نویسنده = حمید رضائیان
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-101

سمیرا معصومی؛ حمید رضاییان؛ سیمین حسینیان