نویسنده = سیمین حسینیان
رابطه ازدواج موفق با خود متمایز سازی : نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-78

10.22051/jwfs.2021.34813.2635

هما صالحی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی


مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته

دوره 7، شماره 3، دی 1398، صفحه 51-82

10.22051/jwfs.2019.23541.1951

نیره آرین فر؛ سیمین حسینیان


اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 97-115

10.22051/jwfs.2019.16771.1529

منصوره سادات چاوشی؛ سیده منور یزدی؛ سیمین حسینیان


مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی بر مبنای طرح‌واره درمانی و زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب‌‌آوری خانواده

دوره 6، شماره 2، مهر 1397، صفحه 145-163

10.22051/jwfs.2017.13919.1361

معصومه همتی؛ محمدابراهیم مداحی؛ سیمین حسینیان؛ جواد خلعتبری


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 49-67

10.22051/jwfs.2017.11358.1213

زهرا امان زاد؛ سیمین حسینیان


تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

دوره 5، شماره 2، مهر 1396، صفحه 61-99

10.22051/jwfs.2017.15005.1430

ندا ملکی فاراب؛ فروغ الصباح شجاع نوری؛ حسین بستان نجفی؛ سیمین حسینیان؛ محمدمهدی لبیبی


پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-101

10.22051/jwfs.2017.10686.1179

سمیرا معصومی؛ حمید رضاییان؛ سیمین حسینیان


رابطه خود- دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 33-56

10.22051/jwfs.2016.2562

حدیث چراغیان؛ سیمین حسینیان؛ ناصر حیدری؛ محمد زارعی توپخانه


بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی عصبیتدر پرستاران زن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 117-130

10.22051/jwfs.2014.1518

سیمین حسینیان؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مومنی جاوید


بررسی تأثیر زوج درمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 68-94

10.22051/jwfs.2014.1500

مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ سیمین حسینیان؛ اعظم محمودزاده