اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه: دیابت جریان منظم زندگی را مختل می کند و می تواند پیامد های روانی مهمی از جمله تغییر نگرش نسبت به زندگی و سلامت معنوی را به دنبال داشته باشد. لذا انجام مداخلات در این رابطه ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر تبیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر 24 فرد مبتلا به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت استان گیلان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ( هر گروه 12 نفر). از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش در 8 جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی شرکت کردند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. در پایان پس آزمون به عمل آمد و داده ها با روش کوواریانس تحلیل شد.
نتایج: بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد و روان درمانی وجودی به طور معناداری منجر به تغییر نگرش زندگی و افزایش سلامت معنوی زنان مبتلا به دیابت نوع دو شده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که روان درمانی وجودی به شیوه گروهی می تواند باعث تغییر در نگرش زندگی و افزایش سلامت معنوی زنان مبتلا به دیابت نوع دو گردد. لذا انجام مداخلاتی بر اساس این رویکرد می تواند در ارتقاء سلامت روان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Counselling Base on Existential Approach on Life Attitude and Spiritual well being of Patients with type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Zahra Amanzad 1
  • Simin Hoseinian 2

1 M.A in Counseling, Faculty of Humanities and social sciences, Science and Research Branch, Islamic and Azad university

2 Corresponding Author: Full Professor of Alzahra university

چکیده [English]

Introduction: Diabetes can affect the patient`s regularity of life and it`s results Has an important psychological consequences such as altarnation of life attitude and spiritual well being. The aim of current research is to investigate the effectiveness of existential group counselling in life attitude and spiritual well being of patients with type 2 diabetes.
Methods: In this study 24 members of patients whith type 2 dibetes who were the members of Guilan Diabetes Association were selected randomly and were categorized in control and exprimental groups ( N= 12 per group). Both groups were pretested. The exprimental group participated in 8 sessions of goroup counseling based on existential approach and control group received no intervention. Finally, the post-test was performed; the data analyzed using analysis of convariance.
Results: The result show that there are significant diffrences between the pre-test and post-test scores of the experimental group and Existential Psychotherapy could significantly change the life attitude and increase spiritual well being patients with type 2 diabetes ( P<0/01).
Conclusion: The result show that Existential Psychotherapy group counseling can change the life attitude and increase spiritual well being patientes with type 2 diabetes. Thus interventions based on this approch lead to increase mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Approach
  • Life Attitude
  • Spiritual Wllbeing
  • Women
  • type 2 diabetes
بهمنی، بهمن.، فرمانی شهرضا، شیوا.، امین اسماعیلی، معصومه.، نقیایی، مائده.، قائدنیای و جهرمی، علی (1394). نشانگان افت روحیه در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، (1)3:27-19.
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان (1390). نظریه‌های روان درمانی. ترجمۀ یحیی سید محمدی. تهران: رشد.
حبیبی، عقیل و سوادپور، محمد تقی‌(1390). سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی. فصلنامه سلامت و مراقبت. (3)13: 20-16.
حجتی، حمید.، قربانی، مصطفی.، نظری، رقیه.، شریفیان، حمید و آخوندزاده، گلبهار‌(1389). ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بیماران تحت همودیالیز. مجله اصول بهداشت روانی. 12(2): 21-514.
خدادادی سنگده، جواد(1390). اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه گروهی بر افزایش کیّفیت زندگی دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، منتشر نشده، دانشگاه خوارزمی تهران.
خیاط فراهانی، آذر. (1390). رواسازی پرسشنامۀ نگرش زندگی و بررسی رابطۀ آن با عزّت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. نشریۀ تحقیقات روان‌شناختی. 10(3): 54-45.
مریم، رضایی (1392). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی بر منع کنترل و رضایت زناشویی در زنان متأهل، تهران: دانشگاه علامه طباطیایی.
رضایی، زینب.، جلیلی نیکو، سعید.، نجاتی نژاد، نرگس.، قاسمی جوبنه، رضا و نوریان، خیرالله‌(1394). اثربخشی روان درمانی وجودی بر افزایش تاب‌آوری زنان ناباور. ارمغان دانش، 20(5):459-453.
رمضاخانی، علی.، قائدی، معصومه.، حاتمی، حسین.، تقدیسی، محمدحسین.، گل میرزا، جواد.، و بهزاد، احمد(1393). بررسی رابطه سلامت معنوی و کیّفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 ساکن بندرعباس. مجله پزشکی هرمزگان، 18(3): 237-229.
