ا

 • ابعاد عشق‌ مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت خانوادۀ اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 139-157]
 • احساس تنهایی اثربخشی طرح‏واره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 115-136]
 • احساس تنهایی تأثیر درمان مرور زندگی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری مادران مطلقه تک والد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 137-155]
 • احسان بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-88]
 • اخلاق مصرفی تبارشناسی اجتماعی دست‏کاری بدن در زنان ایرانی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 205-245]
 • استرس نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-30]
 • استقلال و آزادی شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با عاملیت زنان در جامعه: مورد مطالعه شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 153-192]
 • اشتغال بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-67]
 • افسردگی اثربخشی روان‌درمانی مثبت بر چشم‌انداز زمان، خوش‌بینی و به‏زیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علائم اختلال افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • الگوهای ارتباطی والدین پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ، دینداری والدین وتفکر انتقادی نوجوان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • امیدواری پیش‎بینی به‏زیستی روان‏شناختی بر اساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک‏شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 89-114]
 • ایران رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 9-50]

ب

 • باروری بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-67]
 • باورهای ارتباطی زوجین مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]
 • به‏زیستی روان‏شناختی پیش‎بینی به‏زیستی روان‏شناختی بر اساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک‏شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 89-114]
 • به‏زیستی هیجانی اثربخشی روان‌درمانی مثبت بر چشم‌انداز زمان، خوش‌بینی و به‏زیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علائم اختلال افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]

پ

 • پدیدارشناسی.ی نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-30]

ت

 • تأهل اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • تئوری رفتار برنامه ریزی شده تغییر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خودکارآمدی ماموگرافی در مورد غربالگری سرطان سینه: مداخله آموزشی در زنان 40 تا 60 سال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 193-209]
 • تاب‏آوری تأثیر درمان مرور زندگی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری مادران مطلقه تک والد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 137-155]
 • تحصیلات بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-67]
 • تعارضات زناشویی‏ نقش حمایت عاطفی و خودتعیین‌گری در پیش‌بینی تعارضات زناشوییِ زنان متأهل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-71]
 • تفکر انتقادی پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ، دینداری والدین وتفکر انتقادی نوجوان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • تک تأثیر درمان مرور زندگی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری مادران مطلقه تک والد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 137-155]
 • تلفیقی مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 83-107]
 • توانمندسازی زنان شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با عاملیت زنان در جامعه: مورد مطالعه شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 153-192]

چ

 • چالش‌ها رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 9-50]
 • چشم‌انداز زمان اثربخشی روان‌درمانی مثبت بر چشم‌انداز زمان، خوش‌بینی و به‏زیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علائم اختلال افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]

ح

 • حجاب مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان دختر؛ عوامل عینی و ذهنی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-50]
 • حمایت اجتماعی ادراک‏شده پیش‎بینی به‏زیستی روان‏شناختی بر اساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک‏شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 89-114]
 • حمایت عاطفی نقش حمایت عاطفی و خودتعیین‌گری در پیش‌بینی تعارضات زناشوییِ زنان متأهل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-71]

خ

 • خانواده شادی محور اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • خودتعیین­گری نقش حمایت عاطفی و خودتعیین‌گری در پیش‌بینی تعارضات زناشوییِ زنان متأهل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 51-71]
 • خودکارآمدی ماموگرافی تغییر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خودکارآمدی ماموگرافی در مورد غربالگری سرطان سینه: مداخله آموزشی در زنان 40 تا 60 سال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 193-209]
 • خوش‌بینی اثربخشی روان‌درمانی مثبت بر چشم‌انداز زمان، خوش‌بینی و به‏زیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علائم اختلال افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]

د

 • دانشجویان مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان دختر؛ عوامل عینی و ذهنی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-50]
 • درمان مرور زندگی تأثیر درمان مرور زندگی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری مادران مطلقه تک والد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 137-155]
 • دینداری والدین پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ، دینداری والدین وتفکر انتقادی نوجوان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]

ر

 • راهبردهای مقابله‏ای نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-30]
 • راهکارها رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 9-50]
 • رشتۀ مطالعات زنان رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 9-50]
 • رضایت زناشویی مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت خانوادۀ اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 139-157]
 • رفتاری مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 83-107]
 • روان‌درمانی مثبت اثربخشی روان‌درمانی مثبت بر چشم‌انداز زمان، خوش‌بینی و به‏زیستی هیجانی دانشجویان دختر دارای علائم اختلال افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 157-182]
 • روان‌رنجورخویی مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]

