حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش های برخورداری از حق اشتغال و استقلال مالی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 107-131

10.22051/jwfs.2022.32866.2523

مریم رحیمی سجاسی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ عبدالحسین کلانتری


مطالعه جامعه‌شناختی پوشش دانشجویان دختر؛ عوامل عینی و ذهنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-50

10.22051/jwfs.2019.19970.1727

عبدالحسین کلانتری؛ فرزانه همتی راد؛ حسن مومنی