بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

 • خیاطان، فلور [1] استادیار گروه روان‌شناسی‌، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی ،دانشگاه‌ اصفهان ( واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • خان محمدی، راضیه [1] کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه اراک، گروه تربیّت بدنی و علوم ورزشی
 • خدایی، راهله [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر؛ rahele.1363@gmail.com
 • خداپرست کازرونی، سارا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • خزاعی، سمانه [1] دانشگاه خوارزمی تهران
 • خزعلی، انسیه [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)، (نویسنده مسئول)؛
 • خطیبی، اعظم [1] دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه پیام نور، ایران
 • خلعتبری، جواد [1] دانشیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • خواجوی، داریوش [1] استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (نویسنده مسئول)، دانشگاه اراک، اراک، ایران

د

ر

ز

س

ش

ص

ع

غ

 • غروی نائینی، نهله [1] نویسندۀ مسئول، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس؛ naeeni_n@modares.ac.ir

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

ه

ی

 • یحیی‌زاده، حسین [1] ستادیاردانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی؛ yahyazadeh@atu.ac.ir
 • یزدی، سیده منور [1] استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
 • یوسفی، زهرا [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشکده ععلوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)