ضیاء‌پور، آرش.، قادری، ارسلان.، وفاپور، حسنا.، یزدانی، وحید.، سعیدی، شهرام و زنگنه، علیرضا‌(1397). ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395. مجله پژوهش در دین و سلامت. 4(3):44-34.
غضنفری، زینب.، غفرانی‌پور، فضل‌اله.، رجب، اسداله و احمدی، فضل‌اله‌(1385). بررسی تأثیر برنامۀ آموزشی بر اساس الگوی جیمز بروان بر دانش و نگرش بیماران دیابتی نوع 2. نشریۀ دانشور،65(14):54-45.
فرمانی شهرضا، شیوا.، بهمنی، بهمن.، قائدنیای جهرمی، علی.، امین اسماعیلی، معصومه و خانجانی، سعید(1395). اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر در نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان، فصلنامه روان‌شناسی بالینی، 8(1):11-24.
کجاف، محمد باقر.، قاسمیان نژاد جهرمی، علی نقی و احمدی فروشانی، سید حبیب‌اله (1394). تأثیر درمان معنوی و وجودی بر میزان افسردگی، اضطراب مرگ و باور به ادامه حیات پس از مرگ با تکیه بر گزارش‌های افراد تجربه‌کننده مرگ در دانشجویان، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی،16(4): 13-4.
نظری، علی محمد، ضرغامی، سعید(1388). روان درمانی وجودی( درمان فردی و گروهی)، تهران: پازینه.
نظری، محمدعلی.، یاراحمدی، حسین و زهراکار، کیانوش(1393). تأثیر روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع2، مجله دانش و تندرستی، 9(2): 20-14.
 
Bahmani, B., Motamed Najjar M., Sayyah M., Shafi-Abadi A. and Haddad Kashani H. (2016). The Effectiveness of Cognitive-Existential Group Therapy on Increasing Hope and Decreasing Depression in Women-Treated with Haemodialysis. Global Journal of Health Science, 8(6): 225-219.
Bahmani, B., Farmani Shahreza Sh., Amin Esmaeili M., Neghiay M. and Ghaedniay A. (2015). Demoralization Syndrome in Patients with Human Immunodeficiency Virus. Journal Of Neyshabur University Of Medical Sciences, 3(1):27-19(Text in Persian).
Blair M.(2016). Diabetes Mellitus Review. Urol Nurs. 36(1): 27-36.
Ghazanfari Z., Ghafranipur F., Rajab A. and Ahmadi F. (2008) The effect of educational program based on James Braun`s model on knowledge and attitude of type 2 diabetic patients. Shahed University Scientific-Research Bulletin. 14(65):45-54(Text in Persian).
Ghazanfari Z, Ghofranipour F, Rajab A, Ahmadi F. (2008). Effect of educational program based on the model of James Brown knowledge and attitude of patients with type 2 diabetes. Daneshvar Journal: 14(65): 45-54(Text in Persian).
Cameron, F. J. (2003). The impact of diabetes on health-related quality of life in children and adolescent. Pediatric Diabetes, 4(3): 132-141.
Carson NB. (1989). Spiritual Dimension of Nursing Practice. Philadelphia: W.B Saunders.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2005). National diabetes fact sheet, United states, 2005. Retrieved January 10, 2007, from http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2005.pdf.
Chen, SY. and Wang HH.( 2007 ).The relationship between physical function, knowledge of disease, social support and self-care behavior in patients with rheumatoid arthritis. Journal Nurs Res.15(3):183-92.
Creel, E. and Tillman, K. (2008).  The meaning of spirituality among nonreligious persons with chronic illness. Holis Nurs Pract.22(6):9-303.
Farmani-Shahreza, Sh. M.A ., Bahmani, B., Ghaedniay-Jahromi,A., Amin-Esmaeili, M. and Khanjani, S. (2016) The Effectiveness of Cognitive-Existential Therapy on the Demoralization Syndrome in Women with HIV. Journal of Clinical Psychology, 8(1):11-24(Text in Persian).
Glasman, L.R. and Albarracin, D. (2006). Forming attitudes that predict future behavior: A meta-analysis of the attitude- behavior relation. Psychological Bulletin. 132(5): 778-822.
Habibi, A and Savadpur,T. (2011). Spiritual well-being in cancer patients under chemotherapy. Journal of health and care: 13(3):16-20(Text in Persian).
