حق تولیدمثل: مطالعه انتقادی در اسناد بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام

10.22051/jwfs.2024.43426.2970

چکیده

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم‌ ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه‌ های تحلیل این حق، اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین‌المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می‌ دهند.
بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.
یافته‌ های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه‌ های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی‌ توانند ماهیت حق تولید مثل را به‌خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش‌های معرفت‌ شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت‌ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reproductive Rights: A Critical Study of International Human Rights Documents

نویسنده [English]

  • Mohaddeseh Moeinifar

Mohaddeseh Moeinifar (Ph.D.) Theology and Islamic thought (Islamic jurisprudence and fundamentals of Islamic law) Faculty of Islamic Sciences and Researches Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin Iran

چکیده [English]

Human procreation and its various features are among the most important topics worldwide. One of the areas of this analysis deals with international human rights documents because these documents show international trends in reproductive rights.
Therefore, this paper aims to prepare a venue to understand the definition, nature or entity, scope and content, right - holder and duty bearer, and the obligations of duty-bearers regarding others’ reproductive rights in international human rights organizations.
The findings indicated there is no specific and agreed definition of reproductive rights in these human rights documents. The theories (Hohfeld’s theory about a right, the Will - Choice Theory, and the Benefit - Interest Theory) cannot justify the nature of reproductive rights well. There are many epistemological challenges regarding the content and the scope of these reproductive rights and related states’ obligations in those treaties, which made the realization of these reproductive rights difficult or even impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تولید مثل
  • حقوق باروری
  • حقوق بشر
  • معاهده
  • اسناد