اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترانسیه خزعلی

دکترای زبان و ادبیات عرب و معارف اسلامی (فعالیت تخصصی در حوزه زنان) استاد دانشگاه الزهرا (س)

staff.alzahra.ac.ir/khazali
ekhazalialzahra.ac.ir
+98 (21) 83329558


فعال حوزه زنان دارای مقالات و کتب متعدد در مورد زن و خانواده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده