بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه پیام نورT ایران؛

2 استادیار دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقاله حاضر بر اساس نتایج کار پژوهشی با عنوان بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت بر ارزش‌های ازدواج انجام شده است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نوع توصیفی تحلیلی و از نظر روش اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختردانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1395 تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به شیوه تصادفی بود. ازجامعه هدف(800نفر) تعداد200 نفر از دانشجویان دختر 18 تا 28 ساله از رشته های مختلف تحصیلی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش، پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (1986)، پرسشنامه شخصیت مایرز و بریگز (1940) وپرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج دلخموش(1386) بودند. از نرم‌افزار آماری Spss برای تجزیه تحلیل داده ها با استفاده آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها حاکی از ان بود ارزش های ازدواج توسط حالات هویت وانواع شخصیت تبیین می شود..نتایج نشان دادهویت زود شکل گرفته وابعاد برون گرا،حسی ، احساسی وانعطاف پذیر بهترین پیش بینی کننده های ارزش سلسله مراتبی هستند. ارزش برابرنگر توسط هویت تعویق وابعاد شهودی، تفکری وقاطعیت پیش بینی می شود.از بین حالات هویت به ترتیب حالات موفق وتعویق افتاده واز انواع شحصیت دورن گرا،تفکری وقاطعیت پیش بینی کننده ارزش خود پیروی هستند.وبرای ارزش محاط شدگی نیزهویت زود شکل گرفته ونوع شخصیتی حسی.احساسی وانعطاف پذیر بهترین پیش بینی کننده هستنذ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between identity status and personality types with the marriage values

نویسندگان [English]

  • maryam akhavan gholami 1
  • mozhgan hayati 2
  • fatemeh rajabi sorkhani 3
  • khadije roozi jokorabasloo 3

1 Corresponding Author; MA in Counseling and Guide PNU, Iran.

2 Assistant Professor of Payame Noor University - Iran

3 MA in Counseling and Guide PNU, Iran.

چکیده [English]

