روایت زنان از موانع آرامش در زندگی زناشویی

دوره 8، شماره 3، آبان 1399، صفحه 29-74

10.22051/jwfs.2020.31953.2461

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی


رشتۀ مطالعات زنان در ایران: چالش ها و راهکارها

دوره 7، شماره 3، دی 1398، صفحه 9-50

10.22051/jwfs.2019.23398.1941

شهره روشنی؛ خدیجه برزگر؛ مریم شاهچراغیان؛ رقیه السادات مؤمن


تجربۀ احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی با رویکرد نظریۀ مبنایی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 61-89

10.22051/jwfs.2016.2208

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی