به مسئله‌ای اجتماعی شده است. بر این اساس، مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان، هدف اصلی تحقیق حاضر است. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس آراء و نظریات گیدنز، گافمن و وبلن و نظریات آسیب‌شناسی اجتماعی استوار است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهرستان دهلران با جامعه آماری2524 نفر است و حجم نمونه نیز 320 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی است‌ و برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهند که بین متغیرهای مستقل «ارزش‌های درونی شده»، «باورهای مذهبی»، «رسانه‌ها»، «گسیختگی روابط در خانواده»، «تعهد اجتماعی»، «گروه‌های مرجع» با پوشش دانشجویان (متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سطح تحصیلات با پوشش زنان رابطه‌ی معناداری نشان ندادند.
در تحلیل رگرسیون متغیرهای باورهای مذهبی(26/0)، کنترل اجتماعی(21/0) و رسانه‌ها (18/0) به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده را بر متغیر وابسته داشتند. در تحلیل مسیر نیز متغیرهایی چون باورهای مذهبی و کنترل اجتماعی دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بودند و متغیر گسیختگی روابط در خانواده تنها دارای اثر غیرمستقیم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of university students Coverage: Objective and Subjective Factors

نویسندگان [English]

  • abdolhossein kalantari 1
  • Farzaneh Hemati Rad 2
  • hasan momeni 3
1 associate professor of sociology, university of tehran
2 instroctor of sociology, payam noor university
3 teacher of sociology, education
چکیده [English]

Coverage as a natural and universal phenomenon, although in pre-modern period was not socially, has undergone many changes in the post-modern period and has become social problem. Accordingly, the sociological study of university students coverage is the main purpose of this research. The theoretical framework of this research is based on the theories of Giddens, Goffman and Veblen, and the theories of social pathology. The statistical population of this research consists of students from different universities of Dehloran city with a population of 2524 people. The sample size is 320. The method of random sampling was used and the correlation test, regression analysis and path analysis were used to test the hypothesis.
Findings show that there is a significant relationship between the independent variables including internal values, religious beliefs, media, relationships disruption in family, social commitment, reference groups and girls coverage (dependent variable). Also, there was no significant relationship between socio-economic variables and education level with girls coverage.
In regression analysis, variables of religious beliefs (0.26%), social control (0.21%) and media (0.18%) had the highest effect coefficient of standardized regression on dependent variables, respectively. In the path analysis, variables such as religious beliefs and social control had direct and indirect effects, and the variance of relationships disruption in the family had only indirect effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problem
  • Veil
  • university students
  • Coverage