پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران ایران.

2 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه مربیان زن متاهل مهدهای کودک منطقه 3 تهران بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس، 93 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش‌ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر-آن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﮐﯿﻨﮓ (2008) و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ازدواج (ادواردز و ﻫﻤﮑﺎران، 1987) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و معکوسی بین ابعاد هوش هیجانی و ناپایداری ازدواج، همچنین وجود رابطه معنادار و معکوس بین ابعاد هوش معنوی و ناپایداری ازدواج وجود دارد همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی و هوش معنوی توان پیش بینی ناپایداری ازدواج را دارند. یافته های این پژوهش از اهمیت متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنویی در پیش بینی ناپایداری ازدواج حمایت می کند، یعنی بالا بودن هوش هیجانی و هوش معنوی، ناپایداری ازدواج کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital instability prediction based on emotional intelligence and spiritual intelligence variables in a non-clinical population of Women

نویسندگان [English]

  • mandana niknam 1
  • taha taj 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology& Education, Faculty of humanities, Khatam University, Tehran, Iran.
2 MSc in Counseling, Dept of counseling, Islamic Azad University Electronic Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict marital instability based on the variables of emotional intelligence and spiritual intelligence. The research method was descriptive correlational and the statistical population consisted of all married Married female kindergarten trainer in district 3 of Tehran, that 93 person were selected by convenient sampling method, In order to measure the variables of the research, Bar-on Emotional intelligence questionnaire, king spiritual intelligence questionnaire (2008) and Edwards et al. (1987) marriage Instability index marital instability indices were used.Pearson correlation and regression analysis were used to analyze the data using SPSS software. The findings of the research showed that there is a significant and inverse relationship between dimensions of emotional intelligence and marital instability, and there is a significant and inverse relationship between the dimensions of spiritual intelligence and marital instability Also, the results of regression analysis showed that emotional intelligence and spiritual intelligence can predict marital instability. The findings of this research support the importance of emotional intelligence and spiritual intelligence variables in predicting marital instability, That is, high emotional intelligence and spiritual intelligence, the marital instability decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Emotional intelligence
  • Spiritual intelligence
  • Marital instability