تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س)، تهران

2 استاد یار دانشگاه الزهرا

3 عضو هیات علمی و استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4 استاد تمام دانشگاه الزهرا

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مقاله با هدف بررسی کارکردهای خانواده مطلوب اسلامی با تکیه بر روش نظریه داده بنیاد تدوین شده است در مرحله اول از پژوهش با مطالعه و مرور دقیق منابع دینی که شامل قرآن کریم و نیز کتب حدیثی معتبر و مشهور شیعه و اهل سنت می باشد ، مقوله های مرتبط با کارکردهای خانواده استخراج و طی سه مرحله کد گذاری شد در کدگذاری باز 249 مقوله و در کدگذاری محوری که بر اساس شباهت موضوعی دسته بندی شده بودند 49 مقوله به دست آمد و در مرحله آخر پس از رعایت سلسله مراتب کدهای محوری 5 مقوله گزینشی استخراج شد سپس با استفاده از شیوه اعتبار یابی صوری ، اعتبار یافته ها از طریق مصاحبه با 7 نفر از صاحبنظران و متخصصان خانواده اسلامی بررسی شد و پس از حصول اشباع ، الگوی تدوین شده کارکردهای خانواده مطلوب اسلامی مورد تایید قرار گرفت کارکردهای خانواده از دیدگاه اسلام شامل کارکردهای زیستی اجتماعی ، کارکردهای اقتصادی ، کارکردهای تربیتی ، کارکردهای آموزشی و کارکردهای حمایتی (عاطفی و معنوی) می باشد که کارکردهای حمایت معنوی از جمله کارکردهایی است که در سایر پژوهشها به آن اشاره ای نشده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Grounded Theory A Study Of Actions Of The Ideal Islamic Family

نویسندگان [English]

  • Neda Maleki farab 1
  • foroogh shojanoori 2
  • hosein bastan najafi 3
  • Simin hosseinian 4
  • mohammad mahdi labibi 5

1 Corresponding Author: Ph.D. Student of Psychology, Educational Psychology, AlzahraUniversity. Tehran Iran.

2 Asisstant Professor

3 Rersearch Institute Of Hawzah And University

4 Full Professor of alzahra university

5 Asisstant Professor of the azad university

چکیده [English]

sgdefrifj nghgdeuofi jhiupp jhooiopu hgduoi lkrury jjgifrp jjhrofufru kjofuru hiro iru jjorou hi dmcnfgofi vmnfi fvfjy ;o fmvbfi vbhhfj njk fvhol vnkjhih nnffkjhj vmnbhkh vnkkh nvbhjn mbkhk fmvbe ffvbhrof vbrp vnkuhr gjfforhh nvlorfh nvjurmjn vnhriljv vnj vbjfrjk bvyrj vbhroojk nyohmf nvmihj nvri vnkuh vnmrihj lkfjf hurlel fhkorjf njulefk eofkh fhijf hruoekf hurf urelfj hurfm huroemf breiln fuefj ben bhelmn hhekn bheilen fhedfo upejf hueejfh fhejfhujf oekhfhf fhirjfh hurohfki fhflj hil hipld [gtrgh jjghie[gk ftue ffgrigt[gj ie ffnnrie'' mfnigejg ugeorj nnuuger ffnvbugep fjhrorrp vnhg jjhrrpe vnigkbn fvnrrughe ffvhigh bnrgkej jjghjn vnej no jjhnrige mfnhrkejgheprgkhg kjgrgke ghge jhgerk gjigergj gthogerg ghtgerl ghrgorepkg jjgheogkrekerg jrergkrgn jghege erpre hogepg ghhoge gghger jjhrreore jgepoer gjgepovkfpe[[ jhrri fjoforfo ijpj eoeprf jere joope jjhje jhie hof jhi[e jp[e[rp riepr hererpg jeroferi re[oer[o ie[r iurjhlktjoty hjtypjym khjyrt kjy yy[;y hgr[pkjh hjr[trtt yooitt[oy hhky htrtjhhjy yyhkpjo jfreihgh fhhog hghrerorejh jhi ruti hhoor jhp jhio gh ly httui gh4pti hjpito tgtip hgpih hi tjo itju5oti tth5ot tj5ot ij thitj jho jho jo ih ho thj ht4o to hti ho thj ho tho th5k 5j5tho tho htt5 5jth 5thotk j 5tjt55ot 5thtj 5tth5tj 5ht5o 5tt5o 5tth5ott 55th5o thj 5th5ot 55ot5i55t5tk 5tjt 5tjt 5ttt t55tp5m5t5t5 t5t5 5t55pt[5 5tt55ptt[55tt5tj 5tj5pt 5pt5 t5t[5 55tt5to tjto

