دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1398، صفحه 1-200 
1. رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها

شهره روشنی؛ خدیجه برزگر؛ مریم شاهچراغیان؛ رقیه السادات مؤمن


3. مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت گرا با رفتاری تلفیقی بر سازگاری زناشویی زوجین

صفحه 3-4

غفار بهارلو؛ کورش محمدی؛ رضا فلاح چای؛ موسی جاودان