دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی اصیل

مهاجرت کاری زنان و حمایت‌های کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22051/jwfs.2020.33246.2538

کوثر فیروزپور


نقش میانجی امید به زندگی و تاب‌آوری در رابطه بین ترس از کرونا و صمیمیت عاطفی زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22051/jwfs.2022.40960.2884

سید رضا پورسید


مقایسه انواع کمال گرایی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان خانواده های طلاق و سایر دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jwfs.2023.38885.2811

سید مجتبی عقیلی؛ مریم نودهی


تاثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jwfs.2022.41210.2888

احسان فرهادی؛ محبوبه مینا


منابع احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jwfs.2023.41048.2886

طاها عشایری؛ علی قنبری برزیان؛ داود زهرانی


تأملی در رویکرد جدید مقنن نسبت به سقط جنین در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jwfs.2023.40765.2879

محمدجعفر صادق پور