شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)

10.22051/jwfs.2021.35576.2668

چکیده

خانواده، به‌عنوان یک نهاد ارزشمند به جهت کارکردهای بسیار مهمی که دارد در تمامی فرهنگ‌ها موردتوجه قرار گرفته است. پس لازم است هرآنچه که به ساختار خانواده آسیب می‌زند را به‌درستی شناخت و در مقام اصلاح آن برآمد.
پدیده روابط فرازناشویی، به‌عنوان یکی از آسیب‌های خانواده، در چند دهه اخیر پیامدهای ناگواری را برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. افسردگی، ازبین‌رفتن اعتماد همسر، طلاق عاطفی و جدایی از جمله پیامدهای این مسئله می‌باشد.
این پژوهش برآن است که با بهره گیری از روش کیو، به تبیین الگوهای ذهنی مشاوران خانواده نسبت به عوامل پیدایی مسئله روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران بپردازد. از آن روی که این روش، یکی از روش های کاربردی در کشف الگوهای ذهنی است از این روش بهره گرفته شده است. در این مطالعه، 15 مشاور خانواده مشارکت داشتند که در نهایت، 5 الگوی ذهنی (محیط گرایان، خانواده گرایان، باورگرایان، ارتباط گرایان و روان گرایان) به عنوان الگوی ذهنی در پیدایی این روابط کشف و تبیین گشته است. برای توصیف این 5 ذهنیت، از 34 عامل استخراج شده از پژوهش های علمی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the attitude of family counselors towards the causes of extramarital affairs of couples in Tehran

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Afshari Kermani
Baqerul Uloom University
چکیده [English]

The family, as a valuable institution, has been considered in all cultures for its very important functions. Therefore, it is necessary to properly recognize everything that damages the structure of the family and take action to correct it.
The phenomenon of extramarital affairs, as one of the harms of the family, in recent decades has had adverse consequences for the individual, family and society. Depression, loss of spouse trust, emotional divorce, and separation are some of the consequences.
This study aims to explain the mental patterns of family counselors in relation to the emergence of the issue of extramarital affairs of couples in Tehran by using the Q method. Since this method is one of the practical methods in discovering mental patterns, this method has been used. In this study, 15 family counselors participated, and finally, 5 mental models (environmentalists, familyists, believers, communists and psychologists) were discovered and explained as a mental model in the emergence of these relationships. To describe these 5 mindsets, 34 factors extracted from scientific research have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental patterns
  • Q method
  • extramarital affair
  • marital infidelity
  • Family