ز

 • زنان مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان دختر؛ عوامل عینی و ذهنی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-50]
 • زنان تحلیل سرمایۀ اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 179-203]
 • زنان نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-30]
 • زنان سرپرست خانوار پیش‎بینی به‏زیستی روان‏شناختی بر اساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک‏شده در زنان سرپرست خانوار [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 89-114]
 • زنانگی تبارشناسی اجتماعی دست‏کاری بدن در زنان ایرانی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 205-245]
 • زنان مطلقه اثربخشی طرح‏واره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 115-136]
 • زوج درمانی مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 83-107]
 • زوج درمانی راه‌حل مدار- روایتی مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]
 • زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]
 • زیبایی تبارشناسی اجتماعی دست‏کاری بدن در زنان ایرانی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 205-245]

س

 • ساختار قدرت پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های تصمیم گیری و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • سازگاری زناشویی مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 83-107]
 • سبک زندگی مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • سبک‌های تصمیم گیری پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های تصمیم گیری و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]
 • سرزندگی مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]
 • سرمایۀ اجتماعی مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • سرمایۀ اجتماعی تحلیل سرمایۀ اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 179-203]
 • سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی تحلیل سرمایۀ اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 179-203]
 • سلامت خانواده‌ی اصلی مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت خانوادۀ اصلی و متغیر میانجی ابعاد عشق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 139-157]

ش

 • شرط واجب بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-88]
 • شرط وجوب بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-88]
 • شهر تهران بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-67]
 • شهروندی مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]

ط

 • طرح‏واره درمانی هیجانی اثربخشی طرح‏واره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 115-136]
 • طلاق مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]
 • طلاق بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-88]
 • طلاق عاطفی پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های تصمیم گیری و ساختار قدرت در خانواده در زنان شاغل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

ع

 • عاملیت زنان شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با عاملیت زنان در جامعه: مورد مطالعه شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 153-192]
 • عملکرد خانواده اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 97-115]
 • عملکرد خانواده اصلی مقایسه آسیب‌پذیرهای بادوام: باورهای ارتباطی زوجین، عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در بین زنان و مردان متقاضی طلاق [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 117-137]
 • عوامل خانوادگی بررسی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 117-137]
 • عوامل زناشویی بررسی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 117-137]

غ

 • غربالگری ماموگرافی تغییر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خودکارآمدی ماموگرافی در مورد غربالگری سرطان سینه: مداخله آموزشی در زنان 40 تا 60 سال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 193-209]

ف

 • فردگرایی بررسی عوامل موثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 31-67]

ق

 • قدرت تصمیم گیری شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با عاملیت زنان در جامعه: مورد مطالعه شهر کرمانشاه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 153-192]
 • قید احترازی بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-88]

ک

 • کلید واژه ها: طلاق عاطفی بررسی عوامل برون‌فردی مؤثر بر طلاق عاطفی در میان زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 117-137]
 • کلید واژه ها: هوش هیجانی پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-29]
 • کنترل عواطف مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 51-82]

م

 • مادران مطلقه تأثیر درمان مرور زندگی بر احساس تنهایی و تاب‌آوری مادران مطلقه تک والد [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 137-155]
 • مثبت نگر مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 83-107]
 • محله شهید قربانی تحلیل سرمایۀ اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 179-203]
 • مداخله آموزشی تغییر نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، خودکارآمدی ماموگرافی در مورد غربالگری سرطان سینه: مداخله آموزشی در زنان 40 تا 60 سال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 193-209]
 • مسئله اجتماعی مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان دختر؛ عوامل عینی و ذهنی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-50]
 • مشهد تحلیل سرمایۀ اجتماعی زنانِ خانه‌دار ساکن در سکونت‏گاه‏ غیر‏رسمی (مطالعه موردی: محله شهید قربانی مشهد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 179-203]
 • مطالبات اجتماعی مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • مطالبه‌گری مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-95]
 • معروف بررسی لزوم شرط «معروف» و «احسان» در حکم طلاق [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 69-88]

ن

 • ناباروری نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 9-30]
 • ناپایداری ازدواج پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-29]
 • نشخوار فکری اثربخشی طرح‏واره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 115-136]
 • نوجوانان پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ، دینداری والدین وتفکر انتقادی نوجوان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]

ه

 • هوش معنوی پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 9-29]
 • هویت تبارشناسی اجتماعی دست‏کاری بدن در زنان ایرانی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 205-245]
 • هویت دینی پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ، دینداری والدین وتفکر انتقادی نوجوان [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]