This research is investigated the relationship between identity status and types of personality on marriage values. This research is descriptive and analytical survey methodology has been implemented. The study formed in 2016 and study population was included all 18-28 year-old female students of Faculty of Science of Islamic Azad University (Rasht Branch). Of the target population (800 patients), 200 subjects were selected randomly as sample. In order to collect data, we used standard questionnaires such as Bennion & Adams inventory identity scenario (1986), Myers Briggs personality inventory (1940) and Delkhamosh marriage survey questionnaire (2007). SPSS software and multiple regression program was used to analyze the data. Results indicated that the marriage values are explained by personality types and identity status. Also results showed that foreclosure identity and dimensions of extroverted, feeling and flexibility are the best predictors of hierarchical value. By egalitarianism values and identity moratoriums of intuitive, thinking and decisiveness is predicted. Among the scenarios identity respectively, successful and moratoriums cases and among variety of personality, introverted, thinking, and decisiveness, can predicted the value of autonomy. Also foreclosure identity for embeddedness value, and sensory, emotional, and flexible personalities, were considered the best predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage values
  • status of identity
  • personality types
  • Female Students
آقاگدی‌، پریسا و اعتمادی، احمد(1391). ‌بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب وکنترل گلاسر بر تحول الگوی هویّت نوجوانان، ‌مطالعات روانشناختی، ‌8(4):55-33
آهنگرکانی، محمد.‌، زاده ‌محمدی، علی.‌، حیدری، محمود و طالبی، مریم (1393). ‌رابطۀ ارزش‌های ازدواج و جهت‌گیری مذهبی با ساختارخانواده درافراد متأهل، مجله تحقیقات علومرفتاری، 12(1): 57-44.
ابراهیمی، سمیه‌ و بنی فاطمه، حسین(1391). ‌طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن درشهر نقده‌، ‌مجله مطالعات جامعه‌شناسی، 5(18):22-7
‌امیرفیروزی، سهیلا (1394)‌. ‌پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، تحریفات شناختی بین فردی و تیپ شخصیتی زوجین، ‌پایان نامه کارشناسی ارشد، ‌دانشگاه علم وفرهنگ. ‌دانشکده ادبیات وعلوم انسانی.
 ‌برزگر، زهرا.‌، صفایی، عزت اله.‌، اسماعیلی، رضا و یزدان‌پناه احمد‌آبادی، رویا‌(1395). ‌بررسی عوامل همسر‌گزینی در میان دانشجویان، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهشهای نوین درحوزه علوم‌تربیتی وروانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
 ‌بیرامی، منصور (1389)‌. ‌مقایسه سبک‌های هویّت‌، انواع هویّت در دانشجویان دختر وپسر. فصلنامه علمی وپژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز،5(20): ‌39-21.
‌جبراییلی، هاشم.‌، زاده محمدی، علی.‌، حیدری، محمود و حبیبی، مجتبی(1393). نقش ویژگی‌های شخصیت در ملاک‌های انتخاب همسر، مجله اصول بهداشت روانی، 16(3): 243-233.
جبراییلی، هاشم.‌، زاده‌محمدی، علی و حیدری، محمود(1392). ‌نقش ارزش‌های فرهنگی و تفاوت‌های جنسیتی در انتخاب همسر. ‌روانشناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 9(36): 388-377.
‌حسینی‌نسب‌، سید داوود.‌، پور‌شریفی، حمید و محمدی، ویدا(1389). بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی با انواع هویّت در دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی تبریز، ‌فصلنامه علوم تربیتی،2(6):81- 98.
‌حیدریان، آرزو.‌، نسیمی، منیره و فروهر، آرزو‌(1393). ‌بررسی رابطۀ بین تیپ‌های شخصیت مایرز ـ بریگز و میزان بهره‌وری در بین کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران، پژوهش‌های مشاوره، 13(49): 56-41.
‌دلخموش، محمدتقی‌(1392). ‌باز‌خورد جوانان ایرانی به ازدواج: یافته‌های یک پیمایش ملی، ‌روان‌شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،9(36): 331-350.
‌دلخموش، محمدتقی (1386). ‌ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی، فصلنامه روان‌شناسان ایرانی،3(12): 309-299.
‌رجبی، غلامرضا.‌، عباسی، قدرت‌اله و بخشی‌پور، باب‌اله(1392). ‌بررسی رابطۀ نگرش‌های جنسی و سبک‌های عشق‌ورزی با معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان، فصلنامه پژوهشهای مشاوره،12(45): 149.
‌رحیمی‌نژاد، عباس(1379). ‌بررسی تحولی هویّت ورابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجویان کارشناسی. ‌رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
رضایی‌مقدم، مریم(1394)‌. ‌بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد هویّت با ملاک‌های همسر‌گزینی، ‌پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه خلیج فارس، ‌دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
‌زارعی محمودآبادی، حسن(1391). ‌بررسی رابطۀ سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های میل به طلاق در زوجین عادی و متقاضی طلاق شهر یزد، ‌فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده،12(4): 572-554.
‌صفری‌پور، نجمه.‌، رفاهی، ژاله و هنرپروران، نازنین‌(1393). ‌رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی وملاکهای همسرگزینی بارضایت زناشویی در زوجین فرهنگی‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی وروان‌شناسی، گروه مشاوره وراهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
‌عابدی‌، اعظم (1392). ‌مقایسۀ تیپ‌های برون‌گرا و درون‌گرا و تحریف‌های شناختی در زوج‌های متعارض و عادی، ‌پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو‌دشت، ‌دانشکده علوم تریبتی و روان‌شناسی.
‌عارفی، مختار.‌، محسن زاده، فرشاد.‌، قزلباش، زهرا.‌، صادق پور، آتوسا‌ و ‌شیخ اسماعیلی‌، دلنیا(1393). ‌همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،4(3): ‌569-551‌.
