الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی-رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان با میانجی‌ پاسخ‌های شناختی-هیجانی-رفتاری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف الگویابی رابطه میان نظام های مغزی-رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان با میانجی پاسخ های شناختی-هیجانی-رفتاری انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود و جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهرستان قدس استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‌ای،665 نفر از آن ها انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه نظام های مغزی-رفتاری، مقیاس تعارضات بین والدین، مقیاس پاسخ های شناختی-هیجانی-رفتاری به تعارضات بین والدین و پرسشنامه خودگزارش‌دهی نوجوان بود.
نتایج تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که در آن، متغیر پاسخ های شناختی-هیجانی-رفتاری به‌عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تعارضات بین والدین و نظام‌های مغزی رفتاری با مشکلات هیجانی-رفتاری وارد مدل شده بود، دارای شاخص های برازش مناسبی با داده‌ها بود. همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی برای پیش بینی مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان معنی دار به دست آمد؛ بنابراین تعارضات بین والدینی و نظام های مغزی-رفتاری با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش بینی مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان نقش مؤثری ایفا می کنند. همچنین می‌توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی و مدل توسعه داده شده آن قابلیت تبیین مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان را دارد. در نتیجه می‌توان از این مدل برای تنظیم مداخلات درمانی و همچنین تشخیص عوامل خطر در امر پیشگیری از مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The modeling of relationship between brain-behavioral systems and Inter-parental conflicts with adolescent’s emotional-behavioral problems mediated by the cognitive-emotional-behavioral responses

نویسندگان [English]

  • fateme kalantari 1
  • saied ghanbari 2
  • mojtaba habibi 3
  • ebrahim alizade 2

1 MSc School Consultation, Shahid Beheshti University

2 Assistant professor, University Shahid Beheshti,Tehran, Iran

3 Assistant Professor, University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was the modeling of relationship between brain-behavioral systems and interparental conflicts with adolescent’s emotional-behavioral problems, mediated by the cognitive-emotional-behavioral responses. The study was description and structural equation modeling; the population of the study was students of Qods town who were located in Tehran Province. Sample size was 665 students selected by multistage random sampling. The data were gathered through, brain-behavioral systems Inventory, Perception children of inter-parental conflict scale, Cognitive-emotional-behavioral responses to inter-parental conflict scale and Youth Self Report Inventory. The results of structural equation modeling analysis showed the theoretical model of research that variable Cognitive-emotional-behavioral responses to inter-parental conflict as variable mediator in the relationship between interparental conflict and brain-behavioral systems with emotional-behavioral problems adolescent was entered into the model, with indicators adequately fit the data. Also In this model all direct and indirect paths to predict emotional-behavioral problems adolescent, were diagnosed. Therefore inter-parental conflict and brain-behavioral systems with Considering the factors mediating play a significant role in predicting emotional-behavioral problems adolescents. also can stated that Cognitive-tissue model and developed model’s can explain it is the emotional-behavioral problems adolescent, As a result, this model can be used to adjust the treatment and and can also be used to diagnose risk factors used in the prevention of conflicts of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Inter-parental Conflict
  • Brain-Behavioral Systems
  • emotional-behavioral problems
بهزادی، مرضیه.‌، زاده‌محمدی، علی.‌، مظاهری، محمد علی.‌، حیدری، محمود ‌و نوری‌پور، رقیه‌(1394). ‌رابطۀ احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی، ‌مجله خانواده پژوهشی، 11(42): 270-257.
زهرا فدایی.‌، محمود نجفی.‌، مجتبی حبیبی عسگر آباد و بشارت، محمدعلی‌(1388). ‌بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ: دوقلوهای همسان و ناهمسان، مجلهروانشناسیبالینی،1 (1): ‌18-1.
حسنی، جعفر.‌، بیگدلی، ایمان اله‌ و قوشچیان، سمانه‌(1386). ‌مقایسه فعالیت‌های سیستم‌های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس. ‌فصلنامه تازه‌های علوم روان‌شناختی. ‌4 (9):16-25.
مختارنیا، ایرج.‌، زاده‌محمدی، علی.‌، حبیبی عسگرآبادی، مجتبی و میرزایی‌فر، فروزان‌(1395). ‌رابطۀ تعارضات زناشویی و تعارضات والد‌ نوجوان: با نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی، فصلنامه خانواده پژوهی، ‌4 (12): ‌682-663.