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal Islamic Family
  • Actions Family
  • Grounded Theory
قرآن کریم
ابن حنبل‌، احمد (1415)‌. ‌مسند احمد، بیروت‌، دارالصادر: بی‌تا.
ابن ابی الحدید‌، عبدالحمید بن هبة الله (1393)‌. ‌شرح نهج البلاغه، تهران‌: کتاب نیستان‌.
ابن ابی جمهور‌، محمد بن زین الدین (1416)‌. ‌عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، قم‌: دارسیدالشهداء(ع).
ابن الاثیر، ابوالحسن (1412)‌. ‌اسدالغابة، بیروت‌، دارالکتاب العربی: بی‌تا.
ابن بابویه (الصدوق )، محمد بن علی (1362)‌. ‌الخصال، قم‌: جامعه المدرسین.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1362)‌. ‌صفات الشیعه، تهران‌: اعلمی.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1385)‌. ‌علل الشرایع‌، قم‌: داوری.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1395)‌. ‌کمال الدین و تمام النعمه‌، تهران‌: اسلامیه.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1396) . فضائل الأشهر الثلاثه‌، قم‌: داوری.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1403)‌. ‌معانی الاخبار، قم‌، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه‌، محمد بن علی  (1406)‌. ‌ثواب و الأموال و عقاب الأمال، قم: دارالشریف الرضی للنشر.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1413)‌. ‌من لایحضره الفقیه، قم‌: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه‌، محمد بن علی (1378)‌. ‌عیون اخبار الرضا(ع)، تهران‌: جهان.
ابن شهر اشوب مازندرانی‌، محمد بن علی (1376)‌. ‌مناقب آل ابی طالب(ع)‌، قم، علامه.
ابن ماجه‌، محمد بن یزید القزوینی (1421)‌. ‌سنن ابن ماجه‌، بیروت‌، دارالفکر للمطبوعه و النشر و التوزیع.  
اربلی‌، علی بن عیسی (1381)‌. ‌کشف الغمةفی المعرفة الائمه(ط- القدیمه)، تبریز‌: هاشمی.
استراوس،انسلم وکربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی، ترجمه ابراهیم افشار،تهران:نشر نی‌.
اشعری قمی‌،احمد بن محمد بن عیسی (1408)‌. ‌النوادر‌، قم‌، مدرسه الامام المهدی(عج).
بازرگان‌، عباس (1393)‌. ‌مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته‌، تهران‌:دیدار.
البخاری، محمد بن اسماعیل (1401)‌. ‌صحیح البخاری، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
برقی‌،احمد بن محمد بن خالد (1371)‌. ‌المحاسن، قم‌،دارالکتاب الاسلامیه.
برناردز‌، جان (1384)‌. ‌درآمدی به مطالعات خانواده‌، ترجمه حسین قاضیان‌، تهران‌، نی.
بستان نجفی‌، حسین  (1390)‌. ‌جامعه‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی‌، قم‌، چاپ اول‌، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
بستان نجفی‌‌، حسین (1395)‌. روش نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی‌، 22، 86‌.
بستان نجفی‌، حسین (1384)‌. کارکردهای اسلام از منظر اسلام و فمنیسم‌، روش‌شناسی علوم انسانی‌، ‌35.
پاینده، ابوالقاسم‌(1382)‌. ‌نهج الفصاحه(مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص)،تهران: دنیای دانش.
تمیمی آمدی‌، عبدالواحد بن محمد (1366)‌. ‌تصنیف غرر الحکم و دررالکلم، قم‌: دفتر تبلیغات.
ثناگویی زاده‌،محمد (1394). اعتمادی‌، عذری‌؛ احمدی‌، سید احمد‌؛ جزایری‌، رضوان السادات‌.
