طراحی الگوی محتوای آموزش مددجویان زن، مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

علوم تربیتی-دانشکده منابع انسانی- دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22051/jwfs.2023.43573.2973

چکیده

ایجاد شرایط مناسب آموزشی و تربیتی در زندان‌ها و بندهای خاص زنان به‌عنوان یک روش پیشگیری می‌تواند بسیار مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی محتوای آموزشی مددجویان زن با رویکردی استقرائی، از نوع کیفی-اکتشافی بود. بر این اساس کشور به 4 منطقه جغرافیایی تقسیم شد. جامعه هدف 4 زندان مرکزی استان‌های تهران، اهواز، کرمان و تبریز بود. مشارکت‌کنندگان شامل 37 مددجوی زن،4 رئیس زندان، 31 کارشناس و مراقب بود. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت‌یافته تا اشباع داده و گروه کانونی انجام شد؛ که داده‌های آن با استفاده از تحلیل مضمون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. از یافته‌های پژوهش 364 مفهوم درزمینۀ مؤلفه‌های آموزشی استخراج شد. پس از تلفیق مفاهیم مشترک و طبقه‌بندی مضامین، الگوی محتوای آموزشی حاصل، دارای 5 بعد (مهارت اجتماعی، بهداشت و سلامت، آشنایی با زندان، اطلاعات حقوقی و پرورشی)، 9 مؤلفه (مهارت زندگی، مهارت ارتباط، انتظارات نقشی، بهداشت و درمان، سلامت روان، زندگی در زندان، آسیب‌های خاص زنان، دانش حقوقی- قضایی و فرهنگی–تربیتی) و 91 زیر مؤلفه شد. همچنین مؤلفۀ مهارت زندگی با 18 زیر مؤلفه و آسیب‌های خاص زنان با 16 زیر مؤلفه از مهم‌ترین موضوعات محتوای آموزشی شدند. نتایج نشان داد محتوای برخاسته از نیازهای آموزشی و الگوی مفهومی تدوین‌شده می‌تواند نقش بسزایی در ارائه یک آموزش هدفمند و همه‌جانبه برای این گروه از زنان ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the content model of training female clients, a qualitative study

نویسنده [English]

  • akram alimardani

Assistant professor, Department of Education Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Creating suitable educational and educational conditions in prisons and special wards for women as a prevention method can be very effective. The aim of the current research was to design the model of educational content for female clients with an inductive, qualitative-exploratory approach. Based on this, the country was divided into 4 geographical regions. The target population was 4 central prisons in Tehran, Ahvaz, Kerman and Tabriz provinces. The statistical sample of participants included 37 female clients, 4 prison chiefs, 31 experts and caregivers. Data collection was done using semi-structured interview until theoretical data saturation and focus group; whose data was analyzed using thematic analysis. From the findings of the research, 364 concepts were extracted in the field of educational components. After combining common concepts through central and selective coding and classification of themes, the resulting educational content model has 56 dimensions (self-awareness, social skills, health and safety, familiarity with prison, legal and educational information, knowledge and attitude), 109 components. life skills, communication skills, role expectations, health and treatment, mental health, life in prison, women's special injuries, judicial and cultural-educational legal knowledge) and 91 sub-components. Also, the life skills component with 18 sub-components and women's special injuries with 16 sub-components became the most important subjects of educational content. The results showed that the content arising from the educational needs and the developed conceptual model can play a significant role in providing a targeted and comprehensive education for this group of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern design"
  • "female helpers"
  • " Educational content"
  • "jailed women