میرز، ل.‌، گامست، گ. ‌و گارینو، ا. ‌(1391). ‌«روش‌های پژوهش چند متغیره کاربردی: طرح، تحلیل و تفسیر. ‌مترجمان: حسن پاشا شریفی، ولی الله، فرزاد.‌، رضا‌خانی، سیمین دخت‌.‌، حسن آبادی، حمیدرضا‌، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی. ‌تهران: رشد.
مینایی، اصغر‌(184). ‌هنجاریابینظامسنجشمبتنیبرتجربه آشنباخ، ‌تهران: سازمان آموزش و پرورش. ‌کودکان استثنایی.
سید موسوی، پریسا.‌، پور اعتماد‌، حمید رضا.‌، فیاض بخش، محمد رضا.‌، اسماعیل بیگی، فاطمه و فرنودیان، پریسا‌ (1390). ‌بررسی رابطۀ نظام بازداری و فعال‌ساز رفتاری با مشکلات رفتاری-هیجانی در نوجوانان بهنجار، ‌تحقیقات علوم رفتاری، 9 (3): ‌163-155
شفرز، ب. ‌(1388). ‌مبانی جامعه‌شناسی جوانان، ‌ترجمه کرامت اله راسخ، تهران: نی.
غباری‌بناب، باقر.‌، پرند، اکرم.‌، حسین‌خان‌زاده فیروزجاه، عباسعلی.‌، موللی، گیتا‌ و نعمتی، شهروز‌(1388). ‌میزان شروع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران، ‌پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، ‌(9)3: 223-228.
قره‌باغی، فاطمه ‌و وفایی، ماریا‌(1387). ‌تعارض زناشویی و نقش مزاج کودک، ‌فصلنامه روانشناسان ایرانی، 5 (18): 137-143.
مختارنیا، ایرج.‌، زاده‌محمدی، علی و حبیبیعسگرآبادی، مجتبی‌(1395). ‌رابطۀ تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش میانجی شدت تعارضات والد-نوجوان، دوفصلنامه مطالعات زن و خانواده،(2)4: 101-129.
نبی‌زاده‌چیانه، قسیم.‌، هاشمی‌نصرت‌آباد، تورج.‌، پورشریفی، حمید‌ و فرورشی، محمد‌(1389). ‌صفات شخصیتی و سیستم‌های بازداری/فعالسازی رفتاری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دو قطبی و افراد سالم، ‌مجلهروانشناسیبالینی، ‌2(3): 62-51.
هومن؛ حیدرعلی‌(1391). ‌مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزا لیزرل، ‌تهران: سمت.
Ablow, J. C. , Measelle, J. R. , Cowan, P. A. , & Cowan, C. P. (2009). Linking marital conflict and children’s adjustment: The role of young children’s perceptions. Journal of Family Psychology23(4): 485.
Achenbach TM, McConaughy SH.(1997). Empirically Based Assessment of Child and Adolescent Psychopathology: Practical Applications. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 1997:56.
Achenbach, T. M. , & Rescorla, L. (2001). ASEBA school-age forms & profiles.
Achenbach, T. M. , & Rescorla, L. A. (1991). Manual for the ASEBA School-Age forms and profiles. Research Center for Children, Youth & Families, 87: 115-128.
Alberga, A. S. , Sigal, R. J. , Goldfield, G. , Prud'Homme, D. , & Kenny, G. P. (2012). Overweight and obese teenagers: why is adolescence a critical period? Pediatric Obesity7(4), 261-273.
Amato, P. R. , & Afifi, T. D. (2006). Feeling Caught Between Parents: Adult Children's Relations With Parents and Subjective Well‐Being. Journal of Marriage and Family, 68(1): 222-235.
Amodio, D. M. , Master, S. L. , Yee, C. M. , & Taylor, S. E. (2008). Neurocognitive components of the behavioral inhibition and activation systems: Implications for theories of self‐regulation. Psychophysiology, 45(1): 11-19.
Baer, P. E, Garmezy, L. B. , McLaughlin, R. J. , Pokorny, A. D. , & Wernick, M. J. (1987). Stress, coping, family conflict, and adolescent alcohol use. Journal of Behavioral Medicine, 10(5): 449-466.
 Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media psychology, 3(3): 265-299.