جزائری‌، نعمت الله بن عبدالله ‌(1440)‌. ‌النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین(ع)‌، قم‌، مکتبه آیة اله مرعشی النجفی(ره)،   
 الحاکم النیشابوری‌، محمد بن عبدالله ‌(1415)‌. ‌المستدرک علی الصحیحین، بیروت‌، دارالکتب العلمیه.
حر عاملی‌، محمد بن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه، قم‌، موسسه آل البیت(ع)‌.
حرانی‌،حسن بن علی ابن شعبه ‌(1404)‌. ‌تحف العقول، قم جامعه المدرسین‌.
حلی‌، احمد بن محمد بن فهد (1407)‌. ‌عدة الداعی و نجاح الساعی، ‌دارالکتب اسلامی‌ .
الحمیدی‌، عبدالله بن الزبیر (1409)‌. ‌مسند الحمیدی، بیروت‌، دارالکتاب العلمیه.
حمیری‌، عبدالله بن جعفر (1413)‌. ‌قرب الاسناد(ط- المدینه)، قم‌: مؤسسه آل البیت(ع).
دیلمی‌، حسن بن محمد ‌(1412)‌. ‌ارشاد القلوب الی الصواب‌، قم‌: الشریف الرضی‌.
دیلمی همدانی‌، شیرویه بن شهردار ‌(1406)‌. الفردوس بمأثور الخطاب، بیروت‌، دارالکتب العلمیه.
الرضی‌، محمد بن حسین  (1406)‌. ‌خصائص الائمه(ع)(خصائص امیرالمومنین(ع))، مشهد: آستان قدس رضوی.
الرضی‌،محمد بن حسین (1414)‌. ‌نهج البلاغه(للصبحی صالح)، قم‌: هجرت‌.
روشه‌،گی  (1376)‌. ‌جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز‌، ترجمه عبد الحسین نیک گهر‌، تهران‌: موسسه فرهنگی تبیان‌.
زهرا کار‌، کیانوش و جعفری‌، فروغ (1391)‌. ‌مشاوره خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرایند و نظریه ها )،تهران‌: ارسباران‌.
ساروخانی‌، باقر (1384)‌. ‌جامعه‌شناسی خانواده‌، تهران: سروش.
السجستانی‌،  سلیمان بن الأشعث (1410)‌. ‌سنن أبی داوود‌، بیروت‌،دارالفکر الطباعه و النشر و التوزیع.
سمرقندی‌، نصر بن محمد سمرقندی، تنبیة الغافلین، بیروت‌، دار ابن کثیر.
شکر بیگی، عالیه (1390)‌. ‌مدرن‌گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده،تهران، چاپ اول، جامعه‌‌‌شناسان.
السیوطی، جلال الدین (1401)‌. ‌الجامع الصغیر، بیروت‌: دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع.
الشعیری‌، محمد بن محمد  (1406)‌. ‌جامع الاخبار، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات .
الصدوق،محمد بن علی(1418)‌. ‌الهدایه، قم‌: مؤسسه الامام الهادی(ع). ‌
طبرسی، فضل بن حسن (1415). تفسیر مجمع البیان، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. ‌
طبرسی‌، فضل بن حسن  (1390)‌. ‌إعلام الوری بإعلام الهدی(ط- القدیمه)، تهران‌: الاسلامیه.
طبرسی‌، فضل بن حسن (1390)‌. ‌إعلام الوری بإعلام الهدی(ط- القدیمه)، تهران‌: الاسلامیه.
طبرسی‌،حسن بن فضل (1370)‌. ‌مکارم الاخلاق، قم‌: الشریف الرضی‌.
طبرسی، احمد بن علی  (1403)‌. ‌الاحتجاج عل اهل اللجاج(للطبرسی)، مشهد‌: مرتضی.
طبرسی، علی بن حسن (1385)‌. ‌مشکاة الانوار فی غرر الجنار، نجف‌، الکتبه الحیدریه.
طوسی‌، محمد بن الحسن‌ (1390)‌. الاستبصار فیما اختلف من الخبار، تهران‌: دارالکتب الاسلامیه‌.
طوسی‌، محمد بن الحسن‌ (1407 )‌. ‌تهذیب الاحکام‌، تهران‌: دارالکتب الاسلامیه‌.
طوسی‌، محمد بن الحسن  (1411)‌. الامالی‌، قم‌: دارالثقافه‌.
طوسی‌، محمد بن الحسن‌(1411)‌. ‌مصباح المجتهد و سلاح المتهجد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه‌.
عسقلانی‌، ابن حجر (1415)‌. ‌الاصابه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
العیاشی‌، محمد بن مسعود‌ (1421). تفسیر العیاشی، قم‌: موسسه البعثه.
