اعضای گروه دبیران

سردبیر
دکترانسیه خزعلی
دکترانسیه خزعلی
استاد دانشگاه الزهرا (س)

دکترای زبان و ادبیات عرب و معارف اسلامی (فعالیت تخصصی در حوزه زنان)

فعال حوزه زنان دارای مقالات و کتب متعدد در مورد زن و خانواده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده