کلیدواژه‌ها = خیانت زناشویی
تعریف بخشودگی خیانت زناشویی؛ یک بررسی کیفی

دوره 11، شماره 3، مهر 1402

10.22051/jwfs.2023.40879.2881

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی


شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرازناشویی زوجین شهر تهران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 36-60

10.22051/jwfs.2021.35576.2668

محمدحسین افشاری کرمانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین هاشمیان