Bergman, M. M, & Scott, J. (2001). Young Adolescents, Well –Being and health – risk Behaviors: Gender and Socioeconomic Differences. Journal of Adolescence, 24.
Behzadi, M, Zadeh Mohammadi, A, Mazaheri, M, Heidari, M. & Nooripour, R. (2015). The Relationship Between Parental Hostility and Adolescents' Internalizing Problems with Mediating Role of Triangulation. Journal of family research. 11 (42): 257-270(Text In Presian).
Bickham, N. L. , & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2): 246-250.
Burt, S. A. , McGUE, M. A. T. T. , Krueger, R. F. , & Iacono, W. G. (2005). How are parent–child conflict and childhood externalizing symptoms related over time? Results from a genetically informative cross-lagged study. Development and psychopathology, 17(01): 145-165.
Burt, S. A. , McGue, M. , Iacono, W. G. , & Krueger, R. F. (2006). Differential parent-child relationships and adolescent externalizing symptoms: cross-lagged analyses within a monozygotic twin differences design. Developmental psychology, 42(6): 1289.
Burt, S. A. , McGue, M. , Krueger, R. F. , & Iacono, W. G. (2007). Environmental contributions to adolescent delinquency: A fresh look at the shared environment. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(5): 787-800.
Byrne, S. , Rodrigo, M. J. , & Martín, J. C. (2012). Influence of form and timing of social support on parental outcomes of a child-maltreatment prevention program. Children and Youth Services Review, 34(12): 2495-2503.
Carver, C. S. ,& White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment. Journal of Personality and Social Psychology, 67: 319-333.
Corr PJ.)2004( Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience and Bio behavioral Reviews; (28): 317-332.
Craney, T. A. , & Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance inflation factor cutoff values. Quality Engineering14(3): 391-403.
Cummings, E. M. , George, M. R. , McCoy, K. P. , & Davies, P. T. (2012). Interparental conflict in kindergarten and adolescent adjustment: Prospective investigation of emotional security as an explanatory mechanism. Child development83(5): 1703-1715.
Davies, P. T. , Forman, E. M. , Rasi, J. A. , & Stevens, K. I. (2002). Assessing children’s emotional security in the interparental relationship: The Security in the Interparental Subsystem Scales. Child Development, 73: 544–562.
DeBoard-Lucas, R. L. , Fosco, G. M. , Raynor, S. R. & Grych, J. H. (2010). Interparental conflict in context: Exploring relations between parenting processes and children's conflict appraisals. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39(2): 163-175.
DeLongis, A. & Newth, S. (2001). Coping with stress. ‌Assessment and Therapy: Specialty Articles from the Encyclopedia of Mental Health, Academic Press, San Diego, CA, 139-50.
Doyle, A. B. , & Markiewicz, D. (2005). Parenting, marital conflict and adjustment from early-to mid-adolescence: Mediated by adolescent attachment style?. ‌Journal of youth and adolescence, 34(2): 97-110.
Engfer, A. (1988). The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. Relationships within families: Mutual influences, 104-118.
Fadaie, Z. Najafi, M. Habibi Asgarabad, M.& Besharat, M. A. (2009). Confirmatory Factorial Structure, reliability and validity of the Achenbach Youth Self-Report Scale (YSR): Monozygotic and Dizygotic twins. Journal of clinical psychology. 1 (1). 1-18(Text In Presian).
Fosco, G M. & Grych, J H. (2007). Emotional expression in the family as a context for children's appraisals of interparental conflict. Journal of Family Psychology, 21(2): 2. 48.
Fosco, G. M, & Grych, J. H. (2013). Capturing the Family Context of Emotion Regulation A Family Systems Model Comparison Approach. Journal of Family Issues, 34(4), 557-578.
Fosco, G. M. , & Grych, J. H. (2010). Adolescent Triangulation into Parental Conflicts: Longitudinal Implications for Appraisals and Adolescent‐Parent Relations. Journal of Marriage and Family, 72(2), 254-266.
Franken, I. H. , & Muris, P. (2006). BIS/BAS personality characteristics and college students’ substance use. Personality and Individual Differences, 40(7): 1497-1503.
Futris, T. G. , & Schoppe‐Sullivan, S. J. (2007). Mothers’ perceptions of barriers, parenting alliance, and adolescent fathers’ engagement with their children. ‌Family Relations, 56(3): 258-269.
Gharehbaghy, F. Vafaie, M. (2009). Marital conflict and the role of child temperament. Journal of Developmental Psychology. 5 (18): 101-129(Text In Presian).