‌غروی، عماد‌ و عنایت، حلیمه (1388). ‌بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با معیارهای همسرگزینی درمیان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه شیراز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
 ‌قادری، طاهره‌ و ‌مردانی، سمیه‌(1392). ‌رابطه همسان همسری و مطلوبیت رابطه زناشویی. ‌فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،(15): 137-90.
‌کاظم‌پور، بهنام‌(1392). ‌رابطۀ بین تیپ‌های شخصیتی یونگ با سلامت روان و رضایت زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی‌، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی‌.
‌کرایی، امین‌(1394). ‌عوامل ازدواج‌های طولانی مدت رضایتمند: یک مطالعه اکتشافی، ‌پایان نامه دکترا. دانشگاه شهید چمران اهواز، ‌دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
‌محمودیان دهکردی، آرزو(1386). ‌هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی تیپ نمای مایرز بریگز در میان کارکنان ادارات شهرکرد، ‌کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، ‌دانشگاه اصفهان.
‌موسوی‌، سیده فاطمه‌ و رحیمی‌نژاد، عباس‌(1394). ‌مقایسه منزلت هویّت‌های بین فردی زنان و مردان متأهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی، پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی،6(1):‌23-11.
‌نادری، فرح.‌، حیدری، علیرضا‌ و حسین‌زاده مالکی، زینب(1388). ‌رابطۀ بین دانش و نگرش جنسی، مؤلّفه‌های عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، ‌فصلنامه علمی پژوهشی زن وفرهنگ، ‌1(‌1): 45-28.
نوری، نسیم و جان بزرگی، مسعود(1390). ‌رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی ونگرش افراد به عشق با ارزش‌های ازدواج، مجله علوم رفتاری، 5( 3):233-225.
‌نوری‌، زهرا(1393). ‌ملاک‌های ازدواج بین نسل‌ها، جنسیّت‌ها وشخصیت‌های متفاوت ویافتن بهترین ملاک‌ها، ‌همایش ملی تحکیم بنیان خانواده ونقشزن.
Abedi, A. (2013). Comparing inside-oriented and extroverted types of cognitive distortions and normal couples in conflict. Marvdasht master's thesis proper task of promoting Islamic Azad. Faculty of educational Sciences and Psychology(Text In Presian).
AcitelliL. K,Kenny. D. A,& Weiner, D. (2001) The importance of similarity and understanding of partners ,marital ideals to relationship satisfaction. Personal Relationsip,8,165-167.
Aghagadi, P. & Etemadi, A. (2012). Evaluation of the effectiveness of training Glasser’s Choice Theory and controls the evolution of the identity of teenagers. Psychological Studies, 8(‌4):33-54(Text In Presian).
Ahangrkany, M., Zade Muhammadi, A., Heydari, M. & Talebi, M. (2014). The relationship between religious values of marriage and direction consist of married people, Journal of Research in Behavioral Sciences, 12( 1): 57-44(Text In Presian).
Amir Firuzi, S. (2015). Prediction of marital satisfaction based on sketchy early maladaptive, cognitive distortions between individual and couples' personality type. MA thesis, University of Science and Culture. Faculty of Literature and Humanities(Text In Presian).
Arefi, Mokhtarzadeh, Ghezelbash, Z., Sadeghoor, A. & Sheikh, I. (2014). Consistency of personality, five main personality factors and marital satisfaction, Journal of Counseling and Psychotherapy family. Forth year. Issue 3. Pages551-569(Text In Presian).
Barzegar, Z., Safai, E., Esmaieli, R. & Yazdanpanah Ahmadabadi, R. (2016). Factors mate-selection among the students. The first international conference on the new research field of Educational Sciences Psychological and social studies(Text In Presian).
Bayrami, M. (2010). comparing the style of identity, the identity of the students, girls and boys. Journal of Psychology, University of Tabriz and research. Fifth year. Issue twenty. Pages 21-39(Text In Presian).
Bennion, L. D. & Adams, G. R. (1986). A revision of the Extended Version of the Objective Measure of Ego-identity Status: An identity instrument for use with late adolescents. Journal of Adolescent.
BermanS. L., Weems C, F. Rodriguez E. T. & Zamora I. J. (2006). The relation between identity status and romantic attachment style in middle and late adolescence. Journal of Adolescence,29: 737-748.
Cambell, E. & Adams, G. R. & Dobson, W. R. (1984). Familial correlates of identity formation in late adolescence A study of the predictive utility of  connectedness and  individuality in family relations, Journal of Youth Adolescenc, 13,509-525.
Cook,J. L. & Jones, R. M. (2002). Congruency of Identity style in Married Couples, Journal of Family Issues. 23,912-926.
Delkhamoush, M.T. (2013). Feedback young to get married: findings from a national survey. Evolutionary Psychology: Iranian psychologists. Ninth year. (36) 331-350(Text In Presian).
Delkhamoush ,M. T. (2007). values of marriage in young Iranians, Iranian Journal of Psychology, 12(2): 299-309(Text In Presian).
Ebrahimi, S. & Banny, F. H. (2012) divorce emotional factors related to Naghade town, Magazine sociological studies, 5( 18): 22-7(Text In Presian).
Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd Ed. ). New York: Norton.
Fadjukoff, P. (2007). Identity Formation in Adulthood. Academic Dissertation. ‌University of Jyvaskyla Finland.
Heydariyan, A., Nasimi, M. & Forouhar, A. (2014). Examination of relationship between personalities types Myers-Briggs productivity among employees of the National Iranian Oil Products Distribution, consultation preceding studies, 13(49): 41-56(Text In Presian).
