مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 10-35

10.22051/jwfs.2022.38040.2783

اکبر طالب پور؛ معصومه بیرانوند