الفیض الکاشانی، محمد محسن ( 1361)‌. المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء‌، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزه علمیه قم.
کراجکی، محمد بن علی (1410)‌. ‌کنز الفوائد، قم: دارالذخائر.
کفعمی‌، ابراهیم بن علی عاملی (1405)‌. ‌المصباح الکفعمی(جنة الامان الواقیه)، قم‌،دارالرضی(زاهدی).
کفعمی،ابراهیم بن علی عاملی (1418 )‌. ‌البلد الامین و الدرع الحصین، بیروت‌: مؤسسه الاعلی للمطبوعات.
کلینی‌،محمد بن یعقوب بن اسحاق (1407)‌. ‌الکافی‌، تهران‌: دارالکتب الاسلامیه.
لبیبی‌، محمد مهدی ( 1393)‌. ‌خانواده در قرن بیست و یکم‌، تهران‌، چاپ اول‌، نشر علم‌.
المتقی الهندی، علی بن حسام (1409)‌. ‌کنز العمال، بیروت: مؤسسه رساله.
مجلسی‌، محمد باقر بن محمد تقی (1403)‌. ‌بحار الانواربیروت‌، دارالاحیاء التراب العربی.
مستغفری‌، جعفر بن محمد (1385)‌. ‌طب النبی(ص)، نجف‌: مکتبه الحیدریه‌.
مفید‌، محمد بن محمد (1413)‌. ‌الاختصاص، قم: الموتمر العالی لالفیه الشیخ المفید(ره).
مفید‌، محمد بن محمد (1413)‌. ‌الأمالی(للمفید)، قم‌: کنگره شیخ مفید.
مفید‌، محمد بن محمد (1413)‌. ‌المقنعه‌، قم‌: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
مفید‌، محمد بن محمد (1413)‌. ‌الاختصاص، قم‌: الموتمر العالی لالفیه الشیخ المفید(ره).
المنذری‌،  عبدالعظیم  (1408)‌. الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف، بیروت: دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع.
موسی زاده‌،زهره (1393)‌. ‌خانواده پژوهی‌، تهران‌: دانشگاه امام صادق علیه السلام 
نجفی‌، ‌النسائی، احمد بن شعیب (1411)‌. السنن الکبری‌، بیروت‌: دارالکتب العلمیه.
تمیمی مغربی، نعمان بن محمد (1314). ‌دعائم الاسلام، قاهره‌: مکتبة المدبولی. ‌
نوری‌،حسین بن محمد تقی (1408)‌. ‌مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت(ع)‌.
Al-Andwbadi, M. & etal. (1992). Al-Ma'thal al-'Ali Phi Tumjma A'ib Yaeli. The first book, London(Text In Presian).
Al-Bakhari, M. (1980). Sahih al-Bukhari, Dar al-Fakr llatbaaa and al-Nashir al-Thouzari(Text In Presian).
Al-Hakam Al-Nashaburi, M. (1994). Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, Beirut, Dar al-Kabul Al-Ma'mieh(Text In Presian).
Al-Hamidi, A. (1988). Messand al-Hamidi, Beirut, Dar al-Kitab al-Almaya.
Al-Jumah, L. (1984). Al-Quran, Al-Qaratbī, Abu Abdullah, Mohammad bin Ahmad, Beirut, Darahiyah al-'atrah al-Arab(Text In Presian).
Al-Razi, M. (1985). Characteristics of Alaemah (AS) (characteristics of Amir al-Momenin (AS)), Mashhad, Astan Quds Razavi(Text In Presian).
Al-Razi, M. (1993). Nahj al-Balaghah (Lusibhī Salih), Qom, Hijra.
Al-Sjestani, S. (1989). Ibn Abi Dawood, Beirut, Dar al-Fakr al-Tabaa and al-Nashir and al-Touzie(Text In Presian).
Amato, P. R. & Keith, B. (2011). Parental divorce and Adult well-being:  A Meta-  Analysis. Journal of Marriage and Family, 53(1):43-58.
Arbli, A. (2002). Discovery of Al-Ghumbafi al-Ma'rafat al-Ayma (al-Qadimah), Tabriz: Hashemi(Text In Presian).
Ashami Qomi, A. (1987). El Nawadar, Qom, Alamam al-Mahdi School (AS).