Hosseininasab S. D., Pour Sharifi, H. & Mohammadi, V. (2010). Evaluation of relationship between personality characteristics and identity of the third female students of Tabriz. Journal of Educational Sciences, 2 (6): 81-98(Text In Presian).
Jan, R. m. Gerris, Marc J. M. H. Delsing, & Johan, H. l. Oud. (2010). Big-Five personality factors and interpersonal trust in established marriages, Family Science Journal, 1( 1): 48-62.
Jebraili, H., Zadhmuhammady, A., Heydari, M. & Habibi, M. (2014). The role of personality traits in mate selection criteria, Journal of Mental Health, 16 (3): 233-243(Text In Presian).
Jebraili H,. zadhmhmdy, A. & Heidari, M. (2013). The role of cultural values gender differences in mate selection. Evolutionary Psychology: psychologists Iranian-ninth year, 36(2): 377-388(Text In Presian).
Kazempour, B. (2013). The relationship between Jung's personality types and mental health and marital satisfaction, Master's thesis, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Education and Psychology(Text In Presian).
Keraie, A. (2015). Factors of long-term marriages satisfactory: an exploratory study. Chamran martyr proper task of promoting doctoral thesis. Faculty of Education and Psychology(Text In Presian).
Kroger, J. (2007). Identity development: Adolescence through adulthood. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Mahmoodian dehkordi, A. (2007). Standardization and determine the validity and reliability of the Myers-Briggs Type view among employees Branch offices. Master of Educational Administration,University of Esfahan(Text In Presian).
Mead. N. (2005). Personality  predictors of relationship satisfaction among engaged and married couples :An analysis of actor and partner effects. Master of  Science. Marriage Family and Human Development school of  Family Life. 1-11.
Mousavi, S.F. & Rahimi Nejad, A. (2015). Comparing the status of individual identities between married men and women with respect to emotional divorce. Applied Psychological Research,6(1):11-23(Text In Presian).
Mullis, A. K., Mullis, R. L. , Schwartz, S. J. , Pease, J. L. & Shriner, M. (2007). Relations among Parental Divorce, Identity Status, and Coping Strategies of College Age Women. Identity: An International Journal of Theory and Research, 7(2): 137-154.
Naderi, F., Heydari, A.R. & Hussein ZadeMaliki, Z. (2009). The relationship between knowledge and attitude sexual component of love and marital satisfaction in married employees of state departments of domestic violence in the city of Ahvaz. Journal of Women and Culture, 1( 1): 45-28(Text In Presian).
Noori, M. & Johnbozorgi, M. (2011). The relationship between attachment style and attitude of people in love with the values of marriage. Journal of Behavioral Sciences, 5( 3):225-233(Text In Presian).
Noori, Z. (2014). Criteria for marriage between generations, genders, different character and finding the best national criteria and congresses family bonds and the role of women(Text In Presian).
Padilla-walker, L. M., Barry, C. M., carroll, J. S., Madsen, S. D. & Nelson , L. J. (2008). Looking on the bright side: the role of identity status and gender on positive orientations during emerging adulthood. Journal of Adolescence, 31: 451-467
Qaravi, I. & Enayat, H. (2009). Evaluating the socio-economic factors related to mate selection criteria among students (A case study of male students of Shiraz University), Master's thesis in sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, University of Shiraz(Text In Presian).
Qaderi, T. & Mardani, S. (2013). The relationship of equal partnership and the desirability of marriage. Journal of welfare and social development planning. 15: 90-137(Text In Presian).
Rajabi, R. Abbasi, G. & Bakhsipoor, B. (2013). The Relationship between sexual attitudes and style of lovemaking with wife in student selection criteria, Journal of Business Research, Twelfth year, 45(1): 149(Text In Presian).
Rahimi Nejad, A. (2000). Examination of evolution of identity and its relationship with self-esteem and anxiety undergraduates. Thesis, Tarbiat Modarres University(Text In Presian).
Rezaei Moghaddam, M. (2015). Investigating the relationship between attachment styles and dimensions of identity with the mate-selection criteria. Master's thesis. Persian Gulf University. Faculty of Literature and Humanities(Text In Presian).
Safari Poor, N., Refahi, Z. & Honarparvaran, N. (2014). Relationship between personality traits and criteria marriage Satisfaction among Marital earner couples, the end of a graduate Family Counseling, Faculty of Educational Sciences Psychological, consultancy and junior high, Islamic Azad University of Marvdasht(Text In Presian).
Schwartz, s. j. (2001). The Evolution of Eriksonian and Neo-Eriksonian Identity Theory and research: A Review and Integration , an International, Journal of Theory and Research, 1(1): 7-58.
Stets, J. & Burke, P. J. (2005). Identity Verification, Control, and Aggression in Marriage, Social Psychology Quarterly, 68(2): 160–178.
Zarei Mahmoodabadi, H. (2012). The Relationship between attachment styles and personality characteristics as predictors among ordinary couples wanting to divorce and ordinary couples in Yazd, Journal of Counseling and Psychotherapy family,2(4):554-572(Text In Presian).
Wallerstein, J. S. (1994). The early psychological tasks of marriage. American Journal of Orthopsychiatry, 64:640-650.