Hanna .K. M., Weaver . M. T., Stump .T. E., DiMeglio . L. A., Miller .A. R., Crowder .S and Fortenberry .J. D. (2013). Initial findings: primary diabetes care responsibility among emerging adults with type 1 diabetes post high school and move out of parental home. Wiley- Blackwell publishing. 1(39): 61-68.
Hawley, J. (1993). Reawakening the spirit in work: The power of charming management. San Francisco, CA: Berretta-Koehler.
Hojati, H., Ghorbani, M., Nazari, R., Sharifian, H. and Akhundzadeh, G. (2000).  Frequency of praying and its effect on spiritual health in patients under hemodialysis therapy. Journal of Mental health: 12 (2): 21-514(Text in Persian).
Hordern, MD., Dunstan, DW., Prins, JB., Baker, MK., Singh, MA. and et al. (2012). Fiatarone Singh and Jeff S. Coombes. Exercise prescription for patients with type 2 diabetes and pre-diabetes: a position statement from Exercise and Sport Science Australia. Journal of Science and Medicine in Sport. 15: 25-31.
Ingerski, L. M. anderson, B. J., Dolan, L. M. and Hood, K. K. (2010). Blood glucose monitoring and glycemic control in adolescence: contribution of diabetes-specific responsibility and family conflict. Journal of Adolescent Health, 47: 191-197.
International Diabetes Federation [IDF] .(2012). Diabetes e-Atlas. Retrieved Aug #T 2012, from http://www.idf.org/diabetesatlas/5/what-is-diabetes International Journal of Group Psychotherapy. 38:419-445.
Kajaf, MB., Ghasemiannejad, Jahromi, AN and Ahmadi foroushan, H. (2014). The Effectiveness of spiritual and existential group therapy on the rates of depression, death anxiety and afterlife belief among students: A study based on the reports of people with death experience. Knowledge and Research in Applied Psychology Journal, 16(4): 4-13(Text in Persian).
Kalantarkousheh, S. M. (2011). Efficacy of Existential Freedom Training in Marital Satisfaction of Iranian Women. Australian. Journal of Basic and Applied Sciences, 12(12).
Karan, JK., Tanveer, CT., Jaskanwal., S. and Jayadave, S. (2012). Screening for Anxiety and Depression in type 2 diabetes. Endocrine Abstracts; 28 -221.
Kent, D., Haas, L., Randal, D., Lin, E., Thorpe, CT., Boren, SA and et al. (2010). Healthy Coping: Issues and Implications in Diabetes Education and Care. Popul Health Manag.13(5):227-233.
King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L. and Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1): 179-196.
Kissane, DW. (2000). Psychospiritual and Existential Distress. Aust Fam Physician.29(11): 1022-25.
Khayad farahani A. (2011). Validation of life attitude and its relationship with self-esteem questionnaires students of Islamic Azad University of Tehran. Psychological research: 3(10): 45-54(Text in Persian).
Khodadadi Sangdeh J. (2011). Effectiveness of existential group therapy on quality of life in students. Journal of Psychological Research: 14(4) (Text in Persian).
khodadadi Sangdeh, J. Etemadi, A. and Alavi Kamoos, E. (2015). The effectiveness of existential group psychotherapy on student`s mental health. Journal of Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 7(2): 119-130(Text in Persian).
Krause, N. (2005). Traumatic events and meaning in life: Exploring variations in three age cohorts. Ageing and Society. 25: 501-524.
Kueh, Y. C., Morris. T. and Ismail, A. (2016). The effect of diabetes knowledge and attitudes on self-management and quality of life among people with type 2 diabetes. Psychology, Health and Medicine Journal: 1-7.
Mascaro, N. and Rosen, D. H. (2006). The role of existential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psychology, 46: 168-190.
Mei-Ju,Ch. Show-Sau. T. Hsiu-Mei, H. and Ho-Tang, W. (2016). Research on Correlation between the Life Attitude and Well-Being with Spiritual Health as the Mediator. European Journal of Research in Social Sciences. 4 ( 3): 76-88.
Michiyo A, Tatsuya M, Mitsunori M, Makiko.S, Haruko K,Yasuo Sh. (2010). Effects of Bereavement Life Review on Spiritual, Well-Being and Depression, Journal of Pain and Symptom Management, 40(3): 453-459.
Nazari, AM. and Zarghami S. (2009). Existential Psychotherapy (Individual and group therapy). Tehran: Padineh(Text in Persian).
Nazari, AM., Yarahmadi, H., Zahrakar, Kianoosh. (2014). The effectiveness of existential group psychotherapy on marital satisfaction in women with type 2 diabetes. Journal of Knowledge and Health, 9(2):14-20(Text in Persian).