Azkia, M. & Dehban Astana, A. (2003) Applied Research Methods, Volume One, Tehran: Kayhan Publishing(Text In Presian).
Barqi, A. (1951). Al-Muhasan, Qom: Dar al-Kitab al-Islam(Text In Presian).
Bayhaghi, Abu Bakr A. (1989). Aliman branches. Beirut: Dar Al-Kabul Al-Ma'miah
Bazargan, A. (2014). Introduction to qualitative and mixed research methods, Tehran: publication(Text In Presian).
Bernards, J. (2005). An Introduction to Family Studies, Tehran: A Translation by Hossein Ghazian: Ney Publishing.
Ben Ayra, Ezzedine A. (1979).Elkamel Featlarich, Dasadar, Beirut: AH(Text In Presian).
Bostan Najafi, H. (2005). The Implications of Islam from the Perspective of Islam and Feminism, Methodology of Humanities, No. 35(Text In Presian).
Bostan Najafi, H. (2011). Family Sociology by Looking at Islamic Resources, Qom: First Edition, Research Area and University, (Text In Presian).
Bostan, H. (2003). Functions of the family from the point of view of Islam and feminism. Quarterly Journal of Humanities Methodology, 35(4) (Text In Presian).
Bowen, M. (1978). Family Therapy in Clinical Practice. New York: Aronson.
Carr, A. (2006). Family therapy: Concepts, Process and Practice. Chichester: Wiley
Critical, J. (1985). God bless you. Qom: Jimaa al-Madrasin al-Huseya al-Ma'maya,
Deylami, H. (1412). Ershad al-Qalub al-e-al-Suwab, Qom, al-Sharif al-Razi(Text In Presian).
Dilami Hamedani, S. (1406). Alfrdus Bamyatour Al Khotab, Beirut, Dar Al-Kabul Al-Ma'maya(Text In Presian).
Fleck, S. (1980). Family functioning and family pathology. Psychiatric Annals, 10(2): 17-35.
Fleek, S. (1980). Family functioning and family pathology. Psychiatric Annals, 10:46-54.
Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2000). Family therapy: an overview. Brooks/Cole.
Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2005). Family therapy: an overview (5th ed. ). pacific Grove Brooks/ Cole.
Hari, H. (1404). Takf Alqul, Qom: Al Madrasin Society(Text In Presian).
Helli, A. (1407). Ada al-Dai'ī and Najah al-Saa'i, Islamic School of the Islamic Republic(Text In Presian).
Homiri, A. (1413). Qalam al-Nasad (Tal-Almadineh), Qom, Al-Al-Bait (AS) institute(Text In Presian).
Hor Amali, M. (1995). Vasaelo shia, Qom: Al-Al-Bait Institute (AS) (Text In Presian).
Ibn Abi al-Hadid, A. (1973). Description Nahj al-Balaghah, Tehran: not a book(Text In Presian).
Ibn Abi, M. (1995). Awali al-Leali Al-Ziziafi al-Aladis al-Dinayyah, Qom: Darsid al-Shohada (AS) (Text In Presian).
Ibn al-Arif, A. (1991). Asad al-Ghabat, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, Beyot(Text In Presian).
Ibn Babawayh M. (1985). Reward and Al-Amal and Eagle Al-Amal, Qom: Darussalam-e-Sharif al-Razi Lelnshir(Text In Presian).
Ibn Babawayh M. (2006). Causes of Almighty, Qom: Judgment(Text In Presian).