Ghobari-Bonab, B. Parand, A. Khanzadeh Firoozjah, A. Movallali, G. Nemati, SH. ‌(2009). Prevalence of Children with Behavioral Disorders in Primary Schools in Tehran. Journal of exceptional children. 9(3):223-228(Text In Presian).
Goldberg, W. A. (1990). Marital quality, parental personality, and spousal agreement about perceptions and expectations for children. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 531-556.
Gray JA. (1981). the neuropsychology of anxiety. London: Clarendon press.
Gray JA. (1990). Brain systems that mediate both emotion and cognition. Special issue: Development of relationships between emotion and cognition. Cognition and Emotion،(4): 269-288.
Gray JA. (1991). Neural systems, emotion and personality. In: Madden JIV. ‌(Editor). Neurobiology of learning, emotion, and affect. Erlbaum; New York: Hillsdale NJ: 273-306.
Gray JA. (1995). A model of the limbic system and basal ganglia: Applications to anxiety and schizophrenia. In: Gazzaniga M. (editor). The cognitive neuroscience. Cambridge: MIT; 1165-76.
Grych, J. H. & Fincham, F. D. (1990). Marital conflict and children's adjustment: A cognitive-contextual framework. Psychological Bulletin, 108, 267-290.
Grych, J. H., Fincham, F. D., Jouriles, E. N., & McDonald, R. (2000). Interparental Conflict and Child Adjustment: Testing the Mediational Role of Appraisals in the Cognitive‐Contextual Framework. Child development71(6), 1648-1661.
Grych, J. H. , Harold, G. T. , & Miles, C. J. (2003). A prospective investigation of appraisals as mediators of the link between interparental conflict and child adjustment. Child development74(4): 1176-1193.
Grych, John H, & Fincham, Frank D. (1990). Marital conflict and children's adjustment: a cognitive-contextual framework. Psychological bulletin, 108(2): 267.
Grych, John H, & Fincham, Frank D. (2001). Interparental Conflict and Child Adjustment. Interparental conflict and child development: Theory, research and applications, 1.
Hahn, T. A. , Dresler, T. A. , Ann-Christine, E. A. , Michael, M. , Plichta, A. , Sebastian, H. A. , Polak T. A. , Lesch, F. A. , Breuer, F. B. , Jakob, B. C. & Fallgatter, A. J. (2009). Neural response to reward anticipation is modulated by Gray's impulsivity. NeuroImage, 46(3): 1148–1153.
Hasani, J, Bigdeli, I. Ghoshchian, S. (1386). Comparison of behavioral brain systems activities in patients with obsessive-compulsive disorder, Journal of Cognitive Science, 4 (9):16-25(Text In Presian).
Hooman; h (2012). Structural Equation Modeling Using Laser Software. Tehran: Samt(Text In Presian).
Johnson, S. L. , Turner, R. J. , & Iwata, N. (2003). BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment25(1): 25-36.
Juan-Pablo, G. , & Stefan, M. (2004). Sexual risk behavior among adolescence: the role of socioeconomic and demographic household characteristics. In Global Forum for Health Research.
Kaczynski, L. (2003). Handbook of dynamics in parent-child lations, Lonkon: Sage Publication.
Kim, K. L. , Jackson, Y. , Hunter, H. L. , & Conrad, S. M. (2009). Interparental Conflict and Adolescent Dating Relationships the Role of Perceived Threat and Self-Blame Appraisals. Journal of interpersonal violence, 24(5), 844-865.
Kinsfogel, Kristen M, & Grych, John H. (2004). Interparental conflict and adolescent dating relationships: integrating cognitive, emotional, and peer influences. Journal of family psychology, 18(3): 505.
Klahr, A. M. , McGue, M. , Iacono, W. G. , & Burt, S. A. (2011). The association between parent–child conflict and adolescent conduct problems over time: Results from a longitudinal adoption study. Journal of Abnormal Psychology, 120(1): 46-56.
Lazarus, R. S, & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of personality, 1(3): 141-169.
Lazarus, R. S. (1990). Theory-based stress measurement. Psychological inquiry, 1(1): 3-13.
Loxton, N. J. , & Dawe, S. (2007). How do dysfunctional eating and hazardous drinking women perform on behavioural measures of reward and punishment sensitivity?. Personality and Individual Differences42(6): 1163-1172.
