دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-155 
1. بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر

صفحه 7-35

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


4. فراتحلیل اثربخشی زوج درمانی بر افزایش رضایت زناشویی (ایران 91-1385)

صفحه 93-109

ارغوان شریعت؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ طیبه شریفی