Ibn Babawayh, M. (1982). Ma'ani al-Akbar, Qom: Islamic Publications Office affiliated to Al Ma'darsin community in Qom Seminary(Text In Presian).
Ibn Babawayh, M. (1992). Man la yahzorohol Faghih, Qom, Islamic Publications Office affiliated to Al Ma'darsin community in Qom Seminary(Text In Presian).
Ibn Babawayh, M. (1999). Eyoun News, Reza (AS), Tehran: World News.
Ibn Babawayh, M. (2016). Kamal al-Din and all-al-Ma'ma, Tehran: Islamiyah.
Ibn Babawayh, M. (2017). The virtues of Allah, Qom: Judgment(Text In Presian).
Ibn Babawayh, M. (1943). Characteristics of Al-Shi'a, Tehran: Ala'mi(Text In Presian).
Ibn Bastam, A. (2008). medicine, translation of Chaf Publishing, Tehran: Melina Publications(Text In Presian).
Ibn Hanbal, A. (1994). Mussard Ahmad, Beirut,:Dar al-Sadr: Bey(Text In Presian).
Ibn Majeh, M. (2000). Traditions of Ibn Majeh, Beirut: Dar al-Fakr llmatbouhah and al-Nashir and al-Touza(Text In Presian).
Ibn Shah Ashou Mazandarani, M. (1997). Al-Abi Talib (AS), Qom: Allamah(Text In Presian).
Ibn Shuba, H. (1973). Towafalqul Anan al-Rasool Tehran: Islamiyah publication(Text In Presian).
Ingram, J. R. (2010). Money stories of successful long-term married couples. ProQuest   Dissertations and Theses. Texas woman’s university Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Jazayeri, N. (2018). Al Nour al-Mubin-e Fiqq al-A'biah and Al-Mursalin (AS), Qom, Ma'taba Ayatollah Marashi al-Najfi (RA), (Text In Presian).
Nichols, W. C. (1996). Treating people in families: an integrative framework. New York: Guilford Press.
Ogburn, W. F. (1924c). You and Machines, Chicago: University of Chicago Press.
Payan, A. (2003). Nahj al-Fasaheh (Prophet's apostolic collection (, Tehran: World of Knowledge(Text In Presian).
Ravandi, M. (2003). Iranian social history. Tehran: Publishing House, Second Edition(Text In Presian).
Roche, G. (1997). Sociology of Talcot Parsons, Translation by Abdul Hussein Nik Gohar, Tehran: Tobayan Publishing Cultural Institute.
Samani, S. (2005). Family process and content model. Paper presented in International Society for Theoretical Psychology Conference, 20-24 June, Cape Town, South Africa(Text In Presian).
Samarqandi, N. (1926). punishment of Al-Ghaflin, Beirut, Dar(Text In Presian).
Sarokhani, B. (2005). Family Sociology, Tehran: Soroush(Text In Presian).
Strauss, A. & Corbin, J. (2011). The House of Qualitative Research, translated by Ibrahim Afshar, Tehran, published by Ney.
Tamimi Amidi, A. (1987). Ballad of Gharar al-Hakam and Al-Kallam, Qom, Advertising Office(Text In Presian).
Tamimi Maghribi, N. (1935). Prayer of Islam, Cairo, Mecca of Al-Mabbuli(Text In Presian).
Thnagoi Zadeh, M. (2015). Etemadi, Azari; Ahmadi; Seyyed Ahmad; Jazayeri; Rezvansadat(Text In Presian).
Zahra Kar, K. & Jafari, F. (2012). Family counseling (concepts, history, process and theories), Tehran: Arasbaran publication(Text In Presian).
www. Sabteahval. ir