روایت زنان زندانی از علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطة نامشروع

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 108-128

10.22051/jwfs.2021.32487.2497

مهتاب مافی؛ حسین فکر آزاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری


مقایسۀ سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 131-149

10.22051/jwfs.2014.1519

زهرا معینی الدینی؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور؛ سعید کریم نژادنیارق