National Center of Health Statistics. (2006). Deaths-Leading causes. Retrieved January 11, 2013, from http://www.cdc.go/nchs/fastats/1cod.htm
Peyrot, M., Burns, K. K., Davies, M. et al. (2013). Diabetes Attitudes Wishes and Needs 2 (DAWN2): A Multinational, Multi-Stakeholder Study of Psychosocial Issues in Diabetes and Person-Centred Diabetes Care. Diabetes Research and Clinical Practice, 99: 174-184. http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2012.11.016
Prince-Paul, M. (2008). Understanding the meaning of social well-being at the end of life. Oncology Nursing Forum, 35: 365-371.
Prochaska, J. and Norcross, J. (2011). Theories of psychotherapy. Translation: Yahya Seyed Mohamadi. Tehran: Roshd(Text in Persian).
Rafferty, KA., Billig, AK and Mosack, KE. (2015). Spirituality, Religion and Health: The Role of Communication, Appraisals and Coping for Individuals Living with Chronic Illness. J Relig Health. 54: 85-1870.
Ramzankhani, A., Ghaedi, M., Hatami, H., Taghdisi, MH., Golmirza, J. and Behzad A. (2014). Relations between spiritual health and quality of life in patients with type 2 diabetes in Bandar Abbas. Hormozgan Medical Journal, 18(3):229-237(Text in Persian).
Ratni, N and Rastogi, R. (2007) Meaning in Life and Psychological Well-Being in Pre-Adolescents and Adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 33(1): 31-38.
Reb AM. (2007). Transforming the death sentence: elements of hope in women with advanced ovarian cancer. Oncol Nurse Forum. 34(6): 70-81.
Reed, P. G. (1991). Toward a nursing theory of self-transcendence: Education reformulation use developmental theories. Advances in Nursing Science,13(4):64-77.
Rezai. (2013). Effectiveness of group counselling based on existential approach on locus of control and marital satisfaction in married women. Tehran: Allame Tabatabayi university(Text in Persian).
Rezaei. Z., Jalili nikoo. S., Nejati nezhad, N., Ghasemi Jobaneh, R. & nooryan, K.(2015). Effectiveness of existential psychotherapy in increasing the resiliency of infertile women. Armaghane danesh, 20(5):453-459(Text in Persian).
Roy, T. and Lloyd C.E. (2012). Epidemiology of depression and diabetes: A systematic review. Journal of Affective Disorders,142 Suppl: S8-21.
Shahraki vahed, A., Asadi Bidmeshki, E. and shahraki, H.( 2014). Determine self-care assessment with educational needs in diabetic patients. Journal Diabetes Nurse,2 (2):29-41(Text in Persian).
Stenov. V. and Willaing, I. (2016). Patient Perspectives of Sharing Experiences in Group-Based Diabetes Education: A Second-Order Analysis. Scholarly Journals: 12-18.
Suarez EC. (2006). Sex differences in the relation of depressive symptoms, hostility and anger expression to indices of glucose metabolism in nondiabetic adults. Health Psychol .25: 484-492.
Thai Health Promotion Foundation. ThaiHealth 2010, http://en.thaihealth.or.th / resource-center /reports/health-report/2010 (2010, accessed 22 July 2010).
White, D.K., Keysor, J.J., Neogi, T., Felson, D.T., LaValley, M., Gross, K.D. and Fredman, L. (2012). When it hurts, a positive attitude may help: Association of positive affect with daily walking in knee osteoarthritis. Results from a multicenter longitudinal cohort study. Arthritis Care and Research, 64(9): 1312-1319.
Wilkinson A, Whitehead L, Ritchie L. (2014). Factors influencing the ability to self-manage diabetes for adults living with type 1 or 2 diabetes. International Journal of Nur sing Studies. 51: 111-22.
Wong, W.C., Lau, H.P., Kwok, C.F., Leung, Y.M, Chan, M.Y. and Cheung, S.L. (2014). The well-being of community dwelling near-centenarians and centenarians in Hong Kong: A qualitative study. BMC Geriatrics, 14(63): 1-8.
Yalom, I. D. and Vinograd, J. D. (1988). Bereavement group: Techniques and Themes.
Ziapor, A., Ghader, A., Vafapoor, H., Yazdani, V., Saeidi, Sh. and Zangeneh, A. (2018). Relationship between the Subscales of Mental Health and Spritual Health in Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2016. Journal of Research on Religion & Health. 4(3): 34-44( Text In Persian)