Mackler, J. S. , Kelleher, R. T. , Shanahan, L. , Calkins, S. D. , Keane, S. P. , & O'Brien, M. (2015). Parenting stress, parental reactions, and externalizing behavior from ages 4 to 10. Journal of Marriage and Family77(2): 388-406.
McCubbin, H. I. , & Dahl, B. B. (1985). Marriage and family: Individuals and life cycles. John Wiley & Sons Inc.
McNaughton, N. , & Gray, J. A. (2000). Anxiolytic action on the behavioural inhibition system implies multiple types of arousal contribute to anxiety. Journal of affective disorders61(3): 161-176.
McQueen, A. , Getz, J. G. , & Bray, J. H. (2003). Acculturation, substance use, and deviant behavior: Examining separation and family conflict as mediators. Child development, 1737-1750.
Meyers, L. , Gamst, p. And Guarino, A. (2012). Applied Multivariate Research methods: design, analysis and interpretation. Translator: Has Pasha Sharifi, Farzad, Simindokht Reza Khani, Hamid Reza Hassan Abadi, Belal Izanloo and Mojtaba Habibi. Tehran: Roshd(Text In Presian).  
Minaei, A. (2008). Standardization of the experience-based assessment system. Tehran: Education Organization Publications. Exceptional Children(Text In Presian).
Minuchin, S. , & Fishman, H. C. (2009). Family therapy techniques. Harvard University Press.
Mokhtarnia, I, Zadeh, A, Habibi, M. 2016). The Relationship between inter parenting conflict and tendency to risky behaviors: The mediator role of conflict intensity of parent-adolescent. Journal of Woman and family Studies. 4‌(2): 101-129(Text In Presian).
Mokhtarnia, I, Zadeh, A, Habibi, M.& Mirzaei Far, F. ‌(2017).Marital Conflicts and Parent-Adolescent Conflicts: The Mediator Role of Adolescents' Appraisals of Interparental Conflicts. Journal of family research, 4 (12):663-682(Text In Presian).
Muris, P. , Meesters, C. , de Kanter, E. , & Timmerman, P. E. (2005). Behavioural inhibition and Behavioural activation system scales for children: relationships with Eysenck’s personality traits and psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences38(4): 831-841.
Muris, P. , Merckelbach, H. , Schmidt, H. , Gadet, B. , & Bogie, N. (2001). Anxiety and depression as correlates of self-reported behavioural inhibition in normal adolescents. Behaviour Research and Therapy39(9): 1051-1061.
Muris, P. , van Brakel, A. M. , Arntz, A. , & Schouten, E. (2011). Behavioral inhibition as a risk factor for the development of childhood anxiety disorders: a longitudinal study. Journal of Child and Family Studies, 20(2): 157-170.
Nabi- zadeh, G. Hashemi Nosrat-abad, T. Pour sharifi, H. Frorshi, M. (2010). Personality Traits and Behavioral Inhibition/Activation Systems in Patients with Schizophrenia, Bipolar and Normal Individuals. Journal of clinical psychology. 2(3): 51-62(Text In Presian).
O’Connor, R. M. , Stewart, S. H. , & Watt, M. C. (2009). Distinguishing BAS risk for university students’ drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual Differences46(4): 514-519.
Oliva, A. , Parra, Á. & Reina, M. C. (2014). Personal and contextual factors related to internalizing problems during adolescence. In Child & Youth Care Forum,43(4):505-520. Springer US.
Rutter, M. , Bishop, D. , Pine, D. , Scott, S. , Stevenson, J. S. , Taylor, E. A. , & Thapar, A. (2011). Rutter's child and adolescent psychiatry. John Wiley & Sons.
Seyed Mousavi, P. Pour Etemad, H. R. Fyazbakhsh, M. R. Smaeilbeygi, F. Farnoodian, P. (2011). The relationship between behavioral inhibition and activation systems and behavioral and emotional problems in adolescents. Journal of Research in Behavioural Science. 9 (3) (Text In Presian).
Sheferze, B. (2009). Foundations of youth sociology. Translated by Keramat Allah Rasekh, Tehran: Ney Publication. (1984). Thompson, Stephanie F, Lengua, Liliana J, & Garcia, Connie Meza. (2015). Appraisal and Coping as Mediators of the Effects of Cumulative Risk on Preadolescent Adjustment. Journal of Child and Family Studies, 1